Szentkorona Őfelsége

A Szentkorona Értékrend

Valljad, és e szerint élj: Magyarságunkkal mindannyian azt a kegyelmet kaptuk, hogy vallhatjuk azt az értékrendet, amit a Teremtő kegyelméből a Magyar Nemzet kapott az Istenszülő feladatának részeseként Szentkorona Őfelségével.

Ennek az értékrendnek az alapjai:

Szentkoronánk megszólítása: Szentkorona Őfelsége!

 • Szentkorona Őfelsége a megtestesült Isteni Terv, az Isteni Teremtő Akarat (tehát nem szakrális tárgy, nem történelmi ereklye stb.)
 • Mint ilyen, Isteni Titok, amely EGYETEMES, az egész földi emberiség kincse, s amelyet JóIsten a Magyarokra bízott.
 • Szentkorona Őfelsége teste maga az Őt szolgáló Igaz, nemes lelkek szeretet-egységbe forrt összessége.
 • Szentkorona Őfelségének van Királya, Állama, és Országa, nem a Királynak, az Államnak és az Országnak van Szentkoronája.
 • Szentkorona Őfelsége Földje a Kárpát-medence, Országa Magyar-ország (tehát Magyarország nem nemzetállam).
 • Szentkorona Őfelsége területén lévő ország, Magyarország örökké szabad.
 • A magyar földön, magyar föld alatt és magyar föld fölött lévő minden birtok gyökere (tulajdonosa) a Szentkorona Őfelsége; minden értéke a Szentkorona Őfelsége érdekeit szolgálja.
 • A Szentkorona tagjai nem határozhatják meg viszonyukat Szentkorona Őfelségéhez, aminthogy a szolgálók nem határozhatnak Uruk-ról, hanem Ő határoz, mint ISTEN-i (felsőbb) Akarat!

A Szentkorona minden tagjának nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni mindenkivel szemben, aki Szentkorona Őfelsége értékrendjét veszélyezteti.

Szentséges Mindenható ÚR-Isten, NagyBoldogAsszonyAnyánk és Krisztusunk Áldása rajtunk!


Stratégiák és taktikák a Magyarok újjászületéséért:

Mindazon kitartó, következetes, részletes, mindenre kiterjedő és pontos, magas szellemi szinten szervezett tények, események, melyek napjainkig a Kárpát-medencében soroltak, ékesen mutatták a korábbi mögöttes szándékot  – a magyarok szellemi és fizikai jelenlétének megszüntetését. Nekünk mégsem erre kell alkalmanként és esetenként válaszolnunk, sőt, a nyílt provokatív szándék ellenére nem szabad hagyni magunkat ettől „megvezetni”.

Ámde a magunk céljait végre világosan meg kell fogalmaznunk, ennek zászlaját ki kell bontanunk, arra égi áldást kérve annak eléréséért kitartóan és következetesen kell  –  akár áldozatok árán is –  dolgoznunk.

Észre kell vennünk, hogy ezen küzdelem  – bár fizikai síkon látszik –  nem csak fizikai, hanem szellemi síkon és szellemi erők révén zajlik perdöntően. Az Idő elérkezése számunkra azt jelenti, hogy most olyan Égi támogatást kapnak a Magyarok ismét, aminőt kaptunk történelmünk során sokszor, amikor  – Istent nem ismerők által –  lehetetlennek minősített helyzetekben legyőzhetetlenek voltunk (lásd európai történelmünket végig, 1490-ig, majd 1703, 1848, 1956).

Nekünk, Magyaroknak ez HIT-próba! Mint minden  – szellemi erőkkel vívott küzdés … teljes mértékű és erejű –  a földi létben is megnyilvánuló  – Isteni támogatást kapunk, ha annak meglátására hajlandók vagyunk és azt elfogadjuk! Pontosabban, ha hajlandóak, és képesek vagyunk az Isteni elveket mindennapi életünkben megnyilvánítani, – ÉLNI! Csak ez különböztethet meg bennünket, csak ez emelhet ki bennünket a pusztulásba, végveszélybe rohanó más népek, nemzetek közül.

Látnunk kell, hogy mi nem harcolhatunk semmi (pl.globalizáció) és senkik (pártok, vallások, etnikumok, népek vagy fajok) ellen! Mi csak valamiért küzdhetünk, és ez a valami az egyedül élhető és fenntartható Élet, a teljes Ember-i Élet, amely a Szellemi Erők nélkül nem képezhető.

Ez egyszerűen azért van így, mert harc esetén energiát adunk annak, ami ellen harcolunk. Az teljesen más megközelítés, ha valamiben viszont nem veszünk részt, nem vállaljuk fel, nem lépünk be, nem fizetünk érte, stb.

