MagUra – MagUs ÖröksÉged

A Káldeus papok [Magi-k, Mágusok] már léteztek i.e. 2234-ben – Callisthenes, Simplicius. Arisztotelész szerint a Káldeus Mágusok már az egyiptomi papok előtt léteztek. A Káldeus Mágusok azt tartották, hogy az őseik már 473000 évvel i.e. 331 előtt megfigyelték a csillagokat. (Diodorus Siculus 473000-et, Cicero 370000-et, Epigenes 720 ezret, Critodemus és … tovább olvasom …

Népünk Isten oltalma, védelme alatt áll!

„A magyar krónikák és a káld-sumir szövegek egybevetése, gondos tanulmányozása azt sugallja, hogy a magyar nagyon-nagyon régi nép. Eredete a vízözönig, feltételezésem szerint a vízözön előtti időkre nyúlik vissza. Az ékiratok alapján ez több mint valószínű. A magyarság több évezredes történelme bizonyítja, hogy népünk Isten oltalma, védelme alatt áll. Ezt az isteni kegyet megpróbáltatásokkal, nehézségekkel szolgálta és szolgálja meg, mert az évezredek óta tartó nyílt vagy alattomos elveszejtésünkre való idegen törekvés, ármánykodás ellenére sem eltüntetni, beolvasztani, sem megsemmisíteni nem sikerült. Népünk olyan, mint porából éledt főnixmadár, amely minden ötszázadik évben elégeti magát, hogy aztán hamvaiból új életre keljen és továbbéljen. Úgy legyen!„

– Prof. Badiny Jós Ferenc –

KáldeUs MAH-GAR Biblia

A perui indián őslakók küldöttsége kérte, hogy fogadja őket II. János Pál Pápa. Megkapták az engedélyt, hogy a Pápa színe elé járulhatnak.

Megjelentek ősi népviseletükben a bíborban és arany keresztekkel tündöklő főpapok között álló római Pápa előtt, aki Peruban is azt hirdette, hogy mi – keresztények – a zsidóság olajfájába oltattunk be és így Istennek „fogadott gyermekei” vagyunk.

A perui indiánok azonban nem sokat törődtek a pápai beszéddel, hanem ajándékul vittek a pápának egy BIBLIÁT és a következőt mondták neki:

„Ezt a Bibliát visszaadjuk a római egyház fejének, mert ezzel a könyvvel irtották ki népünket azok, akik ezt „vallásunknak” hozták.”

Ne csodálkozzon tehát senki, ha nyilvánosságra hozzuk a „KALDEUSOK ÍRÁSA SZERINTI IGAZ BIBLIÁT.”

De e szándék teljesítésénél sem mi voltunk ennek a folyamatnak az elindítói, hanem – miképpen hozzánk is elérkezett a hír – XXIII. János pápa volt a kezdeményező, aki az IGAZSÁG BIBLIÁJÁNAK szerkesztésére hívta össze 1962-ben a II. Ökumenikus Vatikáni Zsinatot, amelyen csak egyetlenegy beszédet tudott elmondani – aztán hirtelen meghalt. Beszédét kiadta az „AZIONE CATTOLICA ITALIANA” „NOVENA ALLO SPIRITO SANTO Dl GIOVANNI XXIII” il luglio 1962 per il Concilio Ecumenico Vaticano II. címmel, de ezt a kiadványt sehol sem lehet megszerezni. Hozzánk bizalmas úton érkezett.

XXIII. János pápa beszédének erre vonatkozó másolata, melyet eredeti latin és magyarra fordított szöveggel az alábbiakban közlünk:

Tehát, amikor a Kaldeusok Bibliáját olvassuk le az ékiratos agyagtáblákról, nemcsak az Igazság és ősi, mahgar hagyományaink tiszta forrását leljük meg, hanem egy jóakaratú római pápa áldozattal teli életcélját is – jó munkával – folytatjuk. Meghalt XXIII. János pápa, mert ki merte mondani, hogy a jelenlegi Ószövetség egy összelopkodott és átírt ókori hagyománynak és letűnt népnek megmásított történelme.

