MU MagUra – Királyi Papi KaRa Magya a Megyer Mágus Törzs

MU – „polinéz” oroszlános törzsi hagyaték.

Csak gondoljunk bele mélyen és egyben magosan, hogy mi van ha „MU” itt volt valójában a Kárpát-medencében [MAGura-MEDencében]? Pannonia [PAN HON/HUN]. lÁssuk a Tükröt!

MUN állt a Nap Birodalma, amelynek uralkodói a Nap fiai voltak. Anya-földnek vagy Anyaországnak is nevezték és a ma ismert kultúrák és vallások bölcsője volt. MU vallásának alapmomentumait később többek között Ozirisznél, Buddhánál [Buda], Zarathusztránál, Jézusnál, Maninál találjuk meg.

A MU királya Napkirály volt, akit itt RA-MU-nak nevezték [Anyaország Fénye] pont úgy mint évezredekkel később Egyiptomban, vagy a Szkítáknál. Ez a király fejedelmi és egyházi feladatokat is ellátott, amely a Hunok koráig gyakorlat maradt. Kiváló példa Atilla és fivére Buda esete az ötödik század elején, amikor e kettős funkció két vezér kezébe vált szét.

Az Atilla szó eredetileg nem mást jelent Sumérul, mit UTU-LU. Ez a szó pedig nem mást, mint – Nap-Ember [Nap Hun] vagyis a Nap-Isten fia.

MUN ismerték a lélek halhatatlanságát és egy vallást [vállalást] követtek. Matriarchális berendezkedésű birodalom volt, egymás mellé rendelt [Hunor-Magor] viszonyban. Ott élők magas-magos műveltségű és felvilágosodott nép volt.

„A Troanó kézirat szerint a MU földrészen élő mayákon kívül még más kilenc népcsalád keletkezett és különült el az ősuralkodó Magya népcsaládtól. A magyáknak három ága volt:

  • Királyi Papi KaRa Magya
  • Naga Magya
  • Quiché Magya.

A magyák tanították meg a népeket: nyelvre, írásra, művészetre, bányászatra, földművelésre, számolásra, csillagászatra, és az emberi életre. Tőlük ered a föld termelőerejének az égitestek járása szerinti kihasználása. A magyák tanították meg az emberiséget a gyógynövények, gyógykenőcsök készítésére, jogra, igazgatásra és a kozmikus erők felhasználására.

Megalapították a Maya Birodalmat, majd még tovább hajózva elérték Atlantiszt majd a Földközi tengert, ahol megalapították Egyiptomot, az ógörög kultúrát, a Mezopotámiai kultúrát. Nyugatra pedig Ázsia területeit érték el. Ahol továbbra is fellelhetők piramisok. Nagyon sok közös dolog van volt ezekben a kultúrákban, mind egy nyelvet beszéltek [„MAG”]. Genezis írja „kezdetben az egész világ egy nyelvet beszélt”.

MAGYÁK: Az ázsiai Media neve a médok odatelepedése előt Aria volt (Herod. VII, 62. Paus. II, 3.). [Szerk.: Ősi HungÁria] De csak a görög és latin íróknál Media a neve; maguk a médok Magya-nak nevezték, mely szó „föld”-et jelent az ő nyelvükön. Ezért mondták a görög írók Madya népét gigaszoknak is, ami azt jelenti, hogy a „föld-szülöttek”. A méd szó mása is magya volt az ő nyelvükön. Ellenben a „magyar” azt jelenti médul, hogy „médiai” = Madyahoz tartozó; az -r v. -ra ugyanis suffixum ethnicum volt a méd nyelvben. Ennek többeséül Madyap szolgált; ellenben médok a. m. Magyape. (J. Oppert, Le peuple et la langue des Médes. Paris, 1879. 56-59. 202. 204 sk. 207. 210. 213. 278. Hom. Od. VII, 59. 206 v. ö. X, 120).

