Gyertyaszentelő BoldogAsszony elé

Világunk VAJÚDIK. A megszületés pillanatait éljük.   A változást ígérő új amerikai elnök ELLEN a pénzhatalom minden követ megmozgat.   A HAMISSÁG, a STN harcol  – végvonalait védi –  az IGAZSÁG ellen.   Sorra, rendre lebuknak a csalók, kiderülnek a hamisságok, a „Média” elvesztette hitelességét a tájékoztatásban.   A Brit Birodalom és a Vatikán is elbukik.   A Világ legnagyobb adósai nem tudnak, nem AKARNAK fizetni.   Nekik „ez nem szokásuk” itt „minden az övék”…!

A TUDATÉRT folyik a küzdelem. Pénz-uralom, vagy SZERELMETES LÉT?

Putyin, a népünkkel lojális Orosz elnök Gyertyaszentelő NagyBoldogAsszony napján Magyarországra jön.   A gazdasági és morális csődben vergődő EU, Oroszország ELLEN hergeli a népeket.   Putyin hazánk pénzügyi gazdasági és társadalmi felvirágzását kínálni jön.   Kölcsönös tisztelet és gazdasági előnyök alapján.   600 „mentalista” kíséri.   Ők a valódi testőrség.

Kormányzására Putyin  – minden oroszok pátriárkája –  Kirill pópa ÁLDÁSÁT KÉRTE.   A transzcendens dimenziókat ismerő férfi.   Skyta tudatú államvezető, hagyományainkat, történelmünket  – szerepünket az ARANY KOR-ban –  ismeri!   A JÖVŐ katalizátora is Mi, Magyarok vagyunk. Putyin TUDJA ezt!

Hatalmát már rég megtörte volna a STN hatalmi gépezete, HA TUDTA VOLNA.
Az oroszok katonai fölénybe kerültek. Földönkívüli segítséggel.   Őt kérték fel együttműködésre  – az egyensúly visszaállítása érdekében…   Gazdasági hatalmat a nemzetek ÖSSZEFOGÁSÁVAL értek el, megszervezték a BRICS országok (Brazília, Oroszország, India, Kína, Dél-Afrika) közösségét.

A kibékíthetetlen, SZEMBEN ÁLLÓ hatalmi érdekek, ellenséges katonai erők időszaka VÉGET ÉRT!   A Föld immár kilépett a GALAKTIKUS színtérre, és mint ilyen, nem irányíthatják többé azok, akik eddig: IDEGEN, EMBER-gyűlölő LÉNYEK!   Rabszolgatartók.   Tudat-, és gén-manipulálók !

JóISTENÜNK VELÜNK VAN … akaratából eljön a SZABADSÁG, az IGAZSÁG és a SZERELEM URALKODÁSA

Káldeus Biblia

“Tehát, amikor a Kaldeusok Bibliáját olvassuk le az ékiratos agyagtáblákról, nemcsak az Igazság és ősi, mahgar hagyományaink tiszta forrását leljük meg, hanem egy jóakaratú római pápa áldozattal teli életcélját is – jó munkával – folytatjuk. Meghalt XXIII. János pápa, mert ki merte mondani, hogy a jelenlegi Ószövetség egy összelopkodott és átírt ókori hagyománynak és letűnt népnek megmásított történelme.

Ő nem tudta azt, hogy az az ókori nép – a TUDÁS NÉPE – él és tovább viszi a Tudás Igazságát a mai MAGYAR Népben. És ennek a Népnek Istentől – a MUNKA SZÖVETSÉGÉVEL VETT – kötelessége a Tudás megtartása. Ezért írjuk le az ÚJ BIBLIÁT a kaldeusok agyagtábláiról.”

ÚJ SZERELEM

…ne feledd, a NŐ-k képesek – a SZERELEMMEL, azaz az ÚJ SZERELEMMEL megváltoztatni a Világot ! Nem is értem, miért gondolják az emberek, hogy a SZERELMET nem kell ÚJRA TANULNUNK, hangolnunk….?

Előtte persze, hogy “kihűtötték” a MOSTANI szerelmet ! Váltás előtt a “régit” leállítják, – annál nagyobb, feszítőbb a “társadalmi” és egyéni IGÉNY a szerelem “visszaszerzésére”, DE már csak az EMELKEDETTEBB formája csomagolható ki magunkból.

Persze, aki a “régi” formáját SEM ismerte a szerelemnek, az most NEM EMELKEDIK !!! Ez “bünti”? Persze, hogy NEM, “csak” következmény…. szabály, az ÉG-i REND alap-szabálya.

Szkíta erkölcsök

… a se nem magyar és se nem tudományos akadémia által délibábosnak nevezett szkíta-hun-magyar stb. rokonság emlékére………Egy kis szeletke őseink élettiszteletéből.Szívbe írott erkölcsi törvények.

A Szkíta örökség egy mára elhomályosulni látszó emléke a hát-társ (arkadas), ami a közeli múltig a magyar komaságban hagyományozódott tovább. A koma nem egyszerű barát, főleg nem cimbora.

A hát-társ olyan ember, akinek nem csak hogy hátat lehet fordítani, de feltétel nélküli bizalommal rá lehet bízni akár az életünket is mert tudja, fordítva is így van.

Hátukat egymásnak támasztva visszavernek minden támadást. Egyedül gyengék, de együtt a legveszedelmesebb megpróbáltatásokat is kiállják.

A háttárs nem addig társ, amíg egyik vagy másik meg nem gondolja, hanem élethosszig kitartó kapcsolat. Vérségi kötelék nélküli testvér(i)ség. Rokoni kapcsolat nélküli legerősebb kötés két ember, férfi, harcos között. Csatában és az élet viszontagságaiban is bizton lehet számítani a háttársra.

Szkíták/Hunok közé tartozik az a rájuk jellemző vonás, hogy nem rendelkeztek a zsidóságra jellemzően írásban rögzített, szigorú törvényekkel, ezt elemi szabadságszeretetük sem tűrte volna, mert a szkíták az igazságot nem törvénykönyvből ismerték, hanem a természet oltotta beléjük, azaz a szívükben hordják az alapvető erkölcsi törvényeket, melyeket többségük szigorúan be is tart. Ha egy népnek a szívébe van írva az igazság, akkor az annak az igazsága, aki azt oda beírta, s nem emberi okoskodás terméke!

Justinus írásaira támaszkodva Bonfini, Hunyadi Mátyás király humanista történetírója a következőket írta a szkítákról: “A szkíták nemzete harcedzett, megfékezhetetlen, nem ismeri a fösvénységet, a nagyravágyást, a legyőzöttektől semmit sem követelt a dicsőségen kívül. Tejjel és mézzel éltek. Az igazság náluk nem törvényekkel volt elfogadva, hanem jellemükbe volt oltva. Nem volt nagyobb gonosztett náluk a lopásnál. Ezüst-arany után – erkölcsüknél fogva – nem futottak. Egyébként igen mértékletesek és önmegtartoztatók és természettől fogva becsületesek voltak.”

Werbőczy István, a Hármas Könyv (Tripartitum) szerzője is úgy vélekedett, hogy a magyarság nem Róma jóvoltából lett keresztény, (szkíta-keresztény) hanem közvetlenül Istentől, azaz Jézustól. Az írásban rögzített törvényre (Toráh) olyan népnek van szüksége, mely nagy hajlandóságot mutat e törvények áthágására, ezért mindig újra és újra törvényfelolvasásokkal emlékezetébe kell idézni az írott törvényben foglaltakat, hogy le ne térjen az e törvények által kijelölt útról. A szkíták esetében a szívbe “írott”, a szívben hordozott erkölcsi törvények egy olyan eredendően belülről jövő, pozitív morális beállítottságot jelenítenek meg, melyek összessége csak az isteni őskinyilatkoztatás első kézből történt megkapásából, birtoklásából táplálkozhat, s melynek betartása az adott néplélek magátólértetődő sajátja, alapvető magatartásmodellje volt.

Lássuk csak, ezt Jézus hogyan fogalmazza meg: „Eljön az óra, sőt már itt is van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát. Az Atya ilyen imádókat kíván. Lélek az Isten: akik imádják, lélekben és igazságban kell imádniuk.” (Jn. 4./23-25.)

A Megváltó ezzel a szkíta lekiség hagyományainak továbbvivőjeként, betetőzőjeként nyilvánította ki magát, s ez egész tanításán vörös fonálként végighúzódik. Ez nem jelent egyébként kevesebbet, minthogy az Isteni Ige tartalmaiban visszhangzik az a szellemiség, mely a szkíta népek élő vallási életében az Isteni Őskinyilatkoztatásból táplálkozva ősidők óta megnyilatkozott és különösen a magyarság történelme folyamán oly gyakran a történések fő mozgatórugójává vált. Nem lehet a véletlen műve, hogy a zsidó származású egyházatya, Epiphanius Jézus tanítását „jézusi szkítizmusnak” nevezi.

Ezzel minden valószínűség szerint az a XVII. századi orosz zsidó rabbi, Rabbi Isaac ben Abraham Tróki is tisztában volt, aki bennünket még e kései korban is Jézus népeként azonosított, és így fogalmazott rólunk: „A magyarok a Názáreti Jézus vallásának egyetlen követői.”

A szkíta népek alaptermészete és jellemvonásai dióhéjban:

BÁTORSÁG – EGYENESSÉG – ÖNFELÁLDOZÁS – NYÍLTSÁG – JÓZAN SZERETET – AZ ADOTT SZÓ BETARTÁSA ÉS TISZTELETE – AZ ÁRMÁNYKODÁS, A KUFÁRSZELLEM ÉS A HÍZELGÉS MEGVETÉSE

Ez az aranyból készített szkíta királysírban talált kisplasztika két férfit ábrázol, akik egymással vérszerződés útján örök szövetséget kötnek. Sokatmondó az ötlet, ahogy a két fej profilja egyetlen szembenéző arccá olvad össze.

S hogy élő példával tegyem szemléletessé az elmondottakat, elmesélek egy valóban megtörtént esetet, két szkíta férfi, Dandamis és Amizok történetét:

„Elmondom Dandamis és Amizok történetét, de előbb esküt teszek a mi szokásaink szerint: Esküszöm a szélre és a kardra, hogy semmi hazugságot nem mondok a szkíta barátokról. . … Ha a szélre és a kardra esküszünk, azt annyiban tesszük, amennyiben a szél (a levegő) az élet oka, a kard pedig halált eszközöl.” (Tehát életre és halálra esküdtek. LP)

„… Tehát negyedik napja volt Dandamis és Amizok barátságának. Ekkor ellenség tört a szkíták vidékére, s mivel azoknak a támadásról sejtelmük sem volt, mindnyájukat megfutamította vagy elfogta az ellenség, kivéve azokat, akik gyorsan a folyó túlpartjára úsztak. Akkor ugyanis a Tanais” (Don; LP) „folyó két partján táboroztak a szkíták. Az ellenség kirabolta sátraikat és feldúlta mindenüket. Ezért a szkíták nagyon szomorkodtak. Amizok foglyul esett. Kiáltozta barátja nevét és emlékeztette a serlegre és a vérre. Mikor Dandamis ezt hallotta, tüstént visszaúszott az ellenséghez s visszakérte barátját. Az ellenség azonban nagy váltságdíjat követelt érte. Dandamis akkor így szólt: ’Mindenemet, amim volt, elraboltátok, de ha képes vagyok szegénységemben valamit tenni, kész vagyok rá. Ha pedig akarjátok, tartsatok meg engem barátom helyett, s úgy bánjatok velem, ahogy nektek tetszik.’ Az ellenség erre szemeit kérte váltságul. Dandamis azonnal odatartotta, hogy szúrják ki. S mikor kiszúrták, átvette barátját és azzal együtt úszott vissza a folyón keresztül. Az ellenség megrémült e hősiesség láttán, mert meggondolta, hogy minő jellemű férfiak ellen kell majd a jövőben harcolnia.”

