A teremtés rendje és a teremtés nyelve fraktál természetű

A 80-as évek végén és a 90-es évek elején spirituális „forradalom” zajlódott Magyarországon, melynek köszönhetően sokan kinyíltunk a metafizika, a különböző filozófiai irányzatok, vallások felé, és megismertük megannyi -izmus lényegét, a velük járó isten- és világképekkel. Az esetek többségében az egyik kizárja a másikat. Tisztelem mindegyiket, még a materializmust is, … tovább olvasom …

EGY-ség – KÉT-ség

Az ősi magyar hagyomány – amit a mai szóhasználat szerint magyar metafizikának, magyar szellemtudománynak nevezhetünk- hagyatéka, testamentuma szerint az ÉLET páros EGYütthatás termése, gyümölcse.

A modern európai szellemtudomány úgy tudja, hogy a mi fizikai világunk duális, de az isteni teremtés szellemvilága már nem az. A duális és poláris fogalmakat pedig felváltva, egymásnak megfelelésben használja.

Az ősi magyar tudás ettől eltérően külön szellemi ideát hordozó fogalomként kezeli a duális és poláris kifejezéseket.

Kezdjük ott, hogy megfogalmazzuk magyarul a duális és poláris szavakat.

Dualitás = párosság, egység, együtthatás, együttérzés, együttrezgés.

Polaritás = kettészakadás, kétség, szétszóródás, szembefordulás, elkülönülés.

A két fogalomkör önmagáért beszél.

A szellem és a lélek, Is-Ten hím és női minősége kölcsönösen kiárad, és egyidejűleg befogad. Egymásra hatnak, és ezen együtthatás új értékeket és minőségeket terem, a Teremtés folyamatában. Az így keletkezett értéktöbblet a fejlődés, a fej, tehát a szellem által irányított lelki és fizikai gyarapodás, mai fogalommal evolúció.

Isten, és minden Isten KépMás, szellem-lélek-anyag egysége önmagából teremt.

A magyar felfogás szerint a kéz, a láb, a szem páros szervek, mert egy lábú és szemű ember nincs, csak féllábú és félszemű. Ennek megfelelésben az ember is páros lény, férfi ÉS nő, Isten hasonlatosságára. A párosság tehát azt jelenti, hogy a kettő együtt egy egység, ami létrehozza a hármat, a harmonikus együtthatás eredményét.

Eszerint alkot párt a metafizikai LÉTezés és annak megvalósult formája az Élet, vagyis a fizikai világ és a szellemvilág együtt EGY egység.

Az új érték, a három, a harmónia a páros együtthatásból születik.

Azt tehát látjuk, hogy a TEREMTÉS alapképlete a páros együtthatás vagy dualitás, de akkor hol találjuk a polaritást, a kétséget, az elkülönült és kirekesztő minőségek szembefordulását?

A magyar metafizika szerint ez a minőség a teremtésen kívül, a KÁR vagy KÁOSZ világában működik, amit a keresztény hagyomány külső sötétségnek nevez és a keleti filozófia maya, káprázat, illúzió kifejezése is eredetileg ezt a minőséget jelölte.

Amikor az energia KÁRba vész vagy a lélekerő elKÁRhozik, akkor kikerült a teremtés szellemi RENDjéből, a káoszba, a külső sötétségbe, a Világ Világosságából a Vakvilágba.

A magyar gondolkodás logikája azt is világosan láttatja, hogy a fizikai sík, az ember világának színpada mindkét minőségnek otthont ad, de EGYszerre csak egy urat lehet szolgálni. Tudatunk minősége dönti el, hogy egységben vagyunk vagy kétségben, hogy fél vagyunk vagy egész, hogy a KÁR KARMA ragad meg, tart fogva, vagy szabadok vagyunk.

Milyen a kár, a káosz, az apokalipszis vakvilágának minősége? Fejetlen, zűrzavaros, esetleges, szélsőséges, lelketlen, öntörvényű, léthazug és létrontó, mert nem az isteni szellem irányítása alatt áll. Nem terem, hanem termel és történik, összezavar, megoszt és kirekeszt. Isten KépMása MásKéppé torzul, a szabadságot szabadossággá vagy szabályozók kesze-kusza tömkelegévé zülleszti, a hűségből ragaszkodást vagy mindent elutasító nihilt fabrikál, a vidámságot idétlen vihogássá, gúnyos vigyorrá vagy életunt búskomorsággá torzítja.

