MagUra – Atilla a MagiKus Körös(z)tény

„Népem, ha úgy szeretheted önmagad, mint én szerettelek, örökké élsz!”

Atilla király bírta a beavatott szakrális királyok tizenkét legfőbb tulajdonságát, ami a bátorság, belső erő, döntéshozó képesség, az előrelátás képessége, önbizalom, felelősség, hitelesség, állhatatosság, megbízhatóság, bölcsesség, hűség, együttérzés.

A magyar nép ősei körében az egyik nagyon fontos feladat az úgynevezett PATESI volt, ahol a PA azt jelenti, hogy a tudást nem szabad megtartani, tovább kell adni, a TE a tudás őrzését, ápolását jelenti, a SI pedig utal az égi eredetű tudás erejére, hatalmára. A legősibb, legnagyobb és legszentebb titoknak a Megváltás titka számított, amiről az ősmagyaroknak még az atlantiszi időkben Ataiszon már Anyahita is terjesztett tanításokat. A PATESI jelentése tehát egy mondatban megfogalmazva: az égi eredetű isteni tudás őrzése, ápolása, bővítése, annak továbbadása és terjesztése. Ezt a szent küldetést tekintette Atilla király és egész népe kötelező feladatnak.

„Atilla a hun-germán szövetségi rendszer egységét akarta megvalósítani, ezáltal kiegyenlítődött volna Európa északi és déli felének egyenlőtlensége. Az Atilla célkitűzéseit ismerő germán királyok a hun uralkodó halála után maguk is, majd később utódaik is ezt akarták megvalósítani. Atilla joggal tekinthető az egységes kultúrájú Európa egyik megalapozójának, hiszen udvarában és célkitűzéseiben ott volt már az Európai Unió gondolata. Udvarában egyesült Róma, Bizánc, Germánia és a Hun Birodalom. Atilla udvarában kancellária működött, tűrte és támogatta a különböző ideológiákat és vallásokat; Szent Jeromos írja róla 403-ban: „a hunok zsoltárokat tanultak” és nyelvükre lefordították a Bibliát. Atilla megtanulta, hogy a legyőzötteket nem szabad porba sújtani, hanem sorstárssá kell fogadni őket. Atilla palotájában római és hun fürdő működött és konyháján a hun ételeket éppúgy készítették, mint a germánt, a rómait vagy a bizáncit; hun bort és germán sört egyaránt fogyasztottak.” – Dr. Kiszely István

„Volt egy hatalmas király a hunok földjén, akinek a jósága é s bölcsessége páratlan volt.” – Nibelung-ének

„Így ér véget majd küldetésem, ha egyszer be tudom majd bizonyítani, hogy ellentétben a finn-magyar elmélet mellett kardoskodók megnyilatkozásaival, a magyar nép igenis Atilla népe.” – Kőrösi Csoma Sándor

„Általad nyert szép Hazát Bendegúznak [Bende-Chus/Kus] Vére.” – Kölcsey Ferenc

„Miután Atilla a királyi méltóságot elnyerte, méltányosan és szigorúan kezdett uralkodni; minden alávetett nemzetet rávett a készséges engedelmességre, birodalma székhelyéül Sicambriát választotta, melyet Óbuda fölé helyeznek, és melynek némi nyoma máig fennmaradt.”

„Semmit se tartsatok kívánatosabbnak, mint jó király alatt szolgálni és a közérdeket az egyéni érdek elé helyezni, mint mi tettük. Ha így cselekedtek, a szkíták sorsát nem annyira a jó vezér, mint inkább a jó katona teszi majd dicsekvésre méltóvá. Nehogy pedig testvérem szellemét magunk ellen ingereljük, megparancsolom, hogy teljesítsük a szerencsétlen kívánságát: az újjáépített Sicambriát nevezzük Budának, őt pedig igyekezzünk tisztes temetéssel, tejjel és borral megengesztelni.” – Antonio Bonfini (1427/1434-1502)

Sicambria – Atilla király városa. Térkép: Jacob Sandrart, Nürnberg (1664)

„Jézus nevében élünk akkor is, ha nincs rajtunk Jézus keresztvize. Én keresztény vagyok.” Ez a kijelentés, a legenda szerint Atillától származott, aki így felelt a hozzáküldött hittérítőnek, mikor az vallási kérdésekben akart a Hun birodalomban tájékozódni. Atillát Isten azért rendelte, hogy meggyógyítsa azt a világot, amit a hanyatló Róma és Bizánc megsebzett. Nem lesújtani akart, hanem felemelni.

„A nyugatiak azért igyekeznek Atilla nagyságát kisebbíteni, őt kegyetlennek, barbárnak – sőt testvérgyilkosnak feltüntetni, mert még ma sem bírják elviselni azt a valóságot, hogy egyszer – a nyugati és keleti római birodalmak Ura nem valamelyik római császár volt – a veszekedő és intrikus keleti és nyugati császárok közül: hanem a Hunok Nagy Királya – Atilla.”

„Atilla az évezredes, hatalmas Hun Birodalom létezésének „félidejében” született, felfokozta a legmagasabbra a hun hagyomány erejét, és visszaállította a Hun Birodalomnak a régi határait a Sárga tengertől az Atlanti óceánig. A származástudat másik ereje pedig a hun nép lelkében élt. Abban a néplélekben, amelyik Atillában valóban a jézusi utódot látta. A „gyógyító” utódot a „korbácsos” Isten Ostorát. Ezért nevezhetjük Atillát az ,,Atya-Anya-Fiú” Szentháromság védelmezőjének is.” – Badiny Jós Ferenc –

A Vér Kötelez! A Kard Atilla Étele Itala – Ezért MagiKus Körös(z)tény.

1.) Étel-Ital = kenyér+bor = TestVér.
2.) Ethel = Előkelő Nemes Ember.
3.) Othila Rúna = Föld, ÖröksÉg, OttHon, Család, ÁllandósÁg, Hagyaték, valahová tartozás JelKépe.

Jézus [Jász] az utolsó vacsorán, a kenyérre mondta: ez az én testem, a borra mondta: ez az én vérem… ezt cselekedjétek! A kenyér és bor = test és vér = TestVér [vértestvér] Hun-Szkíta szokás szerint rendelte el, ami sok ezer éves múltra tekint vissza. Ennek folytonosságaként kötöttek vérszerződést hét kiváló magyar is, hogy visszaszerezzék Atilla király ÖröksÉgét.

„Vala-„KI” pedig abból a vÍZből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a vÍZ, amelyet én adok néki, örök életre buzgó vÍZnek kútfeje lesz őbenne.” [János 4:14]

„A Te Szíved Szer-Etet [Ötödik Elem a „KI”: Szer-Elem] kelyhe [Forrása], melynek úgy kell KI-Áradnia, mint az én kezemben lévő korsóból az Élet-vÍZe Árad.” – Gudea Mágus

Ez a Tükre az IgazsÁgnak, a Kardnak [Kőből KI-húzva] és a Szent Grálnak [Körök asztal]

Atilla Birodalma

Ez egy „fenevadnak” beállított szellemet tükröz?

A kortanú Priszkosz bizánci rétor három alkalommal járt a Hun birodalomban, majd a diplomáciai szolgálatból visszavonulva megírta emlékiratait.

A Hunokról keveset tudott, s mikor a királyi palotájában rendezett diplomáciai fogadáson rész vett, megdöbbenve tapasztalta Atilla alázatos, csendes mivolta mennyire elüt környezetétől… TEKINTETÉVEL IRÁNYÍTOTTA EGÉSZ KÖRNYEZETÉT…

Nem hivalkodott a pompával, bármelyik alattvalója díszesebben volt felöltözve, a Hun főurakon csüngött az arannyal és drágakövekkel ékesített ruha, ékszer. Ezzel szemben a több millió négyzetkilométer rettegett ura egyszerű dísztelen lenvászon viseletben volt fején fehér süveg, lábán fehér csizma, oldalán egyszerű kard. Öltözete puritán volt, nélkülözte a kirívó nemesfémdíszítést. Derékig érő fekete haját hét hajfonatba fonta. MÉRTÉKTARTÓ ÉLETET ÉLT, ÍRTOZOTT A FÉNYÜZÉSTŐL. Priszkosztól tudjuk azt is, serlege fából készült, míg vendégeinek kupái ezüstből és aranyból.

Priszkosz azon is megdöbbent, hogy a király milyen kis termetű és szikár, hiszen sokkal termetesebbnek gondolta a „világ urát”, kinek ereje nem testi mivoltában nyilvánult meg, hanem HATALMAS SZELLEMÉBEN, EGYÉNISÉGÉBEN.

„MagUra „sumérul” oroszlánt jelent.” – Varga Csaba

A 6764 éves Jazidi [Jász] naptár a legrégebbi naptár Közel-Keleten. Van egy jóslat, melyben a Jazidik [Jászok] hisznek, ami azt mondja, hogy az Árja törzsek spirituális harmóniában egyesülnek majd egy emberként. Semmikor máskor történelmünkben nem láttuk ezt megtörténni, mint az elmúlt 1500 évben.

Az ,,Ária” = Hun-t jelent itt; a [2. században] Arius que qui Arios más formájáról ír ennek; Darius que qui Unos vagy Darius que qui Hunnos. A Nagy Sándor utazásai [4. század] is; Darius que qui Hunnos or Arius que qui Arios vagy Arius que qui Hunnos vagyis a Hunok az Árják.

„Habár fölűl a gálya, S alúl a vÍznek Árja, Azért a vÍz az Úr!”. Árja szanszkrit jelentése: Nemes, Erényes, Igaz…

„Isten kardja csak akkor csillog majd újra, és vezeti győzelemre megint a Hunok s Magyarok ivadékait, amikor egyek lesznek újra, mint a hajdani időben, egy szándék, egy akarat, egy cselekedet, Öregisten parancsa szerint.” – Wass Albert: Hagyaték (részlet)

„Stella Cadit, Tellus tremit, en ego malleus Orbis.” – Csillag esik föld reng: jött éve csudáknak! Ihol én, ihol én pörölye világnak!”

MagUrasÁgunk és Atilla Szellemétől félnek-rettegnek, mert tudják, a végüket jelenti… de már késő, minden-KI azt kapja, ami jár neki!

OsTorOs, OsTorOs, OsTorOs,
Minden Térben Látó OsTor Ős.
EgysÉgesíted a Magos ErőTeret,
Hazugságot Lebontó Erő Veled!

Örökkön-Örökké ÍGY VAN!

Összegezte és lerótta, Nap Hun [MagUra Temes], 1983 03 23 13:30

Címke , , , , , , , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Hozzászólásodat, véleményedet szeretettel várjuk!