Ruszok akik Kumánok [Kunok] azaz Hun-szkíták

Kunok oroszlános pajzzsal

Fekete-tenger északi partvidékén és Kijev térségében Nikon orosz krónikás szerint is kumánok éltek. A Nikon-krónika egy XVI. századi másolatában ez áll: „Aszkold rusz fejedelemrõl. A rusznak nevezett nemzetségek, akik kumánok [kunok], Ekszinopontnál éltek és hadakozni kezdtek a rumi tartománnyal, s Konstantinápolyba is el akartak menni, de a gondviselés megakadályozta és Isten haragja is megkeverte õket, s visszatértek gõgös fejedelmeik, Aszkold és Dir.”

A XIII. századig maguk az orosz krónikák is határozottan megkülönböztették a ruszokat a szlávoktól, s Anonymus és krónikáink sem „szláv” jelentésben használták a ruthen-rusz nevet. Az ún. normann elmélettel ellentétben több szovjet kutató (pl. P. N. Tretyakov, M. I. Artamonov) szerint a ruszok iráni szarmata [Szerk.:SarMada = Szári Méd] nép, amelynek rusz volt a neve, s a szlávság megjelenése elõtt õslakos volt a Dnyeper vidékén (amellett, hogy a rusz régészeti leletekben kimutathatók a szaltovo-majacki kultúra jegyei is, az elsõ rusz fejedelmek bélyegzõje a dnyeperi szarmata Aszpurgok tamgájának a mása, s nyomai Közép-Ázsiába vezetnek). Megkülönbözteti a ruszokat a szlávoktól Konsztantinosz császár is, sõt, felsorolja a dnyeperi sellõk egymástól teljesen eltérõ rusz és szláv neveit, a ruszokról pedig így ír: „Ezeket mi szkítáknak vagy hunoknak nevezzük. Igaz, hogy õk Ruszoknak nevezik magukat.”

A megfejtetlen és vitás rusz-rosz népnévrõl megjegyzem, hogy az már az i. e. IV. századi Arisztotelész magyarázóinál is a szkíták neve: „Skydas tous Rós”, amely azonos az óiráni, alán rohs, szkíta-szarmata rus, szaka rrus „világos; fehér; fényes” színnévvel, s más eredetû, de azonos jelentésû párja az auruša színnévbõl alakult urus „orosz” népnévnek (az orosz rus- alapszó egyik származéka pl. rus-ij „szõke; vörhenyes”, a másik rus-ak „orosz ember”, az orosz folklórban is: Russkij narod rusij narod „Az orosz nép szõke nép”, s a mohamedán írók szerint Bizánc „vörös, vörhenyes” jelentésben használta az ar-Rus törzsek nevét). Ugyanakkor egyes mohamedán írók – pl. Isztahri és Ibn Haukal – már átviszik a rusz nevet a szlávokra és a hvarezmi jövevényekre is, amikor háromféle Rus-t különböztetnek meg: Kuyaba (kijevi), S.lawiya (saqlab-Saqaliba-sklav-szláv) és Artha (arsya-asiya-as-ász), jelezve e népek összefonódottságát, akárcsak Nikon.

Vajdasági Kumán címere

És még valami. Szemben azzal az elterjedt vélekedéssel, hogy Anonymus kumán története kitalált, kumán nevei pedig jórészt költöttek, a tények a következõk:

A IX. században Nyugat-Szibériában megjelent kipcsak önelnevezésû nép Európában használatos, ismeretlen eredetû Comani (kumán) neve már Pliniusnál megtalálható egy, a Kaspitól keletre, Hvarezm és Baktria közelében élõ nép Comani neveként. – Pliniusnál a Szir-Darja vidéki szkíta népek között, a masszageták és dahák szomszédságában él az Edon nép; a név képzetlen alakja Steph. Byzantiosznál Ed; Anonymusnál és krónikáinkban az elsõ kumán vezér, ill. Csaba elsõ fiának a neve Ed. – Pliniusnál az Edon (Ed) nép szomszédja az Ete nép; Anonymusnál a harmadik kumán vezér neve Etu, krónikáinkban Ond vezér fiának a neve Ete. – Pliniusnál az Ete nép szomszédja a Kotier nép (azonos a kazárok bizánci Kotzer, Katzir nevével), mellette pedig az Euhat nép lakik, de nála a Kubán vidékén is él egy Auhet nevû nép, mely két utóbbi azonos az egyik szkíta törzs Hérodotosznál is meglevõ Auhat nevével, úgyszintén Anonymus kumán vitézének Ohat nevével.

– Kovács Vilmos

Címke , , , , , , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Hozzászólásodat, véleményedet szeretettel várjuk!