MagUra-medence Őstörzse

„A magyarság ott keletkezett ahol ma él, ahonnan őstörzse soha sehová el nem távozott, de ahonnan hosszú tízezredévek alatt egyes részei ki is költöztek lakatlan tájakra avagy olyanokra amelyeknek gyér és teljesen műveletlen lakossága volt csak, amely tájakon megtelepedve új településeket alapítottak, …” „Az igazi magyarság sohasem volt nomád, hanem … tovább olvasom …

Kik állnak emögött az elhomályosítás mögött?

Amerikai egyetemi tanár vagyok (most nyugdíjas). Egyik osztályomban volt egy japán lány. Mikor megjegyeztem, hogy rokonok vagyunk, minden habozás nélkül vágta rá, „Igen, tudom.” Megkérdeztem, honnan tudta? Középiskolában tanulták! Melyik magyar középiskolában tanítják, hogy rokonok a japánok? Az ENSZ-ben a japánok, kínaiak és dél-koreaiak úgy kezelik a magyarokat, mint testvérnép!  … tovább olvasom …

MU MagUra – Királyi Papi KaRa Magya a Megyer Mágus Törzs

Csak gondoljunk bele mélyen és egyben magosan, hogy mi van ha „MU” itt volt valójában a Kárpát-medencében [MAGura-MEDencében]? Pannonia [PAN HON/HUN]. lÁssuk a Tükröt! MUN állt a Nap Birodalma, amelynek uralkodói a Nap fiai voltak. Anya-földnek vagy Anyaországnak is nevezték és a ma ismert kultúrák és vallások bölcsője volt. MU … tovább olvasom …

Öröktűz – részlet

Egy lángot adok, ápold, add tovább;
Csillaggal álmodik az éjszaka,
És lidércfénnyel álmodik a láp
És öröktűzzel álmodik a Szívem.
Egy lángot adok, ápold, add tovább,
És gondozd híven.

Egy lángot adok, — én is kaptam azt
Messziről, mint egy Mennyei vigaszt,
Egy lángot, amely forraszt s összefűz,
Én jártam Vesta ledőlt templomában,
Az örök-égő lángot ott találtam,
S a lelkem lett a fehér Vesta-szűz.


Reményik Sándor

A Tűz csiholója

Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. Az első emberi bátorság Áldassék: a Tűz csiholója, Aki az ismeretlen lángra Úgy nézett, mint jogos adóra. Mint egy Isten, hóban vacogva Fogadta szent munkája bérét: Még ma is minden … tovább olvasom …

Havasi Máté: Vagyok

Havasi Máté -fészbúk-

Én vagyok a fent és lent
Én vagyok a kint és bent

Én vagyok a Tenger
Én vagyok a Nap
Én vagyok a reggel
Tető, és alap

Én vagyok a sötét
Én vagyok az árny
Földbenyúló gyökér
Égimadár-szárny

Én vagyok az Út
Az Igazság, az Élet
Én vagyok a kút
A Szellem és a Lélek

Mindenséggel egy vagyok
A szívemben Fény ragyog

Egész-ség

Székely nemzet zászlaja – Atilla fekete hunjai

A székely nemzet zászlaja a XVI. század elejéről

A székely nemzet zászlaja a XVI. század elejéről. – Vörös színű fecskefarkú zászló a csíksomlyói plébániatemplom XVI. század elején készült egykori szárnyas oltárának (ma a kolozsvári Szépművészeti Múzeum gyűjteményében található, leltári száma: II. 5831.) lábazati táblarészén (predella) látható régi székely címerkép (páncélozott kar, amely kardot tart, a kardon korona, szív és medvefej, a medvefej két oldalán egy ezüst növekvő holdsarló és egy hatágú aranycsillag) alapján készült el. A zászló színe megegyezik a címerpajzs felületének, vagyis a címer mezejének színével.

Székely gyalogsági zászló 1601-ből

Székely gyalogsági zászló 1601-ből – Nagyméretű fehér zászló, elő- és hátlapján székely jelképekkel (páncélozott kar, amely kardot tart, a kardon medvefej és szív, a szív egyik oldalán növekvő arany félhold, a másikon hatágú arany csillag). A zászló ábrázolása egy, a Drezdai Királyi Könyvtárban őrzött zászlókódexben maradt fenn, amelyet Puchner György, a szász választófejedelem egyik mérnökkari tisztje készített 1601-ben.

Az égszínkék alapú, aranysávos zászlót közel tíz éve, 2004. január 17-én, Sepsiszentgyörgyön alkották meg.

Forrás: Székely Címer-, Pecsét- és Zászlótörténeti Munkacsoport. [Székely történelmi zászlók című katalógus]

„Isten kardja csak akkor csillog majd újra, és vezeti győzelemre megint a Hunok s Magyarok ivadékait, amikor egyek lesznek újra, mint a hajdani időben, egy szándék, egy akarat, egy cselekedet, Öregisten parancsa szerint.” – Wass Albert: Hagyaték (részlet)

A rÉgi Székely címer megörökítve Székelydályán és Csobotfalván.