Hála Istennek, az isteni szellem-lélek elsődleges teremtését, természetét, az emberi szellem-lélek másodlagos teremtése nem képes megváltoztatni, de képes vele együttműködni, mint társteremtő, KépMás.

A KépMás az isteni szellem-lélek-erő mintájára, értelem-érzelem-cselekedet harmonikus, hármas együtthatása. Eredetének alapmintája, alapértéke az együtthatás egysége.

A MásKép SZÉTtöredezik, részekre hullik, a részek elkülönülnek és szembefordulnak, ezzel megváltozik értelmük és értékük. Az értelem polarizálódik ésszerűre vagy ésszerűtlenre, az érzelem polarizálódik szenvedélyre vagy közönyre, a teremtő cselekedet pedig polarizálódik öntörvényű történésre vagy tétlenségre.

A KépMás alapértéke az adás és elfogadás, az ÁLDás.

A MÁsKép alaéprtéke az energiarablás, a tagadás, a RONTás.

Itt és most, a teremtés adott pillanatában áldhatunk és ronthatunk, attól függően, hogy egységben vagy kétségben vagyunk.

Azt tapasztalom, hogy „ezoterikus, spirituális” emberek mindenáron ki akarnak kerülni az általuk csak fizikai síkra lekorlátozott értelmű dualitásból az isteni egységbe. Meglátásom szerint ez tévút, mert az egység nem egy homogén massza, hanem különböző minőségek, értékek egyéni szabadságot megtartó együtthatása, akárcsak a párosság. Ezért fontos a fogalmak szellemi alapideáját, értékét megérteni, mert úgy járhatunk, hogy ki akarunk kerülni az EGYütthatásból, hogy az EGYségbe kerüljünk.

Az egységbe vezető út az együtthatás, és ehhez a kétséget, a szembefodulást, a SZÉTszabdaltságot, az elkülönülést kellene megszüntetni először magunkban.

Dr Soós Csaba írása

Párhuzamos Világok

A világ a magyar nyelvben több értelmű, mégis egy közös tőre visszavezethető fogalom.

A Teremtett Világ és a világosság ugyanazt az értelmet hordozza.

A világosság létrejöttéhez két minőség, érték együtthatására van szükség, fényre és befogadó közegre.

A Teremtett Világ szintén két minőség, érték páros együtthatásának a termése, az Atyai-szellem és az Anyai-lélek együttes, közös alkotása, alakot adása.

Az Isteni Világ Világossága, az eredendő, elsődleges Teremtés, ahol az isteni minőségeket, tulajdonságokat magukon hordozó teremtmények, az Isteni Teremtés alapanyagaiból, szellemi, lelki, éteri és fizikai anyagból maguk is teremthetnek.

A teremtmények világai, a másodlagos teremtés részét képezik, ágak, hajtások a Világfán.

A másodlagos teremtés termésének, gyümölcsének a megfelelés vagy illeszkedés egyetemes törvénye szerint meg kell felelnie a Mértéknek. A Mérték a „Világbíró” kezében van, Ő mér meg minden értéket, ami megfelel a Szentszellem és Szentlélek, az elsődleges Teremtés minőségeinek az Örök Élet részévé válik, beépül az Isteni Tudatba, lenyomata mintaként megmarad a Létezésben, ahonnan bármikor lehívható és megvalósítható az Életben. A nem megfelelő lenyomat, minta lebomlik, leépül, átalakul a karma vagy magyar megfelelője, az Iga ok-okozati törvénye szerint.

A Föld otthont ad, megjelenési színteret ad hamisnak-igaznak, valósnak-illúziónak és egységnek-kétségnek is.  Ez a megjelenési színtér, az élő jelenések könyve, amit mi írunk, itt és most.

Az Egység, olyan szövetség, közösség, ami kellő szabadságot, közt, teret ad minden EgyÉn számára a megtapasztaláshoz, de ad közös alapot, közösen elfogadott és felismert értékek mentén az együttműködéshez, együttérzéshez is.

Az ATYA-ANYA kertjében az egyik meghatározó teremtő elv: ÉLNI és ÉLNI HAGYNI, szabadon, függőségek, előítéletek, dogmák és ragaszkodások nélkül, vagyis egyedül is és együtt is tudni kell működni.