Az Isteni elv szerinti Élet első- és alap eleme maga az IGAZság! Figyeljük csak meg, hogy napjaink társadalmi, gazdasági, és erkölcsi életgyakorlata a hazugság, a nem valódi, de a megtévesztésig olyan mint elfogadtatásán és elfogadásán alapszik. A csalást vagy kegyesen megengedi, vagy ügyes-ségnek állítja be.

Ez az, amiben nem vállalva részt, alapjaiban fordítjuk meg életünket  – ez emel ki a pusztulásba rohanók világából. Számunkra csak a valóság, az érdek nélküli igazság létezhet, még akkor is, ha a látszat szerint ezzel egyedül maradunk, vagy lemaradunk, vagy más egyéb beláthatatlan veszély fenyeget.

A CÉL-t tehát így fogalmazhatjuk meg röviden:

Az őseinktől reánk hagyott tudást felhasználva, azt visszatanulva  – fenntartható, szabad, a természettel, egymással és Istennel harmonikus EGYségben lévő ÉLETet élni az IGAZságban megállva, Isteni SZERetet-ben.

MAGyar-ságunk ebben áll! Aetius, a Római Birodalom szemszögéből vizsgálva a magyarok legyőzhetetlenségét, megállapítja, hogy annak alapja az, hogy a magyarok tökéletes, közvetlen Istentől vezérelt szeretet egységben élnek. Ez a megbonthatatlan egységük a szeretetben, és egymás iránti feltétlen bizalmuk a legfőbb akadálya legyőzésüknek. Ekkor testvérként élt mindenki a nemzetségen belül, és családtagként a törzsön belül, a törzsek pedig rokonként tisztelték és szerették egymást!

Ennek legfontosabb  – jelenleg még többnyire hiányzó –  láncszeme, a Szellemben Tudatos, Lélekben EGYséges, Testben Tiszta Mag Ember.

Az Új Ember. A Kristály Ember.

Az új IstenEmber! Igen, nem tévedés, EZ A Cél! Alapanyaga a maga MAGságáról még nem teljesen tudatos, nyelvében a teljes Isteni Tudást, kultúrájában az Isteni Harmóniát, ősi életmódjában az Isteni Szeretet Egységet őriző Magyar Ember!

Ennek kibontakozásához, az Új Ember születéséhez kell még megfelelő Szent Idő, és a megfelelő Szent Hely. Az Idő itt van, MOST van. Le kell olvasni az ÉG-ről. Meg kell látni Földünk „viselkedését”. Vagy csak figyelnünk kell a magunk testi, lelki, szellemi változásait! A Szent Hely pedig nem más, mint maga a Kárpát-medence. Ezt ma már mindenki tudja, csak a magyarok nem (Ezért vásárolt földet, ingatlant, itt mindenki.)

Az alább következőket kell megcselekednünk egyenként, és együtt:

…ne feledjük, áldozat nélkül, bátor döntéseink nélkül, befektetett munka nélkül nincs eredmény!

 1. Kiszállni az általános hamisságból, hazugságversenyből és felvállalni az IGAZságot. Egyénenként csak valós igényeinket tartsuk meg. Éljük meg azt, akik vagyunk, ne akarjunk mások lenn.
 2. Legyünk tudatosak minden pillanatban, legyünk mindenkor a JELenben. Ne engedjük „felpörgetni” magunkat, ne legyünk mindig „máshol”. Válogassuk meg, mit mondunk ki, legyünk tudatosak arról, ami a szánkat elhagyja, a szavak súlyáról, az igaz szó teremtő erejéről, hatalmáról.
 3. Tanuljuk meg, mi az a SZER, ami etet bennünket életünk minden másodpercében. Amíg nem éltük meg a teljes egységet valakivel, vagy valakikkel, addig nem tudjuk, mi az…Tanuljuk meg adni, és elfogadni.
 4. Figyeljünk testünk jelzéseire, kezdjünk kommunikálni vele. Tanuljuk meg, és támogassuk bioritmusunkat. Táplálkozásunkat vegyük komolyan, azzá leszünk, amit megeszünk!
 5. Ismerjük meg életterünket, a közelebbit és a távolabbit egyaránt. Fedezzük fel a környéki Szent Helyeket, forrásokat, ősi áldozó-helyeinket, oltárainkat, energia központokat, gyógyító-helyeket. Ellenőrizzük lakásunk energiáit, ágyunk helyét, fekvésünk irányát.
 6. Tegyük ÉL-Ő vé hitünket. (csak a vak hit kíván vezetőt) Az élő hithez csak ketten kellünk, Ő + jómagam! A megélt hit bennünk ÉL, megtisztít, felemel, szeretettel megtölt. Az élő hit mindennapi megújhodást igényel, de folyamatosan növekedik. A bennünk élő Isten Templomai mi Magunk vagyunk. (nem kőépületben kell keresni) A “hitélet” nem ér semmit, ha nem azonos mindennapi életünkkel…
 7. Legyen otthoni  – házi –  oltárunk, legyen saját szavainkkal, gondolatainkkal, érzéseinkkel megfogalmazott imánk. Mi Magyarok SzűzAnya népe vagyunk, Szent Koronánk egyesítő ereje, hatalma alatt állunk, – ezt ne feledjük!