Megjegyzés az én látásomban: A vörös vagy vörös-fekete Atilla fekete hunjainak volt színjelképe. A kar/kard mely a felhők közül: IsTen kardját/karját [védElem] melyre szimboliKusan RÁ-tűzve a KI-RÁ Korona [Igazságosság], Szív [Szer-etet] és a Medve [Med/Méd Mágus Erő] HármassÁga.

Csillag és Hold: Égi Királynő, Boldogasszony. Nap és Hold: NapAtya – HoldAnya két minŐsÉg értelmezésben.

IsTen Ostora

Atilla királyról Rudolf Steiner [magas szintű beavatott volt] azt tartja, hogy egy letűnt mágikus világ utolsó hírnökeként tűnik fel, és népe, a hunok/magyarok, Atlantisz örökségét hordozza magában. Steiner szerint Atilla Hun Népe rendelkezett a tisztánlátás képességével, jellemző volt rájuk az egységes, a nappali és éjjeli tudatra még el nem választott … tovább olvasom …

TUR-UL – A Szent Sólyom

A „Szent Sólyom” utáni nyomozásom azonban azt a következtetést eredményezi, hogy a korai és minden zsidó gyökértől és vonatkozástól mentes kereszténység – Jézus Urunk titkos szimbólumának vallotta „őt” és a Pártus Birodalomban „TUR-UL” (kisebbik fény) volt a neve. Ugyanis 1983-ban, az anatóliai kiállításon, Isztambulban találtam egy hajdani „péteri keresztény” templomból … tovább olvasom …

Sárkán – Aranyisten – Napisten

fehersarkany

A Sárkányok őrzők, mindig is azok voltak.

Ha valamit (bármit akár egy népet is) rábízol egy sárkányra biztosra veheted, hogy mindent megtesz azért, hogy a feladatát teljesítse.

Így teremtettek, ez a létük értelme.

A Hunok a legendás sárkányt tekintették Tengri, az Ég Ura egyik legmegfelelőbb jelképes kifejezőjének.

A kínai krónikák szerint a hun uralkodó dinasztia elnevezése sárkánynemzetség volt, és a hun király a tavaszi újjászületés ünnepén a „Sárkány szentélynél” mutatta be áldozatát az Ég Urának.

Hun nyelven különben a sárkány szó Fehér Fejedelmet jelentett:

sár a fehéres-sárgásan izzó Nap színét,

kán pedig kánt, fejedelmet, uralkodót, istent.

A későbbi Hun Atilla király címe ősi nyelven Sárkán – Aranyisten, azaz Napisten.

A kínai királyok és császárok magukat szintén a sárkánynemzetségből származtatták, sárkánycsászároknak neveztették magukat. A hunoknál és a kínaiaknál a sárkány jelképnek tehát nagyon pozitív jelentése volt.

A fehér sárkán szavunk kitörülhetetlen a színképeinkből is.

forrás: http://emf-kryon.blogspot.hu/2016/03/sarkan-aranyisten-napisten.html

TURUL NemzetsÉg

A Turul a magyar eredetmondák mitologikus madara. A magyarok ősi hitvilágának emléke. Az égi hatalom és az uralkodói fensőbbség megtestesítője. A mondavilág tőle eredezteti az Turul [Sólyom] NemzetsÉget, és mint ilyen, a fejedelmek és királyok isteni eredetét hivatott hangsúlyozni. A turul az isteni gondviselés és iránymutatás nemzeti jelképe. Az önálló … tovább olvasom …

HUN/Szkíta Aranytükör Törvény – Ismertebb nevén az Aranyszabály

A Szkíta népek, vallási ceremónia keretében, kerek aranytükörbe néztek, ami az Istent jelképezte. A-KI a tükörbe nézett, az Istent jelképező Nap arcába tekintett. Istenük arca helyén saját arcukat látták meg az aranyban, ezért nem volt az Isten arca kialakítva a szobron. A szertartás lényege az volt, hogy elgondolkozzon az ember … tovább olvasom …

Egyéni életünk megoldó kulcsa

Egyéni és Nemzeti Életünk Megoldó Kulcsa

Lehet elemezni, lehet keseregni, s lehet a múlt és a jelen megtapasztalásainak tanulságait felismerve, azokat hasznosítva, egy tudatosan és felelősséggel megtervezett, az életet, és környezetünket fenntartható módon támogató jövő felé irányítva figyelmünket és erőinket, megteremteni azt.   Ezen írásnak nem az a célja, hogy a múlt boncolgatásával, lekösse energiánkat és időnket, s ugyan azt teremtsük tovább, mert hogy gondolataink, kimondott szavaink s cselekedeteink teremtő erővel bírnak. Ha a megtapasztalások tanulságainak felismeréséhez szükséges mértéken túl, visszatérően irányítjuk tudatunkat a megtörténtekre, azok teremtődnek meg ismét.

A tanulságokat felismerve és hasznosítva, a létünket fenntartó magasabb szintű működési rendszerrel harmóniában és felelősen megtervezve jövőképeinket, hittel és rendszerességgel teremtve, az univerzumot fenntartó szellemi törvények és rendező erők azokat törvényszerűen teremtik meg létünkben.

Ez nem lehetőség, hanem törvényszerűség, mint ahogy felkel a nap, amíg világ a világ.

Az emberiség fejlődésének előző szakaszaiban többször