Fontos felismerni, hogy a SZABadság nem káosz, nem kötetlen szabadosság, hanem SZABályozott, RENDezett élettérben való együttműködés, ahol nem lehet tartósan helye öntörvényűségnek sem.

A Földön általában és a mi életünkben is megvalósulhat a fejetlen zűrzavar, az öntörvényű önkirekesztés, az apokaliptikus illúzió és a Teremtés Rendje szerint szabályozott valóság megtapasztalása.

Egy rádión egyszerre csak egy adást lehet fogni, hallgatni, egyszerre csak egy urat lehet szolgálni, vagyis vagy a hamis világban vagy az igaz világban vagyunk. Belső hangoltságunk, tudatunk minősége, ragaszkodásaink, előítéleteink, megélt igazságaink, tévhiteink, hamis tudásunk …stb mind-mind befolyásolják, hogy a párhuzamos világok melyikében vagyunk éppen energetikailag, úgy, hogy fizikailag látszólag változatlanok maradunk.

Földanyánk egyaránt otthont ad a szakrális és nem szakrális közösségeknek is, így megjelennek az igaz és hamis fogalmak, fogalmi értékek párhuzamosan egymás mellett, mint párhuzamos világok.

A nem nyilvánvaló hamisságokat az illeszkedés törvénye leplezi le, tehát ami nem illik minősége, értéke szerint össze az nem egyesíthető, nem szintetizálható, csak a hamis érték áthangolása, átminősítése után. Ezért a szakrális és nem szakrális rendszerek eltérő szabályozási elveket igényelnek, és ilyenkor a szeretet tűnhet szigorúnak és lehet fájdalmas is.

A két párhuzamos világ egyikében egységben vagyunk, működünk, a másikban, pedig kétségben.

Azokkal, akik valamilyen oknál fogva éppen a KÁR, a káosz, az apokalipszis, az illúzió világában tartózkodnak, nem tudjuk az IGAZ IGE IGÁJÁt vagyis az egységet megélni. Ott csak szolgálatot lehet tenni, ami nem diadalmenet, nem sikersztori, nem a világi meggazdagodás kitaposott útja, legalábbis a Sötét Kor uralma alatt biztos nem jellemző.

A Dharma, magyarul Ige ott jelenik meg, ahol szellemi munka folyik, ahol szellemi evolúció megy végbe. De az Ige életbe hívja a maga Igáját is. Ez feladat, vállalás, lemondás, kötelezettség, együtthatás, együttműködés.

Tehát az Egység nem egy homogén massza, de nem is egymásnak ellentmondó minőségek kesze-kusza egyvelege.

Itt és Most a Földi megtapasztalás legfontosabb feladata, hogy megszüljük magunkból a jó lelkű, világos gondolkodású, egyenes beszédű, igazat, valósat alkotó EgyÉn-eket, akik már képesek KÖZösséget alkotva, együttműködve Egységet teremteni.

Az egység, akárcsak  a szeretet, kölcsönös együtthatásból, egyidejű kiáradások és befogadások sorozatából születik, terem. Mindehhez idő kell és szorgalmas munka, türelem.

Jézus tanítása szerint ott, ahol legalább ketten az ő nevében, jelében, minőségében jelen vannak, ott van Ő is, az Ige, az Egység.

Igazából a megélt minta, példaadás fontosabb, mint a szépen megfogalmazott igazság! Minden tett lenyomatot hagy a maga minősége szerint és ez másokra is példaként hat hasonló helyzetekben.

A farizeus szépen megfogalmazza az igazságot, de nem a szerint él, cselekszik, ezért léthazugságot és létrontást követ el.

Ennek hamarosan vége, mert “látható” és “érezhető” nemcsak a cselekedet, de a mögöttes gondolat és érzelem is mind többek számára. Ez arra fog késztetni mindenkit, hogy azt mondja és úgy, amit gondol, és azt tegye, amit érez és mond, mert az ellentmondásokkal való szembesülés gyorsabb ütemű, mint eddig volt.

Ez fokozottan érvényes a “tanítókra”, “gyógyítókra”, ilyen-olyan szolgálattevőkre.

Ezért minden megpróbáltatás, nehézség, kísértés a próba része. A próbát sikerrel ki kell állni, ellenkező esetben nem lehet tovább haladni. A kísértő, akadályember, doppelgänger nagyon fontos feladatot lát el, az evolúcióban.