Ő nem tudta azt, hogy az az ókori nép – a TUDÁS NÉPE – él és tovább viszi a Tudás Igazságát a mai MAGYAR Népben. És ennek a Népnek Istentől – a MUNKA SZÖVETSÉGÉVEL VETT – kötelessége a Tudás megtartása. Ezért írjuk le az ÚJ BIBLIÁT a kaldeusok agyagtábláiról.

KIVONAT XXIII. JÁNOS PÁPA BESZÉDÉBŐL, A II. VATIKÁNI ZSINATON

„.. .Nei nostri seminari non si iusegna la rettorica e i fedeli sono costretti di subire le prediche scadenti dei nuovi preti e le loro favole ingenue e pietose. Le loro teste sono piene di idee dogmatiche speculative e di un nazionalismo antròpomorfista screditato e da un tempo passato del „ Vecchio Testamente” e si sforzano i poveri discepoli sbagliati di di spiegare l’amore divino universale, i diritti naturali dati a tutti i popoli e la universalità di Cristo. Ovvero ancor oggi si muoviamo su un livello dell’evo antico e falso, quando le scienze positive, la archeologia, l’antropologia e la’ geologia e non meno la prima biblia Sumèra ritrovata (Ur 1954, Dr. Kramer: La Bibbia Parallela 1956) tutto chiaramente ri­levano e spiegano. Nessuno capisce questa retrograda e già passata importanza del vecchio testamento, la quale ingran partéé una storia falsificata dei popoli scomparsi (sumeri, accadi, caldei e babilonesi) e di trascritte tradizioni prese in prestito daauá e là.. .” „Con una parola siamo legati adun certo giudaismo in vecchiato e ner noi non basa Cristo, il figlio di Dio!. . .”

MAGYAR NYELVEN ~ ,.A szemináriumainkban alig van ékesszólástan és a hívek kénytelenek végig kínlódni az új papok gyatra beszédeit és naiv, pietózus meséit! Tele a fejük spekulatív dogmával és az ószövetség, idejétmúlt és megcáfolt antropomorfista nacionalizmusával, s beleizzadnak szegény elneveltek, hogy kihozhassák az Isten egyetemes szeretetét, minden népeknek adott természeti jogokat és a krisztusi univerzalitást! Vagyis hamis és ókori nívón mozgunk ma is, amikor a pozitív tudományok és az archeológia, antropológia és geológia, nemkülönben a megtalált Sumér Első-Biblia (Ur, 1954. Dr. N. Kramer: Pa­rallel Biblia, 1956) is mindent világosan feltártak és megmagyaráztak. Senki nem érti, ezt a maradi és már kimúlt ószövetségi fontosságot, ami nagyrészt egy összelopkodott és átírt ókori hagyománynak és letűnt népnek (Szumir, Akkád, Káld, Babyloni) megmásított történelme. Szóval kötve vagyunk, valami ósdi judaizmussal és nékünk nem elég Krisztus, az Isten Fia!”

/ŐSI GYÖKÉR, 1985. júl.-aug./ Szabad Magyarság, 1986. január

Általában úgy tanítják, hogy a „biblia” a görög nyelv „biblos” vagy „biblon” szavának többes számú kifejezése és jelentése „könyvek” lenne. Azonban sem a „biblos”, sem a „biblon” görög szónak nincs ilyen többes számú esete. A görög nyelvet tanító ismertetések a „biblia” szót görögből átfejtett (etimologizált) latin szónak mondják, viszont a latin nyelvnek nincs „biblia” szava. Így a „biblos”, „biblon” és a „biblia” szavaknak eredetét a káldeusoknál kereshetjük, már csak azért is, mert a görögök – a „klasszikusnak” nevezett tudásuk legnagyobb részét a káldeusok hagyatékából sajátították ki. A „BIBLIA” szónak háromféle változatát láthatjuk a káldeus ékiratok szerint.

Magyar Bibliánkban igazságokat és a Mah-Gar nép történetét – a világ teremtésétől kezdve – a Káldeusok irták meg legelőször, mert ők az „írás feltalálói”.

Az ő országuk – az özönvíz előtt – hatalmas volt és nagy tudásukkal uralkodtak mind azokon a testvérnépeken, akik – a mai történelmi elnevezések szerint – Szkítiában, Sarmatiában, Médiában és Egyiptomban laktak. – Badiny Jós Ferenc –