A Magyar-ok teendői az Isteni-terv Jelenében

Isteni-sorsot vállaló népünk  – melynek NagyBoldogAsszonyunk a Királynője –  küldetésében elérkezett az üdvözülési Terv szerinti következő állomásáig. Ennek felismerése, megértése, legfontosabb alapunk minden továbblépés megtételéhez.

Az Isteni Terv kibontakozik előttünk, ha igaz jézusi szemlélettel megértjük a földi emberiség jelen korszaki (kb. 26 ezer éves) történelmét, és azon belül (!) a szkíta népek szerepét, történelmi valóságát. Természetesen külön figyelmet és energiát  – kutatást –  igényel utánamenni a valós történelmi történéseknek, a készen tálalt koncepcionális „történelem” nem enged közel az igazsághoz!

A jézusi utat példázva, népünk elérkezett az IGAZság pillanatához, a feltámadáshoz.

Ez ugyan Isteni szándék, de népünknek ebben is szabad akarata van, vagyis magunknak kell a felkínált lehetőségekkel élnünk. Épp úgy, mint Jézus példájában, a hamisság erői még ekkor sem adták föl. A Világraszóló Isteni Csodát is le (el) akarták tagadni. A Hamisság, a Megtévesztő körömszakadtáig harcolt az IGAZsággal szemben. Ez a fizikai, lelki, szellemi harc összpontosítottan a Kárpát-medencében zajlott, és mindenütt a Világban, ahol szkíta népek maradványai, emlékei, hagyományai élnek. Legfőbb stratégiai elemei voltak a félelemben tartás (anyagi nyomor), a megosztás, az egyén magára-maradása, elidegenítés ősöktől, kultúrától, gyökerektől, családtól, nemzettől, végül saját emberi mivoltától.

Népünk feltámadása annak az élni tudásnak a visszaállításában gyökerezik, amely a jézusi módon való mindennapi életet, vagyis az IGAZság hatalmát a SZER-elemben, SZER-etetben  kiteljesítő, megvalósító mindennapi életet jelenti! Ebbe természetesen bele tartozik a természet tisztelete, kölcsönös együttélés a természet erőivel, nem azok leigázására való törekvés, a másokkal  – állatokkal, emberekkel, népekkel, kultúrákkal, vallásokkal –  való harmonikus, békés együttélés, egymás kölcsönös segítése, megbecsülése.

Ez az egyes emberek egyéni  – belső és külső –  útja, bátorságot igénylő személyes vállalása szabad akaratukból – révén történik, mely őseink hagyományaira, példájára és az ÉG-i támogatások teljes rendszerére támaszkodhat! Ehhez folyamatos vissza-igazolásokat kapunk személyesen a SzentLélektől és a SzentSzellemtől, földi környezetünk minden élő elemétől, és SzűzAnyánktól.

Ezen Terv legfőbb kormányzója, segítője és program-adója  Szentkorona Őfelsége, aki egyben az Újjászülető Nemzet egyedüli  – Istentől rendelt –  letéteményese is. Legfőbb lényegi eleme eme újjászületésnek a feltétel nélküli egység az újjászületett, Isten-tudatú, vagyis Kristály-Emberek között.

Ennek megvalósulása elsőként a MAG népénél, a Jézus tudatot hordozó népnél bekövetkezve, egyetemlegesen kihat  – ellenállhatatlan erővel –  a földi emberiség egészére, követendő példát mutatva egy apokaliptikus végbe zuhanó halódó világnak.

Mindezeket összefoglalva  stratégiánk három pillére:

 1. Magunkat egyenként Kristály állapotba hozni komoly belső munkával Jézus és SzűzAnya segítségével őseink példáját mintául véve.
 2. Szentkorona Őfelsége programját megismerni és követni
 3. Feltétel nélküli SZER-etet EGYségbe kovácsolódni az IGAZság (Jézus – a Kristály ős ) valósításában mindennapi életünkben

„Legyetek azok, akik vagytok: Népe az Úrnak, Gyermeke a SzűzAnyának, Társa a Megváltónak, Segítője másoknak!”

Címke .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Hozzászólásodat, véleményedet szeretettel várjuk!