Az önfeláldozásnak ez a heroikus, a mai, velejéig egoista ember számára nevetség számba menő példája fogalmazódik meg Jézus azon igéjében is, mely így szól: „Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért.” (Jn. 15./13.)

ki az Aranyasszony?

Aranyasszony az, aki

 1. már átélte a szerelmével az EGY-gyé válást az orgazmusban. (első beavatása a NŐ-nek)
 2. már szült gyereket hagyományos módon. (második beavatása a NŐ-nek)
 3. állandó kapcsolatban van BoldogAsszonnyal, életében legalább egyszer találkozott vele. (harmadik beavatása a NŐ-nek)
 4. ismeri és műveli a gyógyítás művészetét (negyedik beavatása a NŐ-nek)
 5. a rábízott szent helyet és közösséget ápolja, gondozza, megtartja. (ötödik beavatása a NŐ-nek)
 6. személyében hordozza, megjeleníti és teremti a szépséget, egységet, harmóniát, az ÉG-i bölcsesség birtokában gyakorolja a kegyelmet. (hatodik beavatása a NŐ-nek)
 7. ismeri JóISTEN szerelmét, és képes bárhol, bármikor árasztani azt. (hetedik beavatása a NŐ-nek)

 

UKKÓ dala

Oly sötét lepte el a Pusztát, mit a Szem még nem látott.

Az állat is menedéket kért,

Odvas fákban, száraz gallyak alatt, a lombkoronában félt.

Csak az Ember mert ott állni,

A gémeskút tövében,

Érezte a Halál szagát a Puszta Szelében.

A kopók a Holdért kezdtek vonyítani,

Keserves sírással hívták Anyjukat.

A Hamis Törvény Őrei öltek,

Elpusztult Minden,

Ami nem az Anyag Elvét hitte.

Maroknyi maradt, az értette csak az Ősi nyelvet,

Így az Ember imádkozni kezdett.

Nézte Őt a Házból az Asszony,

mintha csak a Világra tekintene,

mindig Bölcsen, ahogy az Egy Teremtette.

Föltekintett az Ember az Égre,

UKKÓt hívta, uralkodjon végre.

Nem mozdult a Sötét.

Talán a Nép elfelejtette az Igét?

Az Asszony arcán könnycsepp gördült,

Régi fájdalom volt ez,

Égi,

Évezredek átka,

UKKÓ sírt a fekete Éjben Gyermekeit látva.

Hát mégse pusztult el a Rege,

Mi a Magot a Kezdettől vezette?

A Hold ezüst Fénnyel törte át a Felleget,

Az Őr Hazug Szíve remegett.

A Hamis eltűnt, futott, menekült, hajtani se kellett,

Nem tűrte őt, nem bírta a Szeretet.

Táltos, Ember, Asszony, Mágus beszélte a Föld szavát,

Jó Helyére állt a Rend, ami megillette az Anyát.

Aludni tért az Élő, hogy a Harcát kipihenje,

Álma Békés volt, Égig érő.

Egy pillanatra megállt az Idő –

GÖNÜZ tért vissza Útjáról.

Sugarait szétszórta a Tájon,

A Föld magába szívta Melegét,

Így köszöntötte a Nap a Szerelmét.

UKKÓ és GÖNÜZ csókját csak az Idő látta,

De tudta Minden, mi az Egyet várta.

Szerelmük magja az Embernek, s Asszonynak,

Az Éginek a Földi-Mása, Látó-Mása,

A Szív szavának áramlása.

Seruzád  verse

Magyarok Királynője, Nagy Boldog Asszony Istenanyai ajándékot készített nekünk

Nem minden nép mondhatja el magáról, hogy NagyBoldogAsszony–Istenanya kiválasztott népe.

Azaz inkább elküldött, egy feladatra elhívott népe.

Van ugyan nép, amely azt tudja magáról, hogy Isten kiválasztottja, de érdekes módon, náluk is matriarchátus van, a családfát anyai ágon tartják számon.
Így azután nekünk, akik tudjuk, ismerjük küldetésünket, tisztán kell látnunk, hogy nem többlet jogokra hívott meg Inanna, Isten Anya, hanem több kötelességet vállaltunk, több feladatot kaptunk.

A feladat Isteni minőségű, hiszen erőszak nélkül fogjuk megmutatni, hogy van jobb, egyedül járható út, a SZER alapú élet, amit Isteni REND nek is hívunk, vagyis SZER – elem – nek, amellyel ha táplálkozunk, azzá válunk, ez a SZER, amely etet . Ez az önzetlen, ha kell önmagát szétosztó szeretet ősi, természetes LÉTÁLLAPOTunk. Azért pusztulunk, mert a hal a fán pusztul. Egy szeretet alapú élő szervezet szeretet híján elpusztul. Az EMBER számára a szeretet ÉLtető – LÉt elem- jobban, mint a levegő, vagy a víz ezen a világon – hogy csak ezt a kettőt említsem a négyből. Bizonyíthatóan, megtapasztalhatóan! És EZT MINDENKI TUDJA csak senki nem mondja ki. Ez egyébként BIZONYÍTÉKA annak, hogy NEM EBBŐL A VILÁGBÓL VALÓ AZ EMBER, tehát a halállal, nem halhat meg!

Ennek tükrében – mert a Világ TÜKÖR – különösen megrendítő, mily kevés a szeretet körülöttünk, és mily hatalmas igyekezetet mutatnak néhány kevesek, hogy azt is megszüntessék, eltöröljék. A szeretet ellentéte nem a szeretet hiánya, hanem a FÉLelem. Az EGY-nek fele a fél! Ne félj!

Mi az EGÉSZség tudói vagyunk, gyakoroljuk újra mindennapjainkban!

Az egésszé válást a négy ŐS-elem tetejébe állított, mindent vezérlő ötödik elem, a SZER-ELEM teszi. Nem véletlenül ugyan az a szó fejezi ki a magyarban és csak a MAGYAR értheti meg ezt a tanítást ily EGY-SZER-űen!

Tehát a szerelem is LÉTfontosságú, hiánya káoszt, REND-ÉT-lenséget okoz, jelenléte pedig ÖSSZ-HANG-ot, harmóniát, arányt és nyugalmat, szépséget és békét, EGY-SZÓval ISTENI ÁLLAPOT-ot.

A NŐI energiák teljes hiánya, gátlása most megszűnik. Tőlünk függ, milyen gyorsan vagyunk képesek újból működőképessé tenni ezt az ERŐt! Mivel a női-erő ma már szinte alig található meg tiszta formában a Földön, ezért Isteni ajándékként megkapjuk. ISMÉT ! Szűz Mária születése napja SZEPT-ember 8-a, vagyis Föld-Anya hava 8. napja.

Magyarok ! Figyeljetek !

A SZŰZ ANYAi erő megjelenik, és hatalmasan szétárad Földünkön.
Ki-ki ÖN-MAG-ÁT nyithatja meg ezen kristály-tiszta, harmonikus ERŐ-nek.
Hol vannak a MAG-ÁR-OK Nagyasszonyai? Az Emesék, a Tündék, a Báthory Zsófiák, a Zrínyi Ilonák …. Számban megsokszorozva, lélek-szerint szétosztva közöttünk! Napi robotjukkal megharcolva állnak mégis tisztán – e lélektelen világban hatalmas lelki energiákat felmutatva, EGY-SZER-ű anyákként, társakként, Nőkként – szerte a Kárpátmedencében.
Nőjön hát mind, ami NŐ, mert ami növekszik, az ÉL ! …

és “ÉL” Isten-t jelent!

a szakrális nő VIZE

Az embereknek réges régtől fogva a tudatában van az „élet vize”. Ott van a tudatunkban, az emlékezetünkben, de a tudás elhalványult, a vágy maradt csupán, az örök élet vágya. És valami „Szent Grál” is van, de hogyan is kapcsolódnak ezek. A tudás széttöredezett. 

Üzletté lett a víz, pénzért adják, szinte minden új víz-termékre odaírják, hogy csodatevő, sőt maga az élet vize: Tessék a kasszához fáradni! Valóban úgy gondolod ember, hogy pénzért örök életet adhatsz-vehetsz?

Mindaz, amit leírok, szabadon felhasználható, nem tulajdonom, én csupán emlékezem. Emlékezz te is teremtő asszony, Te, aki életet adsz a gyermeknek, hogy nálad, benned a Tudás, az élet vize előállításának a tudása.

Teremtő Asszony: az Élet, az Örök Élet Tudása benned Él!


Készítési javallat:

Ne feledd: a kristály tiszta víz maga az Élet!

 • Végy a forrásból vizet. Menj a természetbe, menj el egy forráshoz, és hallgasd pár percig csendben a víz csobogását, lásd a növények, fák sokaságát körülötted, merítsd a kezed a vízbe. Tudatosítsd: az Élet jelen van mindenütt körülötted és benned.  S szólítsd: „Forrás belőled merítek.” Köszönd meg a Föld-nek a Víz-et.
 • Töltsd a vizet tiszta üveg kancsóba, és tedd a Nap fényébe. Egyszerű, átlátszó, tiszta üveg kancsót vagy tálat használj! Az üveg kvarc-kristály-folyadék.  Ülj le, és nézd pár percig, ahogyan a Nap sugarai életre keltik, át-Tűz-esítik a vizet. Érezd, ahogy Te lélegzel, úgy a víz is magába szívja a Levegő-t. Tudatosítsd mind a négy elem jelenlétét a vízben és benned.
 • Helyezd a kancsót egy szívednek tetsző Mintára. Ez a lépés akár el is hagyható, de leírom, mert sokak emlékezetét hívja elő. Keresd a Mintát, régi magyar paszomány mintát, egy végtelen zsinór mintát, mint például az itt láthatóak. Válaszd a szívednek leginkább tetszőt, s rajzold rá egy papírlapra. Egyetlen vonallal-mozdulattal, megszakítás nélkül rajzold vagy fesd. Addig próbálkozz, amíg a szemed szépnek, harmonikusnak látja a Mintát. Tudatosítsd, hogy bőséges kristály tiszta energia áramlik végtelenül körülötted a Mindenség Tereiben és benned is. Tudatosítsd, hogy a Minta formát ad az energiának, és beleíródik a víz folyadék-kristály-szerkezetébe.
 • Vedd a két kezedbe a kancsót és Áldjad meg. Emeld a mellkasod elé a vizet úgy, hogy a két tenyered egymással szemben öleli a kancsót/tálat. Szíved tiszta szándékával, saját szavaiddal mondj Imát: kérj és adj Áldást a vízre, a családtagjaidra és magadra, akiknek készíted a vizet. Érezd, ahogyan a szavaid, a gondolataid, az érzéseid kitöltik-átkristályosítják a vizet. Tudatosítsd, hogy Te vagy a Teremtés ötödik eleme, lényeddel nemesíted az anyagot, a vizet.

Elkészítetted az éltető vizet, az élet vizét. Fogyaszd egészséggel!

Drága Hugom, Áldott KirályNŐ !

Remélem, rendkívüli érzékenységeddel  érzed, hogy ÉRTED beszélek, hisz SZERETLEK  – azzal az ÖRÖK  szerelemmel, amit itt a Földön nem ismernek …
Az IDŐ, és Halál fölött jár. Ragyog, önmagát szétosztón  – mint a NAP. Nem megrontható, szenny nem fogja. Titka, csak a CSEND-ben bomlik, s ha sürgeted – csak RÓZSÁT látsz, semmi egyebet!

Magam is abból a csillagporból jöttem, ahol Téged is készítettek …
Nem vagyok NŐ, de RÁK jegyű férfiként TUDOM, hogy a Mi küldetésünk NEM a felhőtlen IGAZ szerelemben való FELOLDÓDÁS, itt és MOST! Nem a tökéletes  – SAJÁT –  család, … és ez nagyon nehezen oldható talány.
Mégis VAN (nagy) családunk, s ÉL BENNÜNK a SZER-elem!