A kérdés minden megpróbáltatásnál az, hogy kivel pendülünk egy húron, az illeszkedés vagy megfelelés törvénye szerint. Akit, vagy amit megszólítanak az meg kell, hogy feleljen. Ez törvény.

A hangvillát, ha megütik és a húrok elé tartják, meg fog szólalni az összes olyan húr, melynek frekvenciája megfelel.

A kísértőnek hamis hangvillája van, és a bennünk lévő hamisat szólítja meg. Ilyenkor a megfelelés lehet egy húron pendülés, vagy felismerés után a helyes frekvenciára történő behangolás.

Minden megfelelés, együttműködés, együttrezgés egyfajta egységet, együtthatást teremt, de hamisan is lehet egy húron pendülni!!!

Ezért nagyon nem mindegy, hogy milyen minőségekkel, tudati, szellemi és lelki értékekkel pendülünk egy húron. A megtévesztő fel tud kínálni értékesnek látszó hamis szellemi táplálékot, ami úgy néz ki, mintha igaz lenne. Ilyen alapokon is jöttek létre a múltban és a jelenben is nagyszabású együttműködések. Ezért minden együttműködés IGAZát, IGÁját a szellemi idea, az ige minősége, értéke és az a mögött meghúzódó szándék, mozgató lélekminőség határozza meg.

Ezért fontos nagyon a megélt példa, a minta, mert gyümölcséről ismerszik meg a fa.

Dr Soós Csaba írása

A Szidó, mint energia minőség

Szeretném megjegyezni, hogy az annyit ostorozott Vakvilág, annak kiszolgálói és annak vezető démona, szidó, szító, uszító, gyűlölettel és hazugsággal telített, mert ezen minőségekből épül fel.

Ezért a bennem,  és  a  másokban keletkezett vagy keltett szidó, szító, uszító, haragvó vagyis szertelen, szeretetnélküli, lelketlen, ezért a szellemet nélkülöző érzelmek és gondolatok ezt a vakvilágot és annak működtetőit táplálják, látják el üzemanyaggal, mert ezen minőségekből épülnek fel.

Ez az igazi HAARP, az adók által mesterségesen gerjesztett frekvenciák csak vivőfrekvenciák, ezeket a már meglévő érzelmi és gondolati energiákat csak fokozzák és újratermelik.

Mindenki dönthet szabad akaratából, hogy akar-e szidó, szító, uszító, haraggal és gyűlölettel teli lenni vagy sem.

Sokan az emberek közül láthatóan szellemüktől megfosztott állapotban vannak, és ehhez HAARP-ra sincs szükség, megteszi az alkohol, a kábítószer, vagy a mediák állandó agymosó hatása is. Ugyanakkor ezt a létállapotot általánosítani az emberek többségére nem szabad.

Amikor  szenvedélyes érzelmektől, haragtól túlfűtötten szid valaki másokat, akkor vajon  kit, kiket táplál jobb sorsra érdemes lélekerejével? A mi földi világunkban két erőt működtethetünk az áldó és a rontó erőket.

A Szer-Tett, áldó erő, épít, újjáépít, behangol, gyógyít, lelket emel, megszabadít. A rontó erő meg csak rombol, szid, uszít, haraggal átkoz.

A magyar táltos hagyomány szerint a Teremtés oldás és kötés folyamata, de az oldás az nem rontás, rombolás, hanem helytelen vagy már elavult kötések feloldása, feloldozása, átalakítás, hogy új, immár helyes kötések jöhessenek létre.

Senki nem váltható meg akarata ellenére és saját közreműködése nélkül. Az is igaz, hogy a szellem és jó lélek nélküli “két lábon járó tenyészet” már nem Isten KépMása, nem Én Vagyok minőség, hanem az Embernek MásKépe.

Jézus tanítása szerint ez esetben csak tiszta szeretet energia, vagyis isteni szellem és lélek kvantum kisugárzásával lehet kizökkenteni a “tetszhalottat” ebből az állapotból, és miután tudatára ébredt, – ha ő is így akarja,-  kerülhet sor arra a fáradtságos, sok bajjal teli belső munkára, ami a megváltáshoz, de legalábbis az elveszített, saját szellemi és lelki öntudathoz vezet.
A  Mi  felvilágosító munkája nem veszhet kárba, ha szeretettel telített, s nincs benne harag, szidás.

Dr. Soós Csaba írása