Bennünk élő Alkotmány megtalálása

Bennünk élő Alkotmány megtalálása

A hagyomány értékrendjéből erőt merítő szellemi alkotók, a Szer-törvényéhez való kapcsolódással kapnak olyan útravalót, amely helyes iránytűként végigkíséri őket életpályájuk során, műveik megteremtésekor és ebben foglalt valós értékeik felmutatása során. Ez a kapcsolat újra felvehető és bővelkedik olyan tapasztalatokkal, amelyek biztos talapzatként szolgálnak annak, aki mélyre ás és a felszín változó viszonylagossága helyett az évezredes bölcs belátások mentén alakítja a maga vagy a közösség életét.
Erre a gyakorlatra szükség van akkor, amikor Közösségünk létét keretező alapvető jogi és nem jogi rendezőelveket kívánjuk újra beemelni mindennapjainkba. Az Egyetértés itt is alapkívánalom, ezért az alábbi 7 pontban fontos összefoglalnom azokat a sarkalatos szempontokat, amik lényegesnek hatnak:

 1. Kárpát haza közösségeinek szakrális összetartozását az időben hosszabb múltra visszatekintő íratlan és hozzá képest rövidebb történetiségű írott Történeti Alkotmány biztosítja. A Történeti Alkotmány léte az itt élőkben szunnyadó Szer-törvényén alapszik, így visszaköszönnek olyan alapelvek mint „Magyarország örökké szabad” (szabadság-alapelve), önkormányzatiság-alapelve (többsíkú-létezés alapelve), ellenállás joga (ok-okozat alapelve) vagy a Szent-Koronaértékrend (teljesség-alapelve). A jogok láncolatát és a Szer-törvényének kapcsolatát hosszan lehetne sorolni.
 2. A Szer-törvénye mint háttér biztosítja a Történeti Alkotmány örökidejű érvényét és hatályának időtlenségét. Ez olyan erő, amellyel a XX. századi diktatúrák sem tudtak mit kezdeni, így saját normáik bevezetése során érintetlenül hagyták az Alkotmány alkalmazásának felfüggesztését. Így volt lehetséges, hogy történelmünkben egyetlenegy jogszabály sem helyezte hatályon kívül annak alkalmazását vagyis létező, „lélegző” szabályrendszerről beszélünk.
 3. A Történeti Alkotmány, mint létező szabályrendszer alkalmazása kapcsán indokolt a szuverenitását vesztett államiság (német/szovjet megszállás) idejében meghozott jogszabályok alkalmazhatóságának felülvizsgálata. Az utolsó szovjet katona távozása, vagyis 1991. június 16-óta eltelt időszakban jogszabályok sokasága lépett hatályba, módosult vagy épp veszítette el hatályát, anélkül hogy Történeti Alkotmányhoz fűződő kapcsolatuk vizsgálat alá került volna. Ma erre szerepre az ‘Alaptörvény’ az Alkotmánybíróságot jelöli ki, amely testület  – kellő körültekintés mellett –  történelmi jelentőségű feladat előtt áll(-t volna hiszen tényleg elhivatott működésével lehetőséget kapott a hagyomány és a jelenkor közötti alkotmányos kapcsolat újjáépítésére…) de teszi-e?
 4. Fontos pont az életünket meghatározó szabályok közötti alá-fölé rendeltség. Működőképes normák, csak az Élet rendezőelveit tiszteletben tartó alapokra helyezhetőek biztonsággal. Ennek felismerése biztosítja a Történeti Alkotmány folyamatos megújulását a változás-alapelvének megfelelően, egyúttal egyszerre teremt lehetőséget és kereteket az új szabályok meghonosodásának.
 5. A 4. pont szerinti hierarchia kapcsán a Történeti Alkotmányból levezethető jogok hozzá legközelebbi ám nála alacsonyabb szinten, törvényekben „öltenek jogi nyelvet”, ahogy több ezer éves államiságunk fennállása alatt mindvégig történt. Őseink Szer-t ültek és esküjükkel, valamint vérükkel erősítették meg a közösségi alapnormákat. Később a királyi krónikák által jegyzett időszakban a törvények vették át e szerepet, ezek közül is kiemelkedtek azon „sarkalatos”-nak vagy „alap”-nak tekintett törvények (többek között az 1848-as törvények, az 1867-es kiegyezésről szóló tv, az 1920. évi I. tv., a jelenlegi Alaptörvény) amelyek tartalmukat illetően összegzik a kor kiemelkedő kérdéseire adott válaszokat, ugyanakkor alkalmazásukban és megnevezésükben sem kívánták teljesen mellőzni az államiság addigi hagyományrendszerét, legfeljebb módosítani, változtatni rajta. Mindebből következik, hogy a magyar Történeti Alkotmány kapcsán nincs létjogosultsága magát „alkotmánynak” nevező jogszabálynak, ahogy az őseink sem deklaráltak ilyen névvel normaszöveget.
 6. Történelmi távlatból fontos belátni: a XX. század vészterhes időszakai során, hol az arra felhatalmazással nem rendelkező testületek alkottak normaszövegeket (1918-19), hol pedig a felhatalmazás hiányán túl a meghozott szabályozó döntéseik külső hatalmi befolyásoltság miatt bizonyultak érvénytelennek (1944-1990). Hatályuk a frontvonalak és megszállási területek által terhelt Kárpát-hazában térben és időben korlátozva ugyan megvalósult, de érvényesség hiányában a bábállami erőszakszervezetek (AVH, Munkásőrség) által maximum csak kierőszakolható volt, jogszerűnek már megalkotásuk pillanatában sem voltak tekinthetőek. Márpedig érvényesnek csak azon norma tekinthető, amely az annak meghozatalára felhatalmazott testület részéről, külső befolyásolástól és tévedéstől mentesen, az abban résztvevő döntésképes személyek szabad akaratából történik.
 7. Kapcsolat lényege a Történeti Alkotmánnyal:

 • a Történeti Alkotmány folytonosságának határozott kijelentése
 • alkotmányos kötelesség a Történeti Alkotmány vívmányainak figyelembe vétele
 • a nemzeti hitvallásban felsorolt elvek és értékek kapcsolása Történeti Alkotmány értékeivel, s elveivel.

Fenti pontok alapján kirajzolódik a kép: jelenünk látható vagy épp láthatatlan alkotmányozási törekvéseivel szemben Történeti Alkotmányunk szerepe és jelentősége felértékelődik.
A Szer-tövénye által megalapozott és a történelmünk viharaiban nemzetünket megtartó normarendszer mindig velünk volt, és velünk marad, biztonságot adó jelenlétére pedig soha nem volt olyan égetően szükség mint napjainkban.


Zárásul Dr. Zétényi Zsolt által megfogalmazottakat szeretném a figyelmedbe ajánlani:
„Minden jelenkori szellemi, kulturális, politikai, közjogi értékünk, teljesítményünk, vívmányunk velünk élő múltunkban, hagyományainkban is gyökerezik valamiképpen, miközben a kor kihívásaira adott válaszainkat is magán hordozza. Minden kornak megvan a maga sajátos, más korhoz nem hasonlítható kisugárzása, jellege, s minden kor szerves folytatása az előző koroknak. A velünk élő történelem nem értelmezhető másként, mint a jelenben szervesült folyamatosság. Az élő hagyomány egyik legnagyobb kincse a velünk élő ősi, azaz ezeréves Történeti Alkotmány, mint érték, mint a korhoz igazítva követendő elvek együttese, mint államszervezési és szervezeti tapasztalat és minta, mint a közösségi és egyéni élet múltbéli vezérfonala.”

00 000 002 bemutatkozása

“Legyen előttetek mindig Út, fújjon mindig a hátatok mögül a Szél, az Eső puhán essen földjeitekre, a Nap melegen süsse arcotokat, s egész életetekben hordjon tenyerén a Jóisten.” (Erdélyi áldás)

Címke , , , , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

5 hozzászólás a(z) Bennünk élő Alkotmány megtalálása bejegyzéshez

 1. 00 000 002 mondta:

  Észrevételeket ezúton köszönöm! Kedves Ildikó és István! Isten bennünk élő teremtő egyetemessége a Szer-törvényében ölt testet. A pártok (pars-rész), mint részek ezt az Egészt bontják meg és elemi érdekük a közöttünk kialakítandó és intézményesítendő szembeállítás és megosztás, hogy ezen keresztül hatalmukat fenntartsák. Aki tehát a politika felől közelít, annak sohasem tárulhat fel az Egész csodája és végleg elmerül a politika érdekektől bűzlő ingoványában, alárendelve magát olyan romboló erőknek, amelyek eszközzé silányítják. Írásom ebből a zsákutcából ad kitörési lehetőséget, ehhez pedig adott a Szer-törvényén alapuló Történeti Alkotmány. A lehetőség napi realitásának alátámasztásául szeretném ezúton felhívni a figyelmet Jelenczki István – Égi Élő Igazság c. filmjére, amelynek 7:25 percétől részletesen feltárul a 1944-től fennállt helyzet alkotmányjogi elemzése Dr. Tóth Zoltán József jogtörténész részéről. Aki ez után is a 1949/89-es alkotmányhoz ragaszkodna, annak mielőbbi ébredést kívánok!

 2. admin mondta:

  Bende István -fészbúk-

  Zoltán!
  Állítások halmazával, bizonyítás és cáfolat nélkül mit kezdjünk vele? Az állításaidat nem bizonyítottad, a mi bizonyításainkat nem cáfoltad, és a “Történeti Alkotmányt” eddig még senki sem tudta felmutatni! Nem valakinek a könyve a mérvadó, hanem, mivel te is írod, hogy írott alkotmány, tehát meg kellene, hogy legyen az irattárban. Mivel kitették az összes törvényt az internetre, és azok között nincs, így várom annak megjelölését, hogy milyen irattárban, milyen azonosító számon lehet megtalálni, és megtekinteni!
  Az 1944-es hivatkozás egy humbug. A politikai befolyás Moszkvából származik, nem a szovjet csapatoktól. Ráadásul 1920-ban is megszállás volt, 1867-ben is, és így tovább.

  Az Alaptörvény minden erőlködésed ellenére közjogilag érvénytelen, mert nem tud érvényes lenni! Ugyanis amennyiben a 89-es Alkotmány érvénytelen lenne, akkor az Alaptörvényt egy érvénytelen alkotmányra hivatkozva fogadták volna el, és érvénytelen jog alapján nem jöhet létre érvényes. Ráadásul, ha a 89-es Alkotmány érvénytelen lenne, akkor 2011-ben azok, akik az Alaptörvényt elfogadták nem rendelkeztek volna érvényes mandátummal, vagyis nem lettek volna országgyűlési képviselők, tehát még pukkantani sem lett volna joguk, nem hogy alaptörvényt alkotni!

  Felhívom a figyelmedet arra, hogy 2011-ben egy nem jogfolytonos, nem magyar államot kíséreltek meg létrehozni a magyar nemzet ellen, annak területének megszerzése és az új világrend bevezetése céljából, és aki ezt az ellenséget támogatja, az szer ide, szer oda, az ellenség szekértolója. Majd azt is nézd, meg, hogy kik azok akik elkövették, és mit hordanak a fejükön alkalmanként, és akkor jöjj ide bennünket kioktatni hazaszeretetből!

 3. admin mondta:

  Doman Ildikó -fészbúk-

  Röviden: „szép” stílussal „hímes” köntösbe bújtatott, csúsztatásokkal tarkított félrevezető, nagyon veszélyes ideológiai mű.
  Aki a M. alaptörvényt valamilyen formában elfogadhatónak tekinti az a magyar emberek, a szabadságuk, az önrendelkezésük ellen munkálkodik tudatosan, esetleg tudatlanul, de mindenképp ártalmasan, akár a szent koronára, történeti alkotmányra, mint ahogy mások akár a vallásra hivatkozva teszik (a bennünk élő alkotmány megtalálása címűben, különösen a 7. pontban).
  Mindenből van egy „kicsi” benne „elven” megzavarja az egyes emberek tájékozódási, tisztán látási lehetőségeit, mint ahogy a bibliában is nagyon sok zavaros elemmel „finomhangolással” keverve van a jó, helyes, helytálló, bölcs gondolatok, intelmek, világnézetek, de ennek pont az a lényege a jók között keveredve a rossz- helytelen elemek vannak benne és ezzel vezetnek meg álszent módon nagyon rég óta napjainkig is. „Bár akit lehet”, de sajnos a nagy többséget még mindig, ami nagyon fájó pont az ébredés, észhez térés szempontjából.
  Ami tény, hogy ami István óta van az a magyar népnek nem volt jó és most sem jó. Hiszen Orbán ennek fényében a történelem egyik legalattomosabb zsarnoka a magyar társadalomnak.
  Mindezt a teljesség igénye nélkül írtam véleményként. V.S.

  … valamint, továbbá a magyarnemzetikártya. hu weboldalon feltünt még egy másik cikk: a szabadság nyilatkozata című esszé, mely tartalma szerint merő ellentmondásos a bennünk élő alkotmány megtalálása címűben, különösen a 7. pontban leírtak. Akkor most melyik a szívhez állóbb, vagy az értelmesebb, mert kettő együtt elég faramuci. V.S.

 4. honlap-admin mondta:

  tudjuk, látjuk, érezzük, hogy
  ez az írás minden magyar érzelmű emberben kivált valamely érzéseket, esetleg indulatokat is;

  előzőek okán rögzíteni kívánjuk, hogy
  ezen a honlapon kizárólag olyan írások jelenhetnek meg, melyekben szerzőik elfogadják és nemcsak elfogadják, hanem magukénak tudják értékrendünket melyet – nevezhetünk akár Szentkorona Értékrendnek, vagy akár nevezhetjük szkíta értékrendnek, de mindenképpen csak a Kozmikus Rend alapján történő létezést fogadja el;
  (természetesen a hozzászólásaitokra ez nem vonatkozik)

  minden olvasónkat biztosítunk arról, hogy
  ez a honlap a valódi, és végleges nemzetegyesítés céljából és feladatával született meg;
  emiatt minden felismert nemzetellenes tevékenységet megemlítünk, vagy kipellengérezünk és természetesen legjobb és minden tudásunk szerint próbáljuk azt a tevékenységet a helyes irányba terelni, vagy szükség esetén akadályokat görgetni a megvalósulása útjába — függetlenül attól, hogy akár szándékos és/vagy tudatos, akár csak fel nem ismert elmeprogramozás miatt vinné tévútra, vagy zsákutcába az ébredező magyar népet;
  értelemszerűen a közösség honlapja aktuálpolitikai, pártoskodós (megosztós) kérdésekkel nem foglalkozik, és annak helyet semmilyen formában nem ad;
  a jelen jegyzet nem arra kíván utalni, hogy az Alaptörvénnyel egyetértünk;

Hozzászólásodat, véleményedet szeretettel várjuk!