KIRÁlyi MAG KUSok

Káldeus nyelven a KOS [KUS] csillagképnek a neve MU-lLU-HUN. jelentése: HUN-EMBER-CSILLAGA. Más formában is leírták: MU-lLU-HUN-GA. Ennek jelentése pedig: HUN-EMBER-HÁZÁNAK CSILLAGA. – Prof. Badiny Jós Ferenc KUS nem egy személy, hanem nevével egy egész népet képviselt. A nem magyar szerzők ezt a nevet rendszerint a Kush, Cush, Chus, Cassi, Cossi … tovább olvasom …

KáldeUs MAH-GAR Biblia

A perui indián őslakók küldöttsége kérte, hogy fogadja őket II. János Pál Pápa. Megkapták az engedélyt, hogy a Pápa színe elé járulhatnak.

Megjelentek ősi népviseletükben a bíborban és arany keresztekkel tündöklő főpapok között álló római Pápa előtt, aki Peruban is azt hirdette, hogy mi – keresztények – a zsidóság olajfájába oltattunk be és így Istennek „fogadott gyermekei” vagyunk.

A perui indiánok azonban nem sokat törődtek a pápai beszéddel, hanem ajándékul vittek a pápának egy BIBLIÁT és a következőt mondták neki:

„Ezt a Bibliát visszaadjuk a római egyház fejének, mert ezzel a könyvvel irtották ki népünket azok, akik ezt „vallásunknak” hozták.”

Ne csodálkozzon tehát senki, ha nyilvánosságra hozzuk a „KALDEUSOK ÍRÁSA SZERINTI IGAZ BIBLIÁT.”

De e szándék teljesítésénél sem mi voltunk ennek a folyamatnak az elindítói, hanem – miképpen hozzánk is elérkezett a hír – XXIII. János pápa volt a kezdeményező, aki az IGAZSÁG BIBLIÁJÁNAK szerkesztésére hívta össze 1962-ben a II. Ökumenikus Vatikáni Zsinatot, amelyen csak egyetlenegy beszédet tudott elmondani – aztán hirtelen meghalt. Beszédét kiadta az „AZIONE CATTOLICA ITALIANA” „NOVENA ALLO SPIRITO SANTO Dl GIOVANNI XXIII” il luglio 1962 per il Concilio Ecumenico Vaticano II. címmel, de ezt a kiadványt sehol sem lehet megszerezni. Hozzánk bizalmas úton érkezett.

XXIII. János pápa beszédének erre vonatkozó másolata, melyet eredeti latin és magyarra fordított szöveggel az alábbiakban közlünk:

Tehát, amikor a Kaldeusok Bibliáját olvassuk le az ékiratos agyagtáblákról, nemcsak az Igazság és ősi, mahgar hagyományaink tiszta forrását leljük meg, hanem egy jóakaratú római pápa áldozattal teli életcélját is – jó munkával – folytatjuk. Meghalt XXIII. János pápa, mert ki merte mondani, hogy a jelenlegi Ószövetség egy összelopkodott és átírt ókori hagyománynak és letűnt népnek megmásított történelme.

Ő nem tudta azt, hogy az az ókori nép – a TUDÁS NÉPE – él és tovább viszi a Tudás Igazságát a mai MAGYAR Népben. És ennek a Népnek Istentől – a MUNKA SZÖVETSÉGÉVEL VETT – kötelessége a Tudás megtartása. Ezért írjuk le az ÚJ BIBLIÁT a kaldeusok agyagtábláiról.

KIVONAT XXIII. JÁNOS PÁPA BESZÉDÉBŐL, A II. VATIKÁNI ZSINATON

„.. .Nei nostri seminari non si iusegna la rettorica e i fedeli sono costretti di subire le prediche scadenti dei nuovi preti e le loro favole ingenue e pietose. Le loro teste sono piene di idee dogmatiche speculative e di un nazionalismo antròpomorfista screditato e da un tempo passato del „ Vecchio Testamente” e si sforzano i poveri discepoli sbagliati di di spiegare l’amore divino universale, i diritti naturali dati a tutti i popoli e la universalità di Cristo. Ovvero ancor oggi si muoviamo su un livello dell’evo antico e falso, quando le scienze positive, la archeologia, l’antropologia e la’ geologia e non meno la prima biblia Sumèra ritrovata (Ur 1954, Dr. Kramer: La Bibbia Parallela 1956) tutto chiaramente ri­levano e spiegano. Nessuno capisce questa retrograda e già passata importanza del vecchio testamento, la quale ingran partéé una storia falsificata dei popoli scomparsi (sumeri, accadi, caldei e babilonesi) e di trascritte tradizioni prese in prestito daauá e là.. .” „Con una parola siamo legati adun certo giudaismo in vecchiato e ner noi non basa Cristo, il figlio di Dio!. . .”

MAGYAR NYELVEN ~ ,.A szemináriumainkban alig van ékesszólástan és a hívek kénytelenek végig kínlódni az új papok gyatra beszédeit és naiv, pietózus meséit! Tele a fejük spekulatív dogmával és az ószövetség, idejétmúlt és megcáfolt antropomorfista nacionalizmusával, s beleizzadnak szegény elneveltek, hogy kihozhassák az Isten egyetemes szeretetét, minden népeknek adott természeti jogokat és a krisztusi univerzalitást! Vagyis hamis és ókori nívón mozgunk ma is, amikor a pozitív tudományok és az archeológia, antropológia és geológia, nemkülönben a megtalált Sumér Első-Biblia (Ur, 1954. Dr. N. Kramer: Pa­rallel Biblia, 1956) is mindent világosan feltártak és megmagyaráztak. Senki nem érti, ezt a maradi és már kimúlt ószövetségi fontosságot, ami nagyrészt egy összelopkodott és átírt ókori hagyománynak és letűnt népnek (Szumir, Akkád, Káld, Babyloni) megmásított történelme. Szóval kötve vagyunk, valami ósdi judaizmussal és nékünk nem elég Krisztus, az Isten Fia!”

/ŐSI GYÖKÉR, 1985. júl.-aug./ Szabad Magyarság, 1986. január

Általában úgy tanítják, hogy a „biblia” a görög nyelv „biblos” vagy „biblon” szavának többes számú kifejezése és jelentése „könyvek” lenne. Azonban sem a „biblos”, sem a „biblon” görög szónak nincs ilyen többes számú esete. A görög nyelvet tanító ismertetések a „biblia” szót görögből átfejtett (etimologizált) latin szónak mondják, viszont a latin nyelvnek nincs „biblia” szava. Így a „biblos”, „biblon” és a „biblia” szavaknak eredetét a káldeusoknál kereshetjük, már csak azért is, mert a görögök – a „klasszikusnak” nevezett tudásuk legnagyobb részét a káldeusok hagyatékából sajátították ki. A „BIBLIA” szónak háromféle változatát láthatjuk a káldeus ékiratok szerint.

Magyar Bibliánkban igazságokat és a Mah-Gar nép történetét – a világ teremtésétől kezdve – a Káldeusok irták meg legelőször, mert ők az „írás feltalálói”.

Az ő országuk – az özönvíz előtt – hatalmas volt és nagy tudásukkal uralkodtak mind azokon a testvérnépeken, akik – a mai történelmi elnevezések szerint – Szkítiában, Sarmatiában, Médiában és Egyiptomban laktak. – Badiny Jós Ferenc –

Káldeus Biblia

“Tehát, amikor a Kaldeusok Bibliáját olvassuk le az ékiratos agyagtáblákról, nemcsak az Igazság és ősi, mahgar hagyományaink tiszta forrását leljük meg, hanem egy jóakaratú római pápa áldozattal teli életcélját is – jó munkával – folytatjuk. Meghalt XXIII. János pápa, mert ki merte mondani, hogy a jelenlegi Ószövetség egy összelopkodott és átírt ókori hagyománynak és letűnt népnek megmásított történelme.

Ő nem tudta azt, hogy az az ókori nép – a TUDÁS NÉPE – él és tovább viszi a Tudás Igazságát a mai MAGYAR Népben. És ennek a Népnek Istentől – a MUNKA SZÖVETSÉGÉVEL VETT – kötelessége a Tudás megtartása. Ezért írjuk le az ÚJ BIBLIÁT a kaldeusok agyagtábláiról.”

ÚJ SZERELEM

…ne feledd, a NŐ-k képesek – a SZERELEMMEL, azaz az ÚJ SZERELEMMEL megváltoztatni a Világot ! Nem is értem, miért gondolják az emberek, hogy a SZERELMET nem kell ÚJRA TANULNUNK, hangolnunk….?

Előtte persze, hogy “kihűtötték” a MOSTANI szerelmet ! Váltás előtt a “régit” leállítják, – annál nagyobb, feszítőbb a “társadalmi” és egyéni IGÉNY a szerelem “visszaszerzésére”, DE már csak az EMELKEDETTEBB formája csomagolható ki magunkból.

Persze, aki a “régi” formáját SEM ismerte a szerelemnek, az most NEM EMELKEDIK !!! Ez “bünti”? Persze, hogy NEM, “csak” következmény…. szabály, az ÉG-i REND alap-szabálya.

HALAF kerámia – Syria avagy Szíria

Van egy fontos Istennői örvény Szíriában. Ez egy pentagram alakú terület, aminek 5 kulcsfontosságú városa van erős Istennői energia kapcsolattal a múltban (erről még kiegészítést később írunk).

Az 5 pont: Aleppo, Homs, Palmyra, Raqqa és Manbij.

Aki ezeket az energiapontokat az ellenőrzése alatt tartja, az ellenőrzi a Ley-vonalak rendszerének nagy részét a Földbolygó felszínén és közvetlen hozzáférése van az emberiség globális tudatosságához.

A Mi kezünkben ez a pentagram hasznos eszköz a Közel-Kelet megfelelő átalakítására és a női energiák közvetítésére.

Ha segíteni akarsz, azt a következőképpen teheted meg:
van egy cserépedény, egy ősi Halaf kerámia, ami 7000 évvel ezelőtt készült és szakrális geometriai kódokat tartalmaz.
Ezt a kerámiát kell elképzelni az egész Szíriai Pentagram területe felett forogni.
Ez a Halaf kerámia megerősíti az Istennő örvényt és eltávolítja a sötétséget mind a 4 irányból.
forrás (kérésre…) többek között The Portal, Wikipedia és mások 🙂
folytatjuk

Atilla Népének Örökösei!

Dr. Sir Ervad Jivanji Jamshedji Modi indiai történész, Hun-kutató rövid beszéde 1925-ben, amikor Budapesten a Magyar Tudományos Akadémia kitüntette. Zajti Ferenc festőművész, magyarságkutató társa és barátja volt, az eredeti angol szöveget ő fordította magyarra.

A magyarság életében ünnepnappá emelkedett az a nap, amikor Horthy Miklós meghívására, 1925-ben hazánkba érkezett a világhírű hindu tudós, Dr. J. J. Modi, aki óriási tömeg jelenlétében tolmácsolta India üdvözletét, majd előadást tartott „A régi magyarok nagyságáról, viselt dolgairól, faji őserejéről” címmel. Ebből az előadásból emeltük ki azt a részt, amellyel leghatalmasabb királyunkat, Atilla nagy királyunkat, „az Isten Ostorát” kívánom bemutatni és jellemezni:

Áldottak legyetek magyarok, Atilla népének egyetlen örökösei! Félszázados tanulmányaim meggyőztek arról, hogy a hunok feltétlenül a magyarok ősei voltak, s így a mai magyarság az ősi szkíta népek egyedüli leszármazottai. Így a magyarságnak a történelme a ma élő összes nemzetek legősibb történelme. Kutatásaim során a hunokat olyan nemzetnek ismertem meg, amelynek dicsősége a mai szomorú világot is beragyogja. Atilla a világtörténelem egyik legnagyobb hőse, aki mint minden igaz hős, lovagias és nagylelkű is volt, amit Róma alól történt visszavonulásával a legcsodálatosabb módon bizonyított be.

Tudják-e önök, hogy a világtörténelem legnagyobb alakjait, összehasonlíthatatlanul legnagyobb hadvezéreit, legnagyobb államépítőit és államszervező zsenijeit önök, magyarok adták? Tudják-e önök, hogy Atilla hadvezéri nagyságához képest a történelem többi nagy katonai héroszai: egy Cyros, egy Nagy Sándor, egy Hannibál, egy Julius Caesar, egy Napóleon elenyészően kicsi figurák? Ki volt a világtörténelem folyamán, Atillán kívül, aki a kínai nagy faltól egészen az Atlanti-óceánig terjedő két világrészt átfogó, roppant területet tudott uralma alá hajtani? De volt-e Atillán kívül a világtörténelemnek még egyetlen zsenije, aki hadvezéri tehetségével megszerzett és megalapított két kontinensnyi birodalmat nemcsak meghódítani, hanem megszervezni, élő organizmusban összefogni, törvényekkel szabályozni, renddel fenntartani tudta volna? És ezt a szinte emberfeletti, emberen túli nagyságot, ezt a minden idők legnagyobb tehetségű katonáját és államférfiját önök, magyarok adták a világnak! És én, az egyszerű öreg hindu ember büszke vagyok arra, hogy ezt most önöknek elmondhattam és meghajthattam személyesen is az önök nagyszerű fajtája előtt az elismerés zászlaját. Mert ez a faj, amely egy Atillát tudott produkálni, magából kitermelni, olyan érték és olyan erő, amelyet ideig-óráig érhetnek ugyan leromlások, kisiklások, letörések, de mégis a maga őserejéből táplálkozva megújulhat százszor és ezerszer, s amelyet végleg elpusztítani nem lehet soha! A magyarok mindig az első faja voltak a világnak s azok is maradnak mindvégig, a történelmi idők jó és balsorsán keresztül.

– Dr. Sir Ervad Jivanji Jamshedji Modi –

ima – fohász

Végtelen jóságú Mennyei Atyánk!

Add, hogy benső szellemi látásunk – szellemi szemünk – megnyíljon.

Áldd meg értelem-világunkat!

Hogy a végtelen Isteni Bölcsesség – az Élő Hit által – bennünk Örök Bölcsességgé váljék.

Áldd meg érzelem-világunkat!

Hogy a végtelen Isteni Szeretet – az Élő Alázat által – bennünk Örök Szeretetté váljék.

Áldd meg akarat-világunkat!

Hogy a végtelen Isteni Erő – az Élő Remény által – bennünk Örök Erővé váljék.

Áldd meg Földi életünket!

Hogy testet öltésünk célját – a SZERETET két fő parancsának betöltését – minden élethelyzetben felismerjük és mind magasabb fokon betöltsük.

Áldj meg minden ügyet – melyet szolgálunk!

Áldj meg mindenkit – akivel kapcsolatba kerülünk!

Hogy mindenben minden – Szent akaratod szerint történjék – bennünk és általunk.

Áldás

Hát nincsen bennetek félsz? (3)

“Elsői” a Magyaroknak – kik Isten és ember mögé bújtok,

hát nincsen bennetek félsz?

Magyar névvel ékeskedsz, de a leghitványabbak közül való vagy a Földön – tegnap odaveted a testük azért a jelentéktelen hatalmadért – ma már a lelkükkel kereskedsz.

Hogy mersz a népem vérén gyarapodni?

Sokakat megment majd a hite és szíve a három nap alatt – nincsen neked egyik sem és félned sincsen mitől. Személyesen fogok rád vigyázni, hogy bajod ne essen. Ismered te markolokot – hát megmutatom elveszeket is. Úgy éled majd hátralévő életed, ahogyan azt a Magyarnak szántad – okult már ő tőled eleget.

Házat építesz majd, de nem tűri meg a Föld – szakadatlan vetsz majd, de nem hoz neked termést – kutat fúrsz majd, de nem ad neked vizet – gyógyítanak majd, de betegségek között leszel. Farkasok cinkosa vagy te – ha maradt még egy szikrányi eszed, menekülsz onnan, hol gyökeret ver a lélek.

Tervezd csak az öregkorod.

Te – magad választottja, aki a bárány szavait szólod, de farkasa vagy a Földnek.

Hogy mersz a népem otthonára törni?

Nincsen nemzeted – hát pusztítod másét.

Nincsen múltad – hát ellopod másét.

Nincsen lelked – hát mérgezed másét.

Nincsen életed – hát kioltod másét.

Nincsen otthonod – hát elveszed másét.

Elégetted te a könyvet – de a tudást nem. Elrejtetted te a múltat  de az emlékezetet nem. Üldözted te Mágusainkat, lemészároltad Táltosainkat, Aranyasszonyainkat – az erőt, mely népünket védte és a szívet, mely életét adta.

Hogy merted?

Ellensége vagy te a Földnek és minden élőnek azon. Gyűlölsz te mindent, ami nem tőled való…Az utolsó zöld ágról is tudok, melyet valaha letörtél – ne félj hát te sem, mert te hiába félsz már. Ki mint vet – azonképpen arat, de aki elmulasztja a vetést – hát ne arasson az semmit.

Nem lesz, ki tovább szánjon téged – mert még hírmondód se marad. Egy sarkát sem hagyok a Földnek – ahol csak az utolsód is megvethetné a lábát…

Ő jött, hogy mutassa neked a szeretetet – hát én mutatok neked igazságot is!

Te, aki saját hazádban rablógyilkosa vagy a Magyarnak.

Hogy mersz a kézbe marni, mely kenyered adja?

Talán azt hiszed majd megvéd tőlem az a hitvány bőröd? Sok derék Magyar van feledből, hát tágra nyisd a szemed és okulj becsületet tőle – míg idődből futja. Van okod neked félni, de jól vigyázz – ne kelljen a farkas sorsára jutnod.

A legkisebb ágat se merd letörni,

a legkisebb követ se merd elvenni,

s a legkisebb fűszálra se merj kezet emelni

az én szemem előtt!

S ha kegyelmet akarsz, mától vetni fogsz annak – kitől tegnap arattál…

Jól vigyázz!

Ti tizenhármak, te ezerkarú szörny – aki birtoklod a tudást…

Kinek mersz te azzal a trónjára törni?

Nincs olyan rejteked hová bejárásom ne lenne, képtelen vagy hárfáddal a Fény útját állni – hát életadóidra törsz vele?

Hogy mered ezt Föld és Ég szívébe szúrni?

Hát kitépem én húrjaid mind egy szálig, elveszem azt a jelentéktelen hatalmad. Kiparancsolom kezedből a kígyót – és nem lesz szemed, mellyel láss, nem lesz füled, mellyel hallj, nem lesz szád, mellyel parancsolj, nem lesz íjad, mellyel árts és nem lesz szárnyad, mellyel eltakard többé az eget.

Hogy mered az emberrel – ember vérét venni?

Uralni akarod a lelket, uralni akarod a testet, uralni akarod a Földet és uralni akarod már az Eget is. Hát legfőbb vágyad, az utolsót megadom neked – fejedre szakajtom én min d a hat égboltot felőled.

Előhoz majd téged a legnagyobb vihar, elpusztít téged a legnagyobb tűz, magába temet téged a legerősebb földindulás és tisztára mossa őt tőled a legnagyobb ár. Helyére teszem én az utolsó fát is három nap alatt, melyet valaha kidöntöttél.

A legmélyebb barlang, a legerősebb vár és a legmagasabb felhő sem lesz menedéked előlem – mert három napig én leszek a Föld, én leszek s vár és én leszek az Égbolt is. S akik önként szolgálnak téged, hát azok is a sorsod választották mindannyian.

Te törvényeket használsz – én törvényeket írok.

Hogy állhatnád te utamat?

Míg én itt vagyok, Új Rendet ebbe a világba te nem hozol.

Én hozom az Égit.

 e sorok érkeztek 2011 nyarán, Bösztörpusztán

MAG népe… (2)

Jól figyelj most Rám,

mert a harmadik napig utoljára szólok hozzád, hogy senki el ne hitessen téged a nevemben.

Azt a mérhetetlen kapzsiságot, lelki szennyet és szenvedést, amit a Földre és rád zúdítanak – nem tűröm tovább! Új Csillagot látsz majd az Égen – ami éjjeleken és nappalokon neked ragyog. Elűzöm a felhőket, hogy el ne rejthessék előled. Ha megpillantod, ne legyen több kétséged… Hittel kelj útra a Föld minden tájáról és térj haza. Nagyon hamar eljön ez az idő, de ha útnak indulsz – bárhol járj is – megvárja az a Csillag hazatérted.

Ne félj a Fénytől!

Bármikor, ha majd rápillantasz azt hirdesse neked – hogy vigyáznak rád, te már biztonságban vagy. Lesz, aki a tűz forróságát érzi majd, de hozzád csak a fényét engedem. Hidd el, a legkisebb fűszál is olyan értékes nekem – akár az egész rét.

A Kárpát-medencében nem eshet bántódásod. Itt fog megszületni a Sárkány – egyenesen a Föld szívéből… Sokáig volt bezárva, de ereje és szíve hatalmas. Egy Anya bátorságával fogja óvni a Magyar Földet és minden Gyermekét.

Nem lesznek erősödő jelek, egy villámcsapásnál is sebesebben fog kezdődni minden. Hirtelen sötét lesz és nem látsz majd világosságot…két és fél napig. Mennydörgést fogsz hallani a Föld tizenkét sarka felől és villámokat látsz majd a borult és derült égen is mindenfelé… de ne félj!

Ha nem tudsz hazajutni, erős legyen a hited – és a leghatalmasabb vihar, a legmagasabb szökőár és a legerősebb földindulás vigyáz majd rád – hogy bajod ne essen. Az otthon lévők ne pihenjenek és ne magukért imádkozzanak, hanem másokért – ne összezárt tenyérrel, hanem kitárt karokkal. Imádkozzatok sokan egy helyen, nagyobb lesz erőtök – mely megtartja majd a házat. Gyújts a sötétben gyertyát, a fénye végig kitart melletted. Míg le nem csendesül a Föld – a harmadik napon, bármilyen hangot is hallasz kintről – ne nyiss neki ajtót. Senki ki ne lépjen a házból és ki ne tekintsen addig! Ha ezeket tartjátok, nem eshet bántódásotok – legyen hited és nem lesz mitől félned.

De a harmadik napon, mikor újra felkel a Nap – lépj ki családoddal és csodáljátok meg az örökségeteket – mert olyan asztalt terítek addigra, hogy többé ne legyen gondotok nektek semmire. Télen zárod be az ajtót – de a tavaszra nyílik majd.

Ne hitegess senkit – akinek füle van – meghallja…

e sorok érkeztek 2011 nyarán, Bösztörpusztán

Mennyei Seregek vs szépelgés

Semmiképpen sem akarok bárkit-akárkit rábeszélni a “harciasságra” (sőt!), pusztán azt szeretném, ha néhány, részben-egészben szándékos félreértést tisztáznánk.

A “Ki kardot emel, kard által vész el” tanítás távolról sem azt jelenti, hogy engedd MAGad a végsőkig rugdosni-taposni-kihasználni, sokkal inkább azt, hogy ALAPVETŐEN LÉGY BÖLCSEN BÉKETŰRŐ és vitás helyzetben a mindenki számára előnyös, békés és működő megoldást keresd! Mindazonáltal létezik az a “bizonyos (tűrés)határ”, ahol a “makarenkói” pofon igen eredményes lehet, feltéve, ha tudjuk, hogy az a “határ” hol húzódik…

Kérlek, hogy értsétek már meg végre: a “sötétség” és az ő “KÉPviselői” pontosan azt kívánják elérni, hogy Te, elfogadva az igaznak látszó, valójában lebutító (vatikáni dogmák, guruk féligazságai stb.) megvezetéseket, birkaként bólogass, mondván: “ennek így kell lennie”, “minden így jó”, “Isten akarata”…

Valóban azt hiszitek, hogy a “Mennyei Seregek” pusztán költői műszó? Dehogyis! A MAGasabb Létsíkokban (egy bizonyos “szintig”) ugyanúgy létezik a harc-háború (“…mint fent, úgy lent…”), éppen csak a fizikaitól eltérő “eszközökkel” vívják azt meg.

Az Emberiség évezredekkel ezelőtt belelépett egy gonoszul és okosan előkészített csapdába. Azóta fizikai-asztrális-(alsó)mentális síkon, kis kivételtől eltekintve mindannyian egy alapvetően tőlünk független háború kihasznált, szenvedő áldozatává váltunk. Semmiképp sem állítom, hogy fölösleges volt tanulnunk – részben meg is érdemeltük a “pofonokat” -, azt ellenben vallom, hogy a félelmek, a szenvedés, a nélkülözés semmiképpen sem segítik a tudatosulást és a fölemelkedést, továbbá azt is, hogy az Emberiség Fölemelkedésének ideje érkezett el, amit – eddig – többféle módon eredményesen “késleltettek”.

A Kárpát-medence nagyon rövid időn belül a Tiszta Szívűek Hazája lesz, a Boldogság és Bőség Korszaka köszönt ÚJRA Mi-ránk. Földi tér-időben MOST teljes Erejükkel jelentek meg a MAGyarság Útját segítő, előlünk az akadályokat eltakarító Lények, A-Kik – néha – a Szent Harag nevében is “tesznek”. Ők olyan, emberi ésszel fölfoghatatlanul erős, MAGasabb Létsíkokban Élő Lények, A-Kik a Teremtő Erejükkel egy pillanat alatt akár egy csillagrendszert képesek megépíteni vagy elpusztítani azt. Higgyétek el, hogy sokkal jobban tudják a “dolgukat”, mint az anyagba zárt egós emberi elme!

Javaslom, hogy ki-ki tiszta szívvel döntse el, hogy egyrészt hol a helye és/vagy VAN-E HELYE a Kárpát-haza Új Aranykorában, másrészt azt is, hogy mivel JÁRULHAT HOZZÁ az építéshez!
Itt a lehetőség a MINDEN Létsíkon megÉlhető szabad élet “kivívására”. Ebben a SZABADSÁGHARCban mindenkinek más a “szerepköre”, én például…khmm… “szellemi aikido-t” művelek. 🙂

Nagyon köszönöm a megértést!
Áldá-SOK!

Deres Gábor -fészbúk-

Királyi ÖröksÉged

TűzKörösztsÉgben Élsz a Kezdetek Óta,
AmiÓta MénRót a Létezésed Rója.
Ősök Útján, SzeretetÉn Elindított,
Magos Égi KirálysÁg Benned Elhívatott!

Merülj Magodban Mélyre, IgazsÁgnak Népe,
Mert a Szíved KI-Teljesedése a Világnak Fénye.
KI-RÁ(lyi) Erőd, Nimród Vére,
Kárpát-medence a Mágus Hunor-Magor ÖröksÉge.

– Nap Hun –

Magyar… (1)

Nem is hinnéd, milyen büszke vagyok én arra, hogy itt élhetek, és milyen boldog azért, mert köztetek. Nem dicsőség egy hatalmas, de roskadozó birodalom fiának lenni, ám egy olyan nemzetének, akit az utóbbi ezer évben sem tudott egy nép sem kitépni a Föld szívéből, hát annak már annál inkább az. Ki hitette el veled, hogy szegény vagy, mert nincs pénzed?

Álljon fel közületek kettő, aki értéket lát a pénzben, fogjatok egy kulacs vizet és egy fél kiló kenyeret, majd menjetek ki vele a pusztába két napig, adjatok csak egymásnak ott ugyanannyi pénzért egy falat kenyeret mint egy korty vizet. Ugyanannyi pénzzel fogtok hazatérni mindketten, s elmesélhetitek majd akkor a többieknek – mennyit ér az. Hát mi kell neked – pénz vagy érték? Mi kell neked – munka vagy élet? Míg nem teszel rendet az értékeid között addig a munka lesz az életed és pénz lesz az értéked, mert az életben minden benne van, de nélküle nincsen más – csak munka és pénz. Többre rendeltettél ettől. Ha a sólyom nem tud repülni nem az Ég a hibás, de ha értékrended igaz – meglátod – gazdagabb vagy te, mint bármelyik ország lakója, a sajátodon kívül.

Ne markolj – adj. Ha valakinek szükségét látod – hát adj neki. Ha szüksége van és egyet kér, hát adj neki kettőt – három hálával fogja visszaadni. Ha Magyarhonban születtél – hát az a szülőfölded. Magyar, de ha te szívedben Magyar vagy – akkor bárhol az leszel a világon. És bárhol született ezen a világon valaki – adj annak – ha Magyar szíve van, mert minden ilyen ember a te Testvéred. Minden ember egyenlő – az igaz egyenlő az igazzal.

Beszélj hát Magyarul – azt is jelenti – SZÓLJ IGAZAT! Mert aki igazat szól – az minden nyelven Magyarul beszél.

Az igazat senki nem tudja neked megmondani, az benned van – mert igazsággal születtél. Ismerd ezt fel magadban. Menj fel a legmagasabb hegyre és ordíts hazugságot – még visszhangja sem lesz. De suttogj igazat csak a legkisebb fűszálnak – zengeni fogja az egész erdő. Szakadatlanul a hegycsúcsról csak a hazug ordít – te viszont soha ne félj kimondani amiről tiszta szívedből tudod hogy igaz.

Most, hogy az utolsó falat kenyereddel és utolsó korty vizeddel ülsz te a puszta közepén és nincsen hová hazamenned, hát magadtól kezdesz már te az igaz hit felé fordulni. Hited legyen Neked – ne erőd! Mert amit ezer ember sem tesz meg erővel, megteszi azt egyetlen egy – hittel!

Tudd meg Magyar  – nem ezer éves a te Nemzeted, de az Égből való, s akárhányszor hittel kért segítséget –  kapott is onnan. Légy bőkezű azzal, amit kaptál – azt senkik el nem veheti tőled. Add oda ma három Magyarnak – kilenc teszi holnap az ajtód elé… Lesz nagy káosz mindenfelé, de te ne szenvedj hiányt semmiben.

e sorok érkeztek 2011 nyarán, Bösztörpusztán