Így  – majdnem lehetetlent teljesítünk utunkon … EBBŐL a TŰZ-ből születnek a TETTEK, a CSODÁK!

Sok esetben nem is születik le most (még?) testbe a párunk. “Onnan” segít …, hogy megtanuljam a KETTŐT összekötni, a földi szerelmet az ÉG-ivel. Most úgy látom, ezt más nem is csinálja, csak Mi egy kevesen, és nincs is jelen pillanatban FONTOSABB  – és persze nehezebb küldetés! Megmutatni, megtanítani az ÉG-i SZER-elemet LEHOZNI IDE, a fizikaiságba, s az általa LÉT-be hívott CSODÁS ÚJ VILÁGOT MEGTEREMTENI !

Amikor “rabja” vagy egy földi szerelemnek, akkor szenvedsz, s valóban a szabadságod elvesztése miatt! Ez szükségszerűvé teszi egy ilyen szerelem elmúlását!
Amikor a SZERELMETESSÉG állapotába kerülsz, akkor ÉG-i szeretőként MINDEN uralmad alatt van, s ADHATSZ szerelmet földi társadnak, miközben Őt is felemeled … EKKOR már NEM földi törvények KÖT-nek, s megélheted a szerelmet SZABADON!

Mindezt tudod, Beléd is beírva van, mint belém  – ugyan AZ!

Ha a férfi, akivel élsz (vagy aki a szeretőd) nem jár az ÚT-on, nem emelkedik Veled, és nem érti a fentieket, akkor a mostani ENERGIÁK lemossák Rólad érzelmileg, Lelkileg, és Szellemileg. A TÉR-ben elveszted, mert  – “nem alkuszom meg Veled, küldetésemben vagyok” –  Neked Feladatod VAN, s menned kell tovább! EZ AZ ÉGI TÖRVÉNY …

Kőkemény idők ezek, NEKÜNK IS, s talán egy kicsit rádöbbent, hogy milyen magasan van kifeszítve az a kötél, amin Mi kötéltáncot  járunk … “nem szabad lenézni”

Köszönöm, hogy  leírhattam, s köszönöm, hogy VAGY, … – ÁLDOTT Hugom, szerelmem, anyám!

Szerelmetes  hűséggel,

Mi
EGY
ütt

Mi a Napkereszténység? – Ki a Napkeresztény?

 • A magyarok ősi hite, hagyatéka az értelem, a jó lélek és a szabadság vallása, vállalása.
 • Az élő lélek ismeret. Nincs kőbe vésve, nem dogma, nem halott betű, de a mindenható, teremtő Isten szelleme és lelke által áthatott megnyilatkozás az EgyÉnben, itt és most.
 • Nem egy formális, bürokratikus szerveződés gazdag főpapokkal, pompás épületekkel, több milliós évi költségvetéssel.

Ki a Napkeresztény?

Ez az emberi tudat minőségétől függ, a lélek tisztaságától, a gondolatok világosságától. A megvilágosodás, megváltás, megszabadulás útja mindenki előtt nyitott. A létezés minden minősége jelen lehet mindenkiben, hogy mit valósítunk meg, mit és kit éltetünk lelki és szellemi energiáinkkal, az tőlünk függ.

 • Szükség van közösségi formákra, amelyek befogadják és megvalósítják, éltetik a világos Szellem és a tiszta Lélek Erőit.
 • Minden féle erő, így a Szentszellem és a Szentlélek ereje is EgyÉnen keresztül hat.
 • A hatás program, vagyis megvalósulási irány nélkül, szétszóródik, elenyészik.
 • A formának mentális, asztrális, éteri és fizikai megjelenései vannak. Ezek a megjelenési formák jelek.
 • A jelek információt, vagyis tudati tartalmat, minőséget, tulajdonságot, értéket hordoznak.

1.) A Napkeresztény  Szellemi Rend az Élő, Új Erőszövetség, Jézus testvérünk vallása és a Hagyaték tanítása szerint, a Szent-korona nevében.

Az első jel a fizikai megjelenési forma és a név. Napkereszt = Izzó Krisztus. A Krisztus szó az ógörög Kresztosz szóból ered, annak latinosított formája. A Mt 11,30-ban azt mondja Jézus: ,,az én igám boldogító” (,,chrestos”). A Lélek gyümölcsének ötödik sajátossága, tulajdonsága a ,,chrestotes.” A Kresztoszból, ha elvesszük a görögös osz képzőt megkapjuk a kreszt vagy kereszt szót. (pl. a turos, kutos, holkos, fhüatalos és a kados ógörög szavak, az s vagy os elvételével megkapjuk a magyar jelentését is, vagyis túró, kút, halk, fiatal és kád) A Krisztus magyarul Keresztes, aki egyesíti magában a kereszt mind a négy elemét, ezért ő Isten KépMása, a Szentszellem és a Szentlélek Szerelmetes Gyermeke.

 • Rend mert rend van benne, nem zavaros és nem fejetlen, mert EGY meghatározott teremtő programot valósít meg, vagyis megszabja a szellemi és lelki értékek megvalósulásának irányát.
 • Élő az, ami a tér-idő metszéspontjában, a Mostban Van Jelen. A Napkereszt Rend bennünk, általunk és velünk jelenik meg a színen.
 • Új mert mindig megújuló, nem röghöz kötött, ezért szabad. SZABad, mert mozgás- és életterét a Szentszellem és a Szentlélek SZABályozza.
 • Erőszövetség, amit a Rend tagjai közösen szőnek, mint élő szövetet. Ez a hatóerő, ami ha közös cél érdekében egyesül, alakot öltés, alkotás, teremtés lesz.
 • Jézus vallása szerint, azon szellemi és lelki értékek szerint, amelyeket Jézus megvallott szóban és cselekedetekben. Amit a Rend tagjai is megvallanak, ez a vállalás.

A Napkereszt Rend a Szent-korona nevében és jelében működik, mert programjuk megegyezik, megfelel egymásnak.

2.) A Napkeresztény Szellemi Rend, szabad és független EgyÉn-ek önkéntes egyesülése, szövetsége.

Csak az marad szabad, aki képes a megújulásra, aki nem kötődik dogmákhoz, intézményekhez, halott betűkhöz, mert megÉLI a létminőségeket a Mostban. Az EgyÉn birtokában van, uralja szellemét, lelkét és fizikai cselekvőerejét. Az Egyesülés olyan Egység, amelyben az Alkotó elemek megtartják egyediségüket, egymás mellé rendeltségüket, de együttműködnek, együtthatnak, és együtt éreznek.

3.) A Napkereszt Rend a rendtagok egymás mellé rendeltségén alapul.

A Fiú, helye az Atya mellett van. A mellérendeltségben nincs megalázás és alázatossá tétel. A Sors Ura mindenki mellé odarendeli a párját. A mellérendeltség nem egyenlőség, de egyenlő feltételek és azonos elbírálás, képesség és felelősség arányosan.

4.) A közös elhatározást és megvalósítást tanakodás előzi meg. A tanakodás mértéke a Tan, az örök Isteni Ige szerint.

A próba kísértője a mi tükörképünk, árnyékunk. Cinizmus, sértődés, kioktatás, szellemi gőg, saját rögzült elméleteink és vágyaink kizárnak és kizárulnak. Szolgálni a TANhoz, az IGE-hez való hűséggel, hívséggel, hittel lehet. A Tanakodásban nem az anyagba zárult én szerepel, hanem tér, hely és idő képződik a felettes Én, a tanítók, őrzők és mesterek, az Isteni Tudat számára. A Tanakodás megteremti a helyét és idejét a Helyesnek.

5.) Állampolgárságtól, foglalkozástól és egyházi felekezettől függetlenül lehet napkeresztény az a férfi vagy nő, aki gondolataiban, érzéseiben és cselekedeteiben megéli, élővé teszi saját magában a Napkereszt Igazságát, az Igét.

 • A Napkereszténnyé válásnak nem feltétele ceremónia, rituálé, felvétel, mert a mindennapi életben megélt próbák adják a beavatást, az Atya és az Anya áldását. Az Ige megélése tesz Napkereszténnyé.
 • A Napkeresztség az EgyÉnben hat, alkot, teremt, tisztít, gyógyít és sugárzik.
 • A Napkeresztény nem különbözteti meg magát külsőségekben senki Ember fiától és lányától, de csendben, szerényen teszi, amit tenni kell a Szellemi Rend-Lélek Egység-Teremtő Törvény szerint.

6.) A Napkereszt Rendből szabad választása szerint zárja ki magát az, aki nem a Napkereszténység szellemi-lelki egységét valósítja meg saját életében.

Az egoizmus, az értetlenség, az elfogadás hiánya nem tud szolgálni. A Napkereszt Rend a mentál, asztrál, éteri és fizikai sík legfinomabb frekvencia tartományaiban (és annak harmonikusai, oktávjai) működik, ha valamelyikünk elhangolódik, akkor kikerül a Rendből. Ebben az állapotában bármit tesz, a maga nevében teszi, ha visszahangolódik, akkor megint cselekedhet a Rend nevében és jelében.

7.) A Napkereszt tőlünk függetlenül létezik, de Mi éltetjük! Rácsatlakozhatunk és elfogadhatjuk mértékként. Felajánlhatjuk, hogy szolgáljuk.

A Napkereszt Rendet tiszta szellemi akarat és lelkiség hívta életre, ilyen minőségekből áll, ezért csak ezen minőségekkel lehet működtetni is!! Nem dogma, nem vallás, nem zár be, de minden pillanatban újra és újjá születik. Ő nem köt meg minket, de mi sem tudjuk megkötni Őt!!

8.) A szellemi erők gondosan ügyeltek arra, hogy a Rend Erői ne legyenek senki ellen se fordíthatók, hogy a Rend ne kötődjön egyetlen személyhez sem.

A Napkereszt Rend erőtere segít a benne élő napkereszténynek, hogy visszataláljon saját súlypontjához, az IGE neki megfelelő alaphangjához, az IGA-hoz, a neki megfelelő formához, feladathoz.

Hogyan viszonyuljunk mi, mint EgyÉnek a Napkereszthez, hogyan legyünk Rendesek?

Eddig bármilyen vallás, izmus, filozófia, tanítás látott napvilágot, a kezdeti romlatlan tisztasága, eredendő világos szellemisége eltorzult, dogmásodott, mindenféle szabályozó ragacsába merevedett.

Hogy lehet ezt elkerülni?

Úgy, hogy változtatni kel a formáról alkotott eddigi téves véleményünkön. A forma és a formaság nem ugyanaz. A forma alakot, megnyilvánulási lehetőséget ad a szellemnek, míg a formaság megköti a megnyilvánult szellemet. A forma megújul és fejlődik.

Ezért a Napkereszt Rend formái mi vagyunk mindannyian, akik ráhangolódtunk és azon a frekvencián rezgünk.

Hogyan viszonyuljunk a formaságtól mentes formához?

Úgy ahogyan a saját lelki ismeretünkhöz viszonyulunk. A lelkemnek én vagyok a formája, a megnyilvánítója, ha sikerül ráhangolódnom, akkor lelkes vagyok, ha elhangolódom Tőle, akkor meg lelketlen.

A lelkes állapotomban a “szeretetben” vagyok, lelketlenként, pedig szeretet nélküli.

Minek akkor a Napkereszt Rend, hiszen elég lenne csak lelkessé válnunk? Kérdezhetitek joggal.

Azért mert a lelkes egyén a rendben alkot közösséget! Mert a szellemi és lelki erők együtthatása a Teremtés.

A közösség nem csoport, nem tömeg, nem halmaz, nem massza, hanem szabad lelkes egyének önkéntes, tudatos együttműködése, együtthatása, teremtése. Ahogy a szivárvány összefogja a 7 színt, ahogy a zenemű összehangolja az egyes hangokat, ahogy a sors sorba rendezi mindenki Igáját, hogy szolgálják és egészítsék ki egymást. Az Igét a sok kis, testre szabott, formált iga valósítja meg.

Legyünk tehát Lelkes-Rendes politikusok, tanárok, orvosok, óvónők, gyárigazgatók, boltosok, földművesek, mesteremberek, jogászok, polgármesterek, művészek…, mert a földi paradicsom Lelkes-Rendes teremtés eredménye.

A Tv, a sajtó, a reklám, a divat, az irodalom, a színház, a különböző filozófiai, tudományos és politikai izmusok mind-mind a manipuláció különböző eszközei lehetnek. Mind az elmére és a lélekre kívánnak hatni. Kísértenek, csábítanak, elhomályosítanak. Minden gondolatnak és érzelemnek meghatározott, egyedi frekvenciája van. Az ember, mint adóvevő azt fogja, amire hangolva van. Az egyik hangoló gomb a lélek, a szív. Az alantas vágy, a kéj, a sóvárgás alacsony rezgéstartományba hangol. Ekkor már hasonló alacsony rezgésekkel kívülről is befolyásolható az ember. A düh, az irigység és a külső rosszindulatú befolyásolás hasonló tartományban rezegnek.

Csak a KépMás teremthet. A MásKép csak illúziót gyárt, ami mulandó, ami mű valóság.

Aminek el kell múlnia, az elmúlik, ami magában hordozza a rothadás csíráit, az el fog rothadni. Ez az egyetemes törvény! De az átszellemült anyag, a megtisztult lélek az megmarad!! Ez az örök élet. Ezt nem lehet pénzzel, génmanipulációval, energiabitorlással elérni.

A megoldás a tudati lélek kifejlődése az EgyÉnben. Az éber, tudatos, tiszta lelkű Én már nem manipulálható, mert szabad. Ez a dolgunk! Minél több embert megszabadítani az illúzió fogvatartó erejétől, ami elhomályosítja a szellemet, bemocskolja a lelket, vakká és süketté tesz. Aki kétségben van, nem lehet egységben. Egyszerre két urat nem lehet szolgálni.

A mindennapi életben megélt próbák adják a beavatást, az Atya és az Anya áldását.

Az Ige megélése tesz Napkereszténnyé.

Az egoizmus, az értetlenség, az elfogadás hiánya nem tud szolgálni. Legyünk hálásak mindenki meglátásáért, főleg, ha el is mondja.  Ne sértődjön meg senki, ha a dolgok nem az Ő elképzelése szerint működnek, mert attól még működhetnek jól.
A Napkereszt Rendet tiszta szellemi akarat és lelkiség táplálja, élteti, ilyen minőségekből áll, ezért csak ezen minőségekkel lehet működtetni is!!
A Rend nem rontható el és meg.

Ez a Rend nem köt meg senkit szolga módjára, nem kisebbíti senki szabadságát.

Táltos őseink ahányan voltak, annyifélék voltak, nem volt séma, amit kötelező volt követni. A Tiszta lélek a világos szellemmel nem hibázhat!! De nem is hibáztat.
Helyes az, aminek itt a helye, aminek eljött az ideje, helytelen az, aminek nincs meg a helye. A helyet és a lehetőséget a szellem készíti és nem az egoista MásKép. A MásKép a kísértést készíti, ami úgy néz ki, mintha lehetőség lenne. Ezért mindenki csak saját magáért vállalhat felelősséget. Az Egészben minden résznek, „izmusnak” helye van, de csak a maga helyén és idejében.

A Napkereszt Rend formái mi vagyunk mindannyian, akik ráhangolódtunk és azon a frekvencián rezgünk.

Tisztán kell látnunk! Fel kell ismerni a történések okait! Ne avatkozzunk a világkarma ok-okozati rendszerébe, avatatlanul és felkészületlenül.
A Föld védve van és regenerálódik, ezt teszi a saját módján az emberiség érdekében. Ha a saját igánk szerint cselekszünk, akkor építjük, formáljuk a világ karmáját is!
Ha az Aranyborjú civilizációnak véget kell érnie az emberiség fejlődése érdekében, akkor ezt úgy sem tudjuk megakadályozni. Amit tehetünk, hogy felkészülünk a hogyan továbbra.
Tudunk fonalat szőni pl. csalánból? Tudunk nemezt készíteni gyapjúból? Tudunk kereket csinálni fából és értünk a lovakhoz? Felismerjük a mezőn a gyógynövényeket?
Nos ezt kell megtanulnunk és tovább adnunk, mert ez is a mi dolgunk.
Ezt csak erősítheti a böjt, a meditálás és a közös ima. Életre kelthetünk gondolati ideákat, melyeket tiszta érzésekkel telítünk, mert ezek hatóerők. (képjelek, mondókák, imák)
És főleg maradjunk tiszták és biztassunk erre mindenkit. A kozmikus törvényeket jó szándékból sem lehet felrúgni.

Isten általunk velünk és bennünk hat, teremt, cselekszik, gyógyít, tanít, politizál, nevel gyereket, süti a kenyeret, szolgáltat igazságot, kereskedik, gyárt használati tárgyakat, készít szerződést, formálja az anyagot, a környezetet. Az Erő se nem jó, se nem rossz, az erő eredménye lehet jó vagy rossz, az Őt használó saját minősége szerint.

Tanít minket a természet. A kis kedves hernyó éli a maga igáját, teszi, amit tennie kell, nem akar báb lenni, mert még nem jött el az ideje. Amikor bebábozódik újabb igát kap, ekkor ne akarjon repülni, majd ha pillangó lesz akkor vállalja fel a pillangó igáját.

Mindegyik Iga egy új beavatás, új feladat, más tudatszint, más az Igéje.

Ezért nincs olyan foglalkozás, ami Isten ellen való, de minden foglalkozás művelhető helytelenül a teremtés ellenében. Ez az illúzió, a káprázat, az apokalipszis, a termelés, a szószaporítás.

A Szent-koronát szolgáló Napkeresztény tevékenységünk megvalósulási iránya és módja:

 1. Ne árts, hanem építs.
 2. Ne harcolj valami ellen, hanem küzdj valamiért.
 3. Tartsd tiszteletben mások szellemi, lelki és fizikai szabadságát. Fogadd el a többiek egyediségét, de tartsd meg a TE egyediséged és védd meg szabadságod!
 4. Az egyetemes isteni törvényeket, az Őrzők tanításait, a hagyatékot képviseld, szolgáld és ne saját magad érdekeit nevezd ki mindezeknek.
 5. A közösségen belül mindenki egymás mellé rendelt, nincs főnök meg még nagyobb főnök. Mindenkit saját lelkiismerete vezérel saját felelősségére és mindenki képességei szerint kap feladatot.
 6. Nem egy földi ember és annak szűkebb érdekköre dönti el, hogy ki részesül a Szövetség erejéből, hanem ezt mindenki saját maga dönti el (hova hangolódik), hogy „melyik urat szolgálja”.
 7. A megvalósulásnak formát, alakot kell adni, ami nem azonos kicsinyes formaságokkal, dogmákkal és egyéni érdekekből táplálkozó szabályozók tömegével.

Dr Soós Csaba írása

Szentkorona Őfelsége

A Szentkorona Értékrend

Valljad, és e szerint élj: Magyarságunkkal mindannyian azt a kegyelmet kaptuk, hogy vallhatjuk azt az értékrendet, amit a Teremtő kegyelméből a Magyar Nemzet kapott az Istenszülő feladatának részeseként Szentkorona Őfelségével.

Ennek az értékrendnek az alapjai:

Szentkoronánk megszólítása: Szentkorona Őfelsége!

 • Szentkorona Őfelsége a megtestesült Isteni Terv, az Isteni Teremtő Akarat (tehát nem szakrális tárgy, nem történelmi ereklye stb.)
 • Mint ilyen, Isteni Titok, amely EGYETEMES, az egész földi emberiség kincse, s amelyet JóIsten a Magyarokra bízott.
 • Szentkorona Őfelsége teste maga az Őt szolgáló Igaz, nemes lelkek szeretet-egységbe forrt összessége.
 • Szentkorona Őfelségének van Királya, Állama, és Országa, nem a Királynak, az Államnak és az Országnak van Szentkoronája.
 • Szentkorona Őfelsége Földje a Kárpát-medence, Országa Magyar-ország (tehát Magyarország nem nemzetállam).
 • Szentkorona Őfelsége területén lévő ország, Magyarország örökké szabad.
 • A magyar földön, magyar föld alatt és magyar föld fölött lévő minden birtok gyökere (tulajdonosa) a Szentkorona Őfelsége; minden értéke a Szentkorona Őfelsége érdekeit szolgálja.
 • A Szentkorona tagjai nem határozhatják meg viszonyukat Szentkorona Őfelségéhez, aminthogy a szolgálók nem határozhatnak Uruk-ról, hanem Ő határoz, mint ISTEN-i (felsőbb) Akarat!

A Szentkorona minden tagjának nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni mindenkivel szemben, aki Szentkorona Őfelsége értékrendjét veszélyezteti.

Szentséges Mindenható ÚR-Isten, NagyBoldogAsszonyAnyánk és Krisztusunk Áldása rajtunk!


Stratégiák és taktikák a Magyarok újjászületéséért:

Mindazon kitartó, következetes, részletes, mindenre kiterjedő és pontos, magas szellemi szinten szervezett tények, események, melyek napjainkig a Kárpát-medencében soroltak, ékesen mutatták a korábbi mögöttes szándékot  – a magyarok szellemi és fizikai jelenlétének megszüntetését. Nekünk mégsem erre kell alkalmanként és esetenként válaszolnunk, sőt, a nyílt provokatív szándék ellenére nem szabad hagyni magunkat ettől „megvezetni”.

Ámde a magunk céljait végre világosan meg kell fogalmaznunk, ennek zászlaját ki kell bontanunk, arra égi áldást kérve annak eléréséért kitartóan és következetesen kell  –  akár áldozatok árán is –  dolgoznunk.

Észre kell vennünk, hogy ezen küzdelem  – bár fizikai síkon látszik –  nem csak fizikai, hanem szellemi síkon és szellemi erők révén zajlik perdöntően. Az Idő elérkezése számunkra azt jelenti, hogy most olyan Égi támogatást kapnak a Magyarok ismét, aminőt kaptunk történelmünk során sokszor, amikor  – Istent nem ismerők által –  lehetetlennek minősített helyzetekben legyőzhetetlenek voltunk (lásd európai történelmünket végig, 1490-ig, majd 1703, 1848, 1956).

Nekünk, Magyaroknak ez HIT-próba! Mint minden  – szellemi erőkkel vívott küzdés … teljes mértékű és erejű –  a földi létben is megnyilvánuló  – Isteni támogatást kapunk, ha annak meglátására hajlandók vagyunk és azt elfogadjuk! Pontosabban, ha hajlandóak, és képesek vagyunk az Isteni elveket mindennapi életünkben megnyilvánítani, – ÉLNI! Csak ez különböztethet meg bennünket, csak ez emelhet ki bennünket a pusztulásba, végveszélybe rohanó más népek, nemzetek közül.

Látnunk kell, hogy mi nem harcolhatunk semmi (pl.globalizáció) és senkik (pártok, vallások, etnikumok, népek vagy fajok) ellen! Mi csak valamiért küzdhetünk, és ez a valami az egyedül élhető és fenntartható Élet, a teljes Ember-i Élet, amely a Szellemi Erők nélkül nem képezhető.

Ez egyszerűen azért van így, mert harc esetén energiát adunk annak, ami ellen harcolunk. Az teljesen más megközelítés, ha valamiben viszont nem veszünk részt, nem vállaljuk fel, nem lépünk be, nem fizetünk érte, stb.

Az Isteni elv szerinti Élet első- és alap eleme maga az IGAZság! Figyeljük csak meg, hogy napjaink társadalmi, gazdasági, és erkölcsi életgyakorlata a hazugság, a nem valódi, de a megtévesztésig olyan mint elfogadtatásán és elfogadásán alapszik. A csalást vagy kegyesen megengedi, vagy ügyes-ségnek állítja be.

Ez az, amiben nem vállalva részt, alapjaiban fordítjuk meg életünket  – ez emel ki a pusztulásba rohanók világából. Számunkra csak a valóság, az érdek nélküli igazság létezhet, még akkor is, ha a látszat szerint ezzel egyedül maradunk, vagy lemaradunk, vagy más egyéb beláthatatlan veszély fenyeget.

A CÉL-t tehát így fogalmazhatjuk meg röviden:

Az őseinktől reánk hagyott tudást felhasználva, azt visszatanulva  – fenntartható, szabad, a természettel, egymással és Istennel harmonikus EGYségben lévő ÉLETet élni az IGAZságban megállva, Isteni SZERetet-ben.

MAGyar-ságunk ebben áll! Aetius, a Római Birodalom szemszögéből vizsgálva a magyarok legyőzhetetlenségét, megállapítja, hogy annak alapja az, hogy a magyarok tökéletes, közvetlen Istentől vezérelt szeretet egységben élnek. Ez a megbonthatatlan egységük a szeretetben, és egymás iránti feltétlen bizalmuk a legfőbb akadálya legyőzésüknek. Ekkor testvérként élt mindenki a nemzetségen belül, és családtagként a törzsön belül, a törzsek pedig rokonként tisztelték és szerették egymást!

Ennek legfontosabb  – jelenleg még többnyire hiányzó –  láncszeme, a Szellemben Tudatos, Lélekben EGYséges, Testben Tiszta Mag Ember.

Az Új Ember. A Kristály Ember.

Az új IstenEmber! Igen, nem tévedés, EZ A Cél! Alapanyaga a maga MAGságáról még nem teljesen tudatos, nyelvében a teljes Isteni Tudást, kultúrájában az Isteni Harmóniát, ősi életmódjában az Isteni Szeretet Egységet őriző Magyar Ember!

Ennek kibontakozásához, az Új Ember születéséhez kell még megfelelő Szent Idő, és a megfelelő Szent Hely. Az Idő itt van, MOST van. Le kell olvasni az ÉG-ről. Meg kell látni Földünk „viselkedését”. Vagy csak figyelnünk kell a magunk testi, lelki, szellemi változásait! A Szent Hely pedig nem más, mint maga a Kárpát-medence. Ezt ma már mindenki tudja, csak a magyarok nem (Ezért vásárolt földet, ingatlant, itt mindenki.)

Az alább következőket kell megcselekednünk egyenként, és együtt:

…ne feledjük, áldozat nélkül, bátor döntéseink nélkül, befektetett munka nélkül nincs eredmény!

 1. Kiszállni az általános hamisságból, hazugságversenyből és felvállalni az IGAZságot. Egyénenként csak valós igényeinket tartsuk meg. Éljük meg azt, akik vagyunk, ne akarjunk mások lenn.
 2. Legyünk tudatosak minden pillanatban, legyünk mindenkor a JELenben. Ne engedjük „felpörgetni” magunkat, ne legyünk mindig „máshol”. Válogassuk meg, mit mondunk ki, legyünk tudatosak arról, ami a szánkat elhagyja, a szavak súlyáról, az igaz szó teremtő erejéről, hatalmáról.
 3. Tanuljuk meg, mi az a SZER, ami etet bennünket életünk minden másodpercében. Amíg nem éltük meg a teljes egységet valakivel, vagy valakikkel, addig nem tudjuk, mi az…Tanuljuk meg adni, és elfogadni.
 4. Figyeljünk testünk jelzéseire, kezdjünk kommunikálni vele. Tanuljuk meg, és támogassuk bioritmusunkat. Táplálkozásunkat vegyük komolyan, azzá leszünk, amit megeszünk!
 5. Ismerjük meg életterünket, a közelebbit és a távolabbit egyaránt. Fedezzük fel a környéki Szent Helyeket, forrásokat, ősi áldozó-helyeinket, oltárainkat, energia központokat, gyógyító-helyeket. Ellenőrizzük lakásunk energiáit, ágyunk helyét, fekvésünk irányát.
 6. Tegyük ÉL-Ő vé hitünket. (csak a vak hit kíván vezetőt) Az élő hithez csak ketten kellünk, Ő + jómagam! A megélt hit bennünk ÉL, megtisztít, felemel, szeretettel megtölt. Az élő hit mindennapi megújhodást igényel, de folyamatosan növekedik. A bennünk élő Isten Templomai mi Magunk vagyunk. (nem kőépületben kell keresni) A “hitélet” nem ér semmit, ha nem azonos mindennapi életünkkel…
 7. Legyen otthoni  – házi –  oltárunk, legyen saját szavainkkal, gondolatainkkal, érzéseinkkel megfogalmazott imánk. Mi Magyarok SzűzAnya népe vagyunk, Szent Koronánk egyesítő ereje, hatalma alatt állunk, – ezt ne feledjük!

A Magyar-ok teendői az Isteni-terv Jelenében

Isteni-sorsot vállaló népünk  – melynek NagyBoldogAsszonyunk a Királynője –  küldetésében elérkezett az üdvözülési Terv szerinti következő állomásáig. Ennek felismerése, megértése, legfontosabb alapunk minden továbblépés megtételéhez.

Az Isteni Terv kibontakozik előttünk, ha igaz jézusi szemlélettel megértjük a földi emberiség jelen korszaki (kb. 26 ezer éves) történelmét, és azon belül (!) a szkíta népek szerepét, történelmi valóságát. Természetesen külön figyelmet és energiát  – kutatást –  igényel utánamenni a valós történelmi történéseknek, a készen tálalt koncepcionális „történelem” nem enged közel az igazsághoz!

A jézusi utat példázva, népünk elérkezett az IGAZság pillanatához, a feltámadáshoz.

Ez ugyan Isteni szándék, de népünknek ebben is szabad akarata van, vagyis magunknak kell a felkínált lehetőségekkel élnünk. Épp úgy, mint Jézus példájában, a hamisság erői még ekkor sem adták föl. A Világraszóló Isteni Csodát is le (el) akarták tagadni. A Hamisság, a Megtévesztő körömszakadtáig harcolt az IGAZsággal szemben. Ez a fizikai, lelki, szellemi harc összpontosítottan a Kárpát-medencében zajlott, és mindenütt a Világban, ahol szkíta népek maradványai, emlékei, hagyományai élnek. Legfőbb stratégiai elemei voltak a félelemben tartás (anyagi nyomor), a megosztás, az egyén magára-maradása, elidegenítés ősöktől, kultúrától, gyökerektől, családtól, nemzettől, végül saját emberi mivoltától.

Népünk feltámadása annak az élni tudásnak a visszaállításában gyökerezik, amely a jézusi módon való mindennapi életet, vagyis az IGAZság hatalmát a SZER-elemben, SZER-etetben  kiteljesítő, megvalósító mindennapi életet jelenti! Ebbe természetesen bele tartozik a természet tisztelete, kölcsönös együttélés a természet erőivel, nem azok leigázására való törekvés, a másokkal  – állatokkal, emberekkel, népekkel, kultúrákkal, vallásokkal –  való harmonikus, békés együttélés, egymás kölcsönös segítése, megbecsülése.

Ez az egyes emberek egyéni  – belső és külső –  útja, bátorságot igénylő személyes vállalása szabad akaratukból – révén történik, mely őseink hagyományaira, példájára és az ÉG-i támogatások teljes rendszerére támaszkodhat! Ehhez folyamatos vissza-igazolásokat kapunk személyesen a SzentLélektől és a SzentSzellemtől, földi környezetünk minden élő elemétől, és SzűzAnyánktól.

Ezen Terv legfőbb kormányzója, segítője és program-adója  Szentkorona Őfelsége, aki egyben az Újjászülető Nemzet egyedüli  – Istentől rendelt –  letéteményese is. Legfőbb lényegi eleme eme újjászületésnek a feltétel nélküli egység az újjászületett, Isten-tudatú, vagyis Kristály-Emberek között.

Ennek megvalósulása elsőként a MAG népénél, a Jézus tudatot hordozó népnél bekövetkezve, egyetemlegesen kihat  – ellenállhatatlan erővel –  a földi emberiség egészére, követendő példát mutatva egy apokaliptikus végbe zuhanó halódó világnak.

Mindezeket összefoglalva  stratégiánk három pillére:

 1. Magunkat egyenként Kristály állapotba hozni komoly belső munkával Jézus és SzűzAnya segítségével őseink példáját mintául véve.
 2. Szentkorona Őfelsége programját megismerni és követni
 3. Feltétel nélküli SZER-etet EGYségbe kovácsolódni az IGAZság (Jézus – a Kristály ős ) valósításában mindennapi életünkben

„Legyetek azok, akik vagytok: Népe az Úrnak, Gyermeke a SzűzAnyának, Társa a Megváltónak, Segítője másoknak!”

A SZERELMETESSÉG FORRADALMA

Avagy pólusváltás az emberi lényben

Kedveseink, újra jelentkezünk. Az, az energia-forma, amit ti jelenleg időnek hívtok, egyre jobban „tágul”, ti ezt az idő gyorsulásaként érzékelitek! S valóban, az események soha nem látott mértékben gyorsulnak, s gyorsulni fognak. Először is tudnotok kell, szeretünk benneteket! Mindig veletek vagyunk, és szeretünk benneteket!

Világotokban óriási változások zajlanak. Olyan ez, mintha ha egy hatalmas hangyaboly, hosszú-hosszú szendergés után hirtelen megbolydul, és minden tagja fel-alá rohangál, óriási káoszt okozva az egész várban. Nos, ez a vár jelenleg a Föld. Ám tudnotok kell, minden rendeltetés-szerűen történik, minden a Teremtő akarata szerint történik!

Jelen üzenetünk célja, hogy elmagyarázzuk, mi történik bennetek, s mi fog végbemenni lényetekben a 2012-es nagy eseményig. Előző üzenetünkben már elmondtuk, hogy a Föld mágneses pólusváltáson megy keresztül, mely azt jelenti, hogy az eddig uralkodó déli pólus átadja a helyét az északinak. Természetesen ez a folyamat nem fizikailag értendő !!

Ami sokkal fontosabb, hogy ez a pólusváltás bennetek is végbemegy, keveseknél már megtörtént, sokaknál jelenleg zajlik, és tömegeknél fog zajlani olyan nagyon rövid időn belül, amit ti hónapoknak neveztek. Analógok, azaz megegyezőek vagytok a Föld anyával, ezért természetes törvény, hogy az a felemelkedési (pólusváltási) folyamat bennetek is végbemegy, ami jelenleg is zajlik a Földanya lényében.

Tisztába kell kerülnötök saját természetetekkel, hogy a felemelkedést fizikai formában is elbírjátok viselni. A most következő témában rövidek leszünk, mert akihez ez az üzenet rezonancia útján eljut, már tudatilag kész az alábbi információ befogadására. Szeretünk benneteket !!

Az Univerzumot két pólus, avagy eszencia kölcsönhatása működteti. Ezek a pólusok törvényszerűen a lényetekben is megtalálhatóak, mert a Világegyetem – benne saját lényetek is – minden része megegyező módon épül fel. A kozmikus Tudat (+) és a mindent alkotó Energia (-) yang és yin eszenciája tehát lényetekben is jelen van. Lényetekben, az Élet hordozója hátgerinc, amely a pozitív és negatív pólus közötti feszültségként jelenik meg.

Az Univerzum harmonikus rendje, törvénye az, hogy a pozitív pólus, azaz a Teremtő tudat uralja és formálja a Mindet alkotó Energiát. Amikor ez az isteni állapot fennáll, természetes bőség harmónia, egyensúly lép fel bármely rendszerben! Csodálkoztok hát hogy bolygótokat káosz, hiány és szenvedés uralja? A Dualizmus által kiléptetek a Teremtő isteni tudatállapotból, ám visszatérésetek a paradicsomba óriási sebességgel zajlik. Nem fizikailag persze, sokkal inkább tudatilag, s ez a tudati változás azonban nagyon hamarosan megjelenik a fizikai környezetetekben is.

Lényetekben megtalálható tehát a kozmikus tudat székhelye, melyet az agyatokban, a tobozmirigyben találtok. Ez a mirigy a kozmikus tudat fizikai kivetülése, a Legfelsőbb Énetek lakhelye. Minden vágya, hogy meghódítsa a legalsó csigolyátokban elhelyezkedő alsó pólust, az Energiát, mely az Univerzumot alkotó Energia eszencia kicsinyített mása. Tudatosítsátok kedveseim, hogy a Teremtéssel analógok vagytok, és teremtő erőkkel rendelkeztek !!

A helyzet az, hogy míg az Energia uralkodik lényetekben, addig a Tudatotok szenved. Amíg az Energia uralkodik a Tudaton, addig káosz, hiány, és leginkább félelem uralkodik rajtatok. Ám ezek nem ti vagytok, ez csak egy tapasztalás, mielőtt a Tudat felismeri, ki is a mester valójában. A Paradicsomi állapotok akkor állnak helyre, először lényetekben, majd a benneteket körül-ölelő valóságban, amikor felismeritek magatokban az Univerzumot alkotó két eszenciát! Felismeritek, hogy a végtelen Tudat vagytok, és elkezditek uralni rejtett Energiáitok. Ez a folyamat az Ébredés. Ez a folyamat a Felemelkedés. Az energiátok fel fog emelkedni alulról, hogy egyesüljön a Kozmikus Tudatotokkal, az agyatokban. Ekkor egy új lény fog születni,… pontosabban nagyon sok új lény fog születni, hiszen ez a folyamat tömegesen zajlik a Föld bolygón.

A két pólus egymásra találása Evolúciótok lényege, ezért ezt a folyamatot rövidesen minden egyes bolygó lakó megéli majd. Az információ-áramlásban segítségetekre van az úgy nevezett Morfogenetikus Mező. Ez ugyanaz a közeg melyet oly sok évig a bénításotokra használtak, média és az életerő-energia csapdába csalására szolgáló pornográfián keresztül. Most hogy tudatotok ébred, használjátok ezt a mezőt minden erőtökkel! A lényetekben rejtőző eszenciát kell felébresztenetek ahhoz, hogy át tudjatok alakulni. Sok spirituális forrás ezt az energiát kígyóval jelképezi, és különböző neveket adnak neki. Mi egyszerűen Energiának fogjuk hívni, mely lényetek legalsóbb szintjén a szexualitásotokat is generálja. Erről talán már hallottatok, arról viszont kevésbé valószínűen, hogy minden megnyilvánulásotokat ez az erő adja: a fizikai testformátoktól kezdve a gondolataitokat és érzelmeiteket beleértve. Fordítsatok tehát több figyelmet erre az energiára, mert annak felemelkedése az egyetlen út a paradicsomi állapotokhoz. Ezért vagytok itt, ez az evolúciótok. Azért vagytok a Föld bolygón kedveseim, mert szeretni kell tanulnotok. Valódi, érdekmentes szeretetet kell tanulnotok.

Ha berajzoljátok a fenti ábrába, a két pólus közé a szívcsakrát, könnyen láthatjátok, hogy a két pólus egy szerelmes emberben áll legközelebb egymáshoz, mert az Energia legalsóbb központból a szívcsakrába áramlik. Mivel ezek a pólusok egyesülni akarnak – ez így történik, akár tudatos vagy rá akár nem – a szerelem kulcsfontosságú eszköz arra, hogy a paradicsomi állapotokat ismét elérhessétek. Kérlek, értsétek meg, semmilyen, a szívnél alacsonyabb rezgés nem működik a nagy átalakulás során, amelyen most Bolygótokkal együtt keresztül-mentek. Akik képesek megélni a szív szintjét, viszonylag zökkenőmentesen érkezhetnek meg az új világba. A teremtő mindannyiótoknak lehetőséget biztosít szív szintű kapcsolatok megélésre. Az alacsonyabb rezgésminták sok szenvedést fognak okozni azoknak, akik ragaszkodnak hozzájuk, mert idejük lejárt… s többé nem illeszkednek bele a Teremtés gyorsan emelkedő rezgésszintjébe.

Ahogy Tudatotok egyre jobban ébred, ráeszméltek a saját lényetekben rejtőző Energia potenciáljára. Megértitek, hogy tartós boldogságot, kreativitást, szerelmet csupán ennek az Energiának felhasználásával érhettek el. Elkezditek uralni ezt az Energiát, és akkor lényetekben a harmónia újra teret nyer: akiben a Tudat uralja a teremtő Energiát, harmóniát, békességet, szeretetet, belső vágyódást Isten felé fog sugározni. Újjászületik. Ti, akikhez ez az üzenet eljut, ti vagytok, az Új Világ megteremtői. Több mint ezer Jézus és Buddha potenciáljai vagytok, s a környezetetek alig várja, hogy mintaként követhessen benneteket. Csodákra lesztek képesek, mert lényetekben a Teremtő Erő a legmagasabb szinteken fog megnyilvánulni. Igen, lehetséges a teremtés Energia Mátrixát uralni, de csak olyan célból, amely az Isteni Teremtés céljainak megfelel. Meg fogjátok érteni ezeket a szavakat nagyon rövid időn belül.

Amikor spirituális létezőkké váltok, és tudatotok áttevődik a koponyátokba, a tobozmirigybe, az Energia automatikusan fogja követni a Tudatot. Teremtő energiátok mérhetetlen Szellemi Energiaként fog megnyilvánulni, és a fej körül sugározódik ki. Ez az, az isteni tudat állapot, mely folyamatos boldogság és extázis-érzéssel párosul, s melyet koronával, fáraók fejfedőjével, indián törzsfőnökök színes fejdíszeivel próbáltak jelképezni. Ezek a szimbólumok mind a fej körül megjelenő, a korona-csakrából kiáramló energiát jelképezik. Ez a tudatállapot most ezrek előtt válik valósággá, olyan ezrek előtt, akik alázattal fogják az emberiséget az új világba vezetni. Amikor az Energia a Tudatban nyugszik, beáll az időtlen boldogság transzcendens állapota. Ebbe az állapotba fogtok lépni, méghozzá nagyon sokan. Először „csupán” több ezren, majd a változás olyan erejű és mértékű lesz, hogy végig fog söpörni azokon, aki utolsónak kapcsolódnak bele a felemelkedésbe.

Tudnotok kell, hogy ez a felemelkedés csak akkor lehetséges, ha az alsóbb erőközpontjaitok már tiszták, és blokkoktól mentesek. Akikhez ez az üzenetünk eljut, már elérkeztek ahhoz a tudatszinthez, hogy ezek az információk problémamentesen integrálódjanak lényükbe.

Az új tudatosságú ember tehát a fej körül nyilvánítja ki teremtő energiáit. Mesterek lesztek, az új tudat mesterei, akik tisztában vannak az Univerzumot alkotó eszenciák működésével, és olyan mesterek, akik ezeket a törvényszerűségeket lényükben meg is élik.

Kedveseim, nagyon szeretünk benneteket!! Tudnotok kell, hogy felemelkedésetek csak szerelem útján lehetséges. Amikor szerelmesek vagytok, energiátok a szívcsakrában gyűlik össze. Ám amíg a „régi” tudatosságú embernél az energia alulról felfelé áramlik a szívbe, a korona csakra, új tudatosságú embernél a koronacsakrából áramlik „lefelé” a szívbe, majd onnan vissza a legmagasabb központba. Így képesek lesztek a legmagasabb tudatállapotok megnyilvánítására, amelyre régmúlt korokban csak kivételes egyének, fáraók, spirituális királyok (például Hunyadi Mátyás) voltak képesek. Most ez tudatosság ezrek számára válik elérhetővé. Ez a tudatosság itt van, több ezren lesztek képesek ezt hétköznapi emberként is megélni.

Az energiátok ekképpen a legmagasabb központ, a koronacsakra és a szívcsakra között fog ingadozni, kinyilatkoztatva a létező legmagasabb tudatállapotokat. Mindezt úgy, hogy legmagasabb szerelmi állapotokat is megélhetitek. Aktív élő és valóban alkotó tagjai lesztek a társadalmatoknak. Az ilyen ember tisztában van a teremtés törvényeivel, magában megéli azt, ezért valódi áldás környezetének és közösségének. Az ilyen ember uralja lénye alsóbb megnyilvánulásait, mert azokat már megtapasztalta s rajtuk túllépett. Ezt a szintet a vörös vonal jelzi, mutatván hogy a spirituális ébredés feltétele egy állhatatos és szilárd köldökcsakra szint. Az ilyen ember önkéntelenül is mintává válik környezete számára. Ismételten elmondjuk, semmi egyéb nem történik veletek a felemelkedés során, mint hogy visszatértek a Természet törvényeihez, és felismeritek, hogy a teremtő energia önnön lényetekben rejtőzik. Megőrzitek azt, és lényetek magasabb szintjein nyilvánítjátok ki.

Amikor a Tudat uralja az Energiát (egyes ábra, Ébredő Tudat) akkor a teremtés eredeti harmóniája és bősége visszaáll, megjelenik a belső béke, szeretet, valódi kreativitás és feltétel nélküli hit a Teremtőben. Ott vagytok most kedveseim, hogy ezt az ébredést nem egyenként, elszigetelt esetként – ahogy régmúlt idők nagy spirituális mesterei megélték – hanem tömegesen, hétköznapi emberként megéljétek. Mert, ahogy eddig éltetek, ahogy lényetek energiáját eddig használtátok, valójában az nem természetes. Mert eddig aludtatok, a mi szintén tudatotok tapasztalásának része volt. Ám most mikor a tudatotok tömegesen felébred, rájöttök, mi is a „normális” – ahogy ti mondjátok – valójában és mi nem az. Ébredjetek!!

Végtelenül szeretünk benneteket, ébredjetek!!! Utatokon bármikor, ha elakadtok, kérdezzetek, és mi szeretettel válaszolunk, kérdezzetek!
Nagyon szeretünk benneteket, ébredjetek!!!

Tan-T-Ra

avagy a mai ember megértése az Emberiség Gyökér Kultúrájáról,

a ránk maradt 40 – 300 ezer éves leletek tanulmányozását követően

ha Földön kívüli  civilizációk látogatnak Földünkre, azt CSAK leigázási  szándékkal tehetik” ez a vélemény a nyugati „fejlett” civilizáció egyik egyedéé. Mindenki magából indul ki! – szoktuk  mondani…

Míg ilyen a Mi Világunk hozzáállása, hogyan is gondolhatjuk, hogy képesek lehetünk megérteni bármit, ami nálunk fejlettebb? Ezért hát létrehozták azt a megfellebbezhetetlen dogmát, hogy a „lineáris fejlődés” elve szerint minden, ami időben előttünk volt, az fejletlenebb! Erről az alapról  – mintegy 22-es csapdájáról –  már biztonságban érzik magukat…

Duális Világunk adta megtapasztalásaink nem engedik, hogy egy azt meghaladó, Unipoláris, vagy Multipoláris rendet felfogjunk, megértsünk és elfogadjunk! Mindössze annyit tehetünk (teszünk), hogy ezen magasabb világok duális képét (!) leképezzük, vagy pláne  – elképzeljük, és AZT értelmezgetjük, magyarázgatjuk addig, amíg végül „magunkénak” nem érezzük. Ez  az, amikor az ember lábánál fogva próbálja ISTEN-t lerángatni a földre… hogy megérthesse. Ahogy a SzentHáromság-gal teszi: „a Három EGY!”  – mondjuk, csak kevesen képesek felfogni, hogy ez mit jelent!

BUDA (SakyaMuni Buddha)  – aki NEM alapított „vallás”-t, csak tanításokat hozott le, hogy átadja  – nos, Ő megvilágosodását követően „átnézte” a Világ jelen állapotát, és megállapításai között szerepelt: „a magasabb TAN-T-RA-t még nem adhatom át nektek, mert nem vagytok képesek befogadni, hanem magasabb Világokban kell tanítanom –  majd jön utánam 500 év múlva, aki elhozza nektek megint…”. Éppen a megjelölt időben született le Jézus, akit a Világ sokféleképpen nevezett (Nazir, Isa, Jesse, Jesu, Avalokitesvara…) Mi most itt Jézusnak  mondjuk.

Azóta eltelt nagyjából 2500  év, illetve 2000 év.

A helyzet azóta sem  sokat  változott…

De nézzük meg, MIÉRT volt oly nagyon fontos az ÉG-nek, hogy újra, és újra leküldje nekünk ezt a tanítást, a magasabb TAN-T-RA-t? Azért, mert az ÉG-i Birodalmat (Shamballa, Égi Jeruzsálem  – ki hogyan nevezi) csak ezen az ALAP-on lehet megvalósítani itt, a Földön! Mindazok, akik ennek megértésére, megélésére képtelenek, NEM mehetnek be ebbe a Királyságba,  – nem alkalmasak RÁ.

Miért Jézus EREDETI tanait vesszük Mi itt alapul? Éppen azért, mert legutóbb Vele küldte le a SZERETET tanítását  – a SZÍV TAN-át –  az ÉG, hogy „megszabadít”-son! Ebben a TAN-ban valójában a SZERELMETESSÉG-ről van szó, amit a MAG-népek mindig is ÉLTEK. Ezen Élet-ben megélt, és gyakorolt LÉT-állapot miatt voltak gazdagok, és legyőzhetetlenek… és persze „mások” által irigyeltek!

A mai ember számára a „vallás” szellemi dolog, élesen ELKÜLÖNÜL a napi gyakorlattól. Ez a hasadás a TUDATBAN kezdődött, az első sikereként a kis-ÉRTŐ-nek! Ezért a mai ember, aki az anyagin kívül nem ismer más MEGHATÁROZÓ, Létét eldöntő, fontos  dolgot  – nem foglalkozik a szellemi, tudati kérdéssel –  csak hajtja az anyagi (társadalmi, gazdasági) mókuskereket egyre gyorsabban, immár végkimerülésig. Akkor pedig összeesik. VÉGE  – gondolja, és mondja (sokan  – tévesen –  a halálra is gondolnak ilyenkor). Ebben a pillanatban MEGÁLL a kerék, és kiderül, hogy Ő még mindig ÉL, és VAN, és JÓL van… és a keréken kívül is VAN Világ  – sőt, ott kezdődik csak IGAZ-án! Vagyis az ilyen „hasadt” tudatú ember számára az összeomlás a megszabadítással felér…

A felébredettek számára nem az összeomlás hozza meg a MEGSZABADULÁS-t. Ha az ősi, szerelmetességen (testvériség, EGY-ség tudat, szeretet alapú létezés) alapuló  társadalmak (közös jellemzőjük miatt MAG-népek, vagy íjfeszítők) gazdagok, és legyőzhetetlenek voltak, szerte a FÖLD-ön, („primitív” technológiáik ellenére) és bennük ismeretlen volt (!) a rabszolgaság, hanem mindenki SZABAD volt, akkor a KULCS a SZELLEMISÉG-ük, mint tudati ALAP! A SZERELMETES -S- ÉG…

EZÉRT kellett a mókuskerék működtetőinek letagadni a történelmi múltat, ezen államok létét is, beállítani őket „primitív”-nek, és csak a jóval később kialakult rabszolgatartó társadalmak létét meghagyni (a régészek NE ássanak olyan  mélyre!). Ezért kellett Jézus tanait „értelmezni” és kanonizálni (összeállítani, amit a KÁNON-ba be lehet emelni), vagyis átírni, kiforgatni, és tűzzel vassal kényszerített DOGMÁVÁ merevíteni. Ezért kell 500, vagy 1000 éves „történelmi” egyházakra hivatkozva ma is KIZÁRNI minden tanítást, ami ezekre mutat vissza.

A TAN-T-RA fogalmát a mai ember INDIAI lelki szeretet közösségek (szellemi tanítók által fenntartott „Ashram”-ok) révén ismeri, amelyek tanítását nyugati kultúrák gyermekei próbálták közvetíteni a saját tudati  alapjuk által megszabott keretek között. Számukra ez jórészt az indiai kenderhez kötött „szabadság”, amiből a szexet értették, a szerelmetesség egyetemes ELVE ott maradt Indiában. Ez eredményezi azt a mai megértést (kis-Értés-t) miszerint a TAN-T-RA a szeretkezés (férfi-nő szexuális egyesülése) legmagasabb tudása. Valóban, az alacsonyabb TANTRA tanítása, mint alap, mint testünk számára a CSONTVÁZ!

A magasabb TAN-T-RA  megértéséhez jobb, ha a Kr.u. 600-800 között TIBETBEN kialakított  – össztársadalmi alapot képező –  TAN-hoz nyúlunk. Ezt  – az akkor Kashmirban testben  élő –   Guru Rimpocse, vagy Padma Szambhava, azaz GábriÉL Arkangyal vitte fel Tibetbe, s ott az egész társadalom hajtóerejévé tette, lecserélve az elsötétedett  korábbi BöőN  – vallást vele. Ennek lesz  majd legnagyobb megvalósítója a Buda vonal Kagyü ágának tantrikus Mestere, Na-ro-Pa, Mi-lu-Pa, és a megvilágosodott jógi, Mi-la-Ré-Pa  ( Ré-Pa : értsd „megvilágosodott Atya”).

Vagyis az indiai TAN-T-RA vonal gyökérmestere az AVATAR  – GábriÉL Arkangyal, és ugyan Ő a tibeti TAN-T-RA gyökérmestere is. Ám a tibeti-t jóval később indítják (az indiai tantra-hagyomány már több, mint 1000 éves ekkor!) és a MEGVALÓSÍTOTT MESTER, Mila RePa csak 1000 évvel Mi előttünk élt! A tibeti nép zártabb földrajzi és vallási EGY-séget alkotott (mind a mai napig) így jobban megőrizte VÁLTOZATLANUL az  eredeti tanításokat. Mint mondtuk itt, Tibetben a TÁRSADALMI alap is a BUDA-ista TAN-T-RA volt, és ezért nehezebben vált kikezdhetővé.

Az alapító GábriÉL annak a tanítványi-beavatotti KÖR-nek volt a MESTER-e, akik az ÉSZAK-INDIA-i MAHAR-ADZSA-k voltak (értsd:Magyar Atyák) India máig meghatározó,  tudás-örző MAG-ja, akik legendás gazdagsága átívelt napjainkra is  – lásd TATA autógyár, mint a Világ legnagyobbja. Közülük kerültek ki a „Nap-Keleti Bölcsek”, akik Jézus Csillagát, a Bethlehemi Csillagot követve jönnek az AVATÁR Nazirt feltalálni, és majd Egyiptom után Jézust ott, náluk tanítják a védikus tudáson FELÜL a Gábri-ÉL-i iskolában. Egyiptom mellett INNEN van Jézusnak akkora  tudása, amivel öreg tanítókat is leiskoláz… Ez a beavatotti KÖR, és Jézus EGY nyelven beszélt, az ISTEN-i TANÍTÁS nyelvén. Ez egy fraktál természetű, „élő” nyelv, szó-tag-ol-vas-va érthető, úgy működik.

TAN-T-RA jelentése a nyugati közvetítők szerint TAN: tágit TRA: módszer. Tágítási módszer. Szerintük szanszkryt-ül. Nézzük ugyan ezt ős-nyelven. TAN: tan T: kereszt, vagyis „középpont” Ra: fény, delelő NAP.  Olvassuk össze (Fény-középpontúság tana). Kissé „árnyaltabb”, mint a tágítás… Persze lehet így is, rázni a tant, meg úgy is  – de én maradok a MAGyA változatnál. Csak megjegyzem, hogy az egyik „titkos” gyakorlat a „beavatottak”-nál a FényKereszt Meditáció! Ma is…

A magasabb TAN-T-RA tehát Jézus eredeti tanainak része. Talán ezért csináltak prostituáltat Mária Magdolnából… Talán EZÉRT hiányzik  – az egyébként teljes –  Jézus-i Tanokból és példákból a szexualitásunkra vonatkozó rész!

Nem hinném, hogy a Férfi/Nő közötti testi kapcsolatot tanította volna, mint alacsony TANTRA-t, pláne, hogy EZT már előtte 500 évvel BUDhA (néma „h” nem ejtjük!) megtette! A MAG-osabb TAN a SZÍV-KÖZPONTÚ LÉT FÉNY-tana! ISTEN-Emberi mivoltunkba EMEL! Azonban IGAZ, hogy az alapja, az „indító” energia, az a FöldAnya ERŐ, amelynél nagyobbat  itt, Mi nem tapasztaltunk még… Ettől indul be a folyamat, aminek van  – csak itt érvényes –  befejezése, és van MEGSZABADÍTÓ, a SZERELMETESSÉG állandó állapotába  felemelő, FÉNY-BE-AVATÓ végkifejlete IS!!!

Mi

EGY

ütt

Ősi Mag népe SZER

SZER-ek felelevenítése, átadása, megélése

Tűz-BoldogAsszony

a SZER-nek MINDIG meg VAN a MENETE …

 1. IGE meghívás (KRISTÁLY-ŐS)
 2. Oldás, KEGY-elem (BoldogNagyAnyánk)
 3. Kötés az IGÉ-hez (itt az ATYA)
 4. Hűség, – beavatás (EGY-é válás, a + titka)
 5. Áldáskérés
 6. Véd-elem kérés
 7. Te –é NTe……TEN – Te – IS – TEN

 (Az anyák mondják kicsinyeiknek altatáskor: tente Babba, TE-N-TE. Igéznek ! Tudják?)

Előtte (!)

 • Alkalmas Helyszín és Időpont kiválasztása
 • A SZER FEL-ajánlása –miért történik
 • A résztvevők meghívása szellemi úton
 • Felkészülés- böjt, meditáció, imák, stb.

Jelen Lét-ben:

 • Hely őrző Szellemeitől való engedély kérés
 • Felállás, KÖR megjelenítés, szín-bólumok
 • Eggyé válás, (Szt.KORONA abroncs jelenítése)
 • Megszólítás, meghívás, megnyitás –(Beboltozás, a Kereszt)
 • Védelem kérés, oltalomba ajánlás, menedék vevés,
 • Elengedés
 • Tisztítás, gyógyítás, -KEGY-elem idézés
 • Bekötés – az IGE által az EGY 3-hoz
 • Áldáskérés, Befogadás, felemelés,- Szt.Szell s Szt.Lélek-el
 • Hálaadás
 • Szétosztás (nem csak amit ott kaptál, hanem EGÉSZ ÉLETED során szerzett ÉRDEMEID szétosztása IS!)
 • Öröm, ünneplés, tor

 

Ősmagyar SZER-ek, Hagyományok

A 7 BoldogAsszony

Úgy gondolom, hogy az év minden Hold-nap 8. napja BoldogAsszonyunké, ám ez feledésbe merült. A 7 BoldogAsszony Ünnepkör EGY-be tartozik, és csak ekként érthető meg.

Az évkörben a hét BoldogAsszony Ünnep EGY-be teszi FöldAnyánk teremtését az Emberi teremtéssel. Ez a harmonizáló  – ősi ritmust adó –  jelentősége magasztosabb, mint amit igyekeztek különféle vallások ráerőltetni.

Az EGY-etemes jelentést lássuk meg, amikor pl. Sarlós Boldogasszony az aratás édesanyja és királynéja gondoskodik a szegényekről és az ég madarairól is. (A szegények és a szükségben szenvedők gondviselője, a betegségben és a fogságban gyötrődők párfogója, a halottak oltalmazója.) Ő a várandós édesanyák vigyázója is. Az ünnep vigíliáján (előestéjén) emlékeztek meg Mária anyaságáról. Ez a nap adta alkalmát a szegénygondozásnak, az anyaság ünneplésének és az aratás szakrális kezdetének is (a már áldott Mária meglátogatja Erzsébetet, aki szintén várandó, Keresztelő Szent Jánossal… János és Jézus unokatestvérek, 6 hónap van közöttük).

Íme Föld Anya teremtés-köre, a BoldogAsszony Ünnepek:

 1. Tűzzel (gyertya) tisztító (szentelő) – jégbontó hava 2.
 2. Gyümölcsoltó – fogantató – kikelet hava 25.
 3. Sarlós – betakarító – áldás hava 2.
 4. Nagy – felemelkedő, szentülő– újkenyér hava 15.
 5. Kis – születő – FöldAnya (KisAsszony) hava 11. (!)
 6. Olvasós – – magvető hava 7.
 7. Eketiltó – szűz – álom hava 8.

Az erőszakos katolicizálás törekvései miatt kétségesek azok a kora-keletű Mária-ünnepek, amelyeket még “közbe”-iktattak : Kármel-hegyi-, Havas-, Fogolykiváltó-, stb. Ezek nem a szerves EGY-ségbe illeszkednek, ezért a Katolikus Egyházi ünnepek körébe soroljuk őket!

A 3-as Jézus Ünnep

Ismét le kell szögezzük, hogy a 3 = 1 ! Jézus – Kristály Ős – közénk alázatosan alászállva mutatta be, mi is az Ember Út-ja  – felemelkedésünké. Így is határozta meg magát: “én vagyok az Út, amely az örök életre visz, ahol Háza van minden IGAZ-nak”. Jézus a Haza vezető Utat az IGAZságban jelölte meg…

Tulajdonképpen beteljesített élete maga az üzenet. Példa arra, hogy minden hamisság, ármány és félelemmel való zsarolás ellenére az IGAZ-ság révén fölé emelkedhetünk ennek a szenvedő és szenvedtető Világnak. A SZER-elem, és a KEGY-elem hármas EGY-ségét megvalósítva!

A hármas ünnepkör

 1. lépése: Karácsony, a Tiszta Égi Fény alászállása: az Atya, mint SZER-elem, Szent Szellem,  – a bor
 2. lépése: a HúsVétele a “megtisztuló” testtel, azt felFényezve átkel a Halálon: a Fiú, mint IGAZ-ság, a Test,  – a kenyér
 3. lépése: a Pünkösd, a hármas EGYség valósulása, betöltve a Szt.Lélekkel: Az Anya, mint KEGY-elem, Szent Lélek, – a víz

Egyedül így érthető meg, hogy Szent Koronánkon miért szerepel Jézus születése április 1-én, az akkori Hús Vét idejében!

A 4 NAP-ünnep

Tulajdonképpen a NAP-ban Mi Magyarok Jézus URunkat tiszteljük, s meglepő, hogy a 3 Jézus és a 4 Nap ünnep éppen 7-et ad, mint a BoldogAsszony ünnepek száma…

A 4 Nap ünnep a KEREK-esztendő  évKÖR-én kijelöl egy egyenlő szárú KERESZT-et, amit Mi NAP-Kereszt-nek ismerünk! Épp, mint Szent Koronánk … épp, mint Szent Királyaink “NAP-vágás”-a a négy ÉG-táj felé…

Nálunk a tavaszi NAP=Éjj jelölte az Új Év kezdetét – Gábriel napja, a nyári NAP-forduló volt a Szíriusz Ünnep, az őszi NAP=Éjj Mihály napja, és a téli NAP-forduló, ahol a sötétség Fény-be fordul, s kilővén nyilainkat a NAP-ba, a Fény-be, azok az évkör átellenében érkeznek célba, a megvalósított EGY-séget kép-viselő Ikrek jegyében !

Ősök tisztelete

Enyészet hava első napja az Ősöké. Ők, az ősök, mind előttünk járt H-ősök! A Magyar nép szállást csinált ősei lelkének  – a Ház küszöbe alatt, illetve a Kapu felett (a Székelykapuk fölső része “galamb-dúc” volt, ahol az ősök “laktak” lélek-madár ként). A temető mai formájában nem létezett, hisz idegen volt a Magyar szerves gondolkodástól, hogy elkülönít, elkülönül. A mi tudásunkban a Halál el NEM választ. Őseinket a kert diófája alá illett eltemetni, vagy valamely csodaszép szent helyre a közelben, amit a Mi gondjainkra bízott JóIsten…

Őseink reánk hagyott feladatát visszük TOVÁBB, azonos cél felé törekedve, beteljesítve KÖZÖS sors-vállalásunkat. Ezt Mi Jézusi vállalás-nak tudjuk, ami NEM az áldozati bárányt jelenti, amire mindenki “rákenheti bűneit” s annak ártatlan vére “lemossa” azt  – de Mi az alázatos szolgálatát értjük ez alatt minden test-vérünknek, mindaddig, amíg fel nem emelkedik, s ekképp meg nem szabadul!
Megjegyzem ez tiszta BUDA-i tanítás…

SZER-eink ÁLOM havában

Most, álom hava 8-án is NagyBoldogAsszony napja, a KEDD Asszonya napja  – nevezetesen SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS ünnepe. AnnA méhében látja meg magát  – mint TISZTA tükörben –  a TISZTA FÉNY, a fényen TÚLI FÉNY.

Az idős korában fogant AnnA (6o fölött jár) már lemondott arról, hogy áldást kap az ÚR-tól, pedig mindent megpróbált, még hitében is áttért egy időre  – 7 év –  a szidó hitre. Ennél nagyobb áldozatot NŐ  nem hozhatott pártus-szkíta létére. Örömében fel is ajánlja a gyermeket az ÚR-nak, a kor szokása szerint. Mária (Miriam) majd 4 éves korában vonul be a zárdába.

Most GábriÉL ArkAngyal jelenti Neki az örömhírt, amit persze el sem akart hinni… Az a GábriÉL, aki a Szíriuszi Fehér Testvériség 7 Angyala közül az egyik, és feladata a mostani emberi civilizáció felügyelete, segítése. MINDEN NAP-herceg TANÍTÓ-Mestere (Buda, Jézus, MahaMéd). Maga is élt földi testben, mintegy nyolcszáz évig egyhuzamban, majd több re-inkarnációban. Legaktívabban a Kr.u. IV-VIII. században fejtett ki közvetlen tevékenységet. Érdekes, hogy a mai történetírás “vakfoltja” ez az időszak…  – és persze a rabszolgatartó “VilágBirodalom”, Róma bukásáé is… Ezidő alatt a Pápaság nem jutott egyről kettőre, és Tibetben felállt egy többszálon futó, erős Buda tanítási rendszer, a tömegek komoly TAN-T-RA  képzésével.

Mi a szokásos BoldogAsszony SZER-el idézzük meg Őket, hogy már a böjt-időben Örömünkben megosztozzunk egymással és az ÉG-gel.

Különös módon éppen Szilveszterre, az Év fordulójára esik a TeleHOLD, s éppen az IKREK csillagképben lesz, ami a nyilas zodiákussal éppen szemben, a szkíták “beteljesedett”, önmegvalósított állapota (Test-Vérség).
Hogy az ÉG jelezze, NEM VÉLETLEN a dolog, a pontosodás (2o óra 14 perc) előtt nem sokkal egy részleges HOLD-fogyatkozás lesz. No  mindehhez  igazán tökéletesen illeszkedik az indítás, a 16-i Új-HOLD, amikor is HOLD B-ANYA (BaBBa) újjászületése a KÍGYÓTARTÓ csillagképben történik – a  mi Tér-Idő  Világunk egyik KAPUJÁ-ban! Mégpedig a GYÓGYÍTÓ, ÚJJÁSZÜLETŐ kapujában… Különös Szilveszter!

A JÖVŐ, az “ÚJ-Világ-Rend” egészen biztosan az IGAZSÁG, IGE (Jézus) és a KEGYELEM (Mária) Világa lesz, méghozzá HARMÓNIKUS PÁRBAN, ami nem más, mint az EGY valósulása, amit SZERELEM-ként él meg az EMBER !

Honnan tudom? Természetesen a Tükör-ből !
A még éppen összedőlő  hatalom emberei  “mentő-akcióját” nézem, amiben “Új világRend” “Szakrális Királyság” “aranypénz” a kulcsszavak, persze a jelenlegi “elit” uralkodásával… Ilyen “Pál-fordulásokat” már láthattunk  – alig húsz évvel ezelőtt… Elképzelem, amint a Párt-Titkár elvtársból lett Elnök Vezérigazgatót majd Felségnek, és Kegyelmes Úr-nak kell szólítanunk… már készítik a Váci utcai Rotschild szalónokban a díszmagyart….

Német testvéreink pedig buzgón íratják át a történelem-tankönyveiket  – most már nem az indiai “árja” ősök leszármazói, hanem eredeti HUN-ok… lettek! Ugye, milyen vicces, amit látunk, amit megélünk most? Mindenképpen szórakoztató… ahogy az IGAZ-ságot nem ismerő, a  hamisságra életet feltevő elsötétedett tudat kiutat keres  – saját hazugság-készletéből…

Mindazonáltal azt fogják kapni Istentől, amire NEM számítanak.

Ennyit  álom hava előrejelzéséből.

Várunk  – a kapu nyitva áll…

Szerelmetes hűséggel,

Mi
EGY
ütt

Indián ASSZONY üzenete

“Ez az asszonyok ideje.

Az asszony megmutatja nekünk, mit érzünk.

Ha a környezetemben lévő asszonyokat megnézem, szomorúságot , s valami

búskomorságot látok bennük.

Ezek az asszonyok érzik, amit a Föld érez

a Föld szomorúságát és búskomorságát gyermekei mostani életvitele miatt.

Az asszonyok ezt érzik;

ez az érzés ott él a szívükben, erősebben, mint a férfiakban,

mert a férfiak mindig el vannak foglalva valamivel.

A férfiaknak el kell ismerniük, hogy bennük is van egy női lélek,

s itt az ideje, hogy ugyanazt érezzék, mint asszonytársaik.

El kell ismerni az asszonyokat.

Hitelt kell adni az asszonyok szavának.

Az asszonyok meg fogják mutatni magukat.

A világ vagy felfigyel rájuk, vagy nem, de az érzés olyan erős, hogy az asszonyok

hangot adnak érzéseiknek.

Akár akarják hallani, akár nem, ez így lesz, mert ennek így kell lennie.

Eljött az idő.”

Wickie Downney, Tewa

A teremtés rendje és a teremtés nyelve fraktál természetű

A 80-as évek végén és a 90-es évek elején spirituális „forradalom” zajlódott Magyarországon, melynek köszönhetően sokan kinyíltunk a metafizika, a különböző filozófiai irányzatok, vallások felé, és megismertük megannyi -izmus lényegét, a velük járó isten- és világképekkel. Az esetek többségében az egyik kizárja a másikat. Tisztelem mindegyiket, még a materializmust is, … tovább olvasom …