Bobula Ida: A Sumir-Magyar Rokonság (Buenos Aires 1982.) 107. oldal: „…amit ma a tudósok Sumir földnek hívnak, arról tudnivaló, hogy akik 5000 év előtt lakták, azok szerint soha nem Sumer, hanem Mada vagy Kiengira volt a neve…” Adam visszafelé olvasva: Mada

Ethele [Atilla], a viselet módjában és alakjában [öltözködésében] mind maga, mind nemzete a Médek [Magyar/Mada] módját tartja vala” – Kézai Simon

„Úgy hallottam, az Isztroson [Duna] túl egyetlen nép lakik, a Méd [Magya/Mada] viseletben járó Szigünnák [Szkíták]…” – Hérodotosz

„A Mágusok [Magi] képezik a hét Méd [Magya/Mada] törzs egyikét, akik a perzsa királyi hercegeket nevelik.” – Herodotosz

MU-RA helységnevek ITTHUN a Kárpát [MagUra]-medencében: MuRaSzentMária, MuRaKirály, MuRakeresztÚr, MuRacsány, MuRaGárdony, MuRalövő, MuRaszilVágy, MuRaÚjfalú, MuRaSzemenye, MuRaSikLós, MuRaSzentKereszt…

MU CSILLAGA – Három a MAGyar IgazsÁg! Kódok KI-nyitva: MU-STAR-MAG ~ SUBA-RU ~ SUBARTU. MU-KUS [Sciurus] az ellopott TUD-ÁS és LÁT-ÁS [Tobozmirigy – 3. szem]

„Káldeus [Áldeus] nyelven a KOS [KUS] csillagképnek a neve MU-lLU-HUN. jelentése: HUN-EMBER-CSILLAGA. Más formában is leírták: MU-lLU-HUN-GA. Ennek jelentése pedig: HUN-EMBER-HÁZÁNAK CSILLAGA. A Kusok, Kusiták voltak a Sumeroknál azok, kikhez „alászállt a királyság az égből”. A Sumeroknál a királyi törzs a Kusok törzse volt, belőlük lettek az özönvíz utáni első királyok.” – Prof. Badiny Jós Ferenc

MU Csillagát vessétek egybe: a Nepál [Magarok] ami [Nap ál/él/állam] Buda születési helye, Székelyek [Atilla fekete hunjai] a Pártus-Hun Arszakida dinasztia [ebből eresztethető Atilla is Álmos is] és az „Ur Nam Mu” – „az isteni sors fia” [i.e. 2100 körül] JelKépével.

Több, mint 12 ezer évvel ezelőtt a Kárpátok vidékéről Egyiptomba ment 900 lélek RA-TA főpap vezetésével, ahol irányításuk mellett épült fel a Nagy Piramis…” – mondja Cayce, Edgar: Story of Jesus, (Jézus története) című könyvében. (New York, 1970.)

PI-RA-MI(S): A-KI-nek az Őrzője az oroszlántestű szfinx azaz a HUN. [HU a Teremtés és Szellem Hangja.] Az egyiptomi papiruszok szerint az Anyaország a „Lelkek földje” nevet is viselte, ahová az Ősök szellemei nyugodni tértek. Az egyiptomi papságnál ebből keletkezett az alvilág fogalma, valamint a pokolról való elképzelésük.

Oroszlános jogarunk: „A magyar koronázási ékszerek közt a Szent Jogar nem más, mint hegyi kristályból faragott királyi bot, a magyar népi vallásosság szentfényt gyűjtő és őrző ’gömbös-botja’, a királyi állat, az oroszlán „ékességével” jelölten. A jogar azért nem aranyból készült, mert a hegyi kristálynak ’csillagoktól kapott’ misztikus ereje van.

Az Oroszlán Nap-tulajdonságokkal bír. Nap-tulajdonságok a derű, öröm, nyíltság, őszinteség, tisztaság, életerő, egészség, boldogság, boldogulás, a siker, szerencse, gazdagság, célok elérése, vágyak teljesülése, álmok megvalósulása, felemelkedés, megtisztulás és a megvilágosodás. A Nap tudatosságot, a józan észt, az értelmet, a racionalitást, a felszínt, a világosságot és a felismerést képviseli.” – Temesvári Gabilla

„MagURa „sumérul” oroszlánt jelent.” – Varga Csaba

Az oroszlán valószínű ebből a forrásból ered és így lett a Méd [Magya] Birodalom és a Megyer [Magyar] Mágus Törzs JelKépe [Med/Meder/Megyer/Magyar] a Turul mellett.

Sumér TUR-UL jelentése: a kisebbik fény, vagy a fény fia. A TUR szógyök [fiú, kisebbik] visszaköszön a Turáni-alföld, Túr folyó, de Tura városának nevében is.

„A Turul, Napisten képmása, jelképe.
Tiszteli, ápolja Turán minden népe,
amióta csak a történet rója
számtalan évektől, sok ezer év óta”

Összegezte és lerótta, Nap Hun [MagUra Temes], 1983 03 23 13:30

Címke , , , , , , , , , , , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Hozzászólásodat, véleményedet szeretettel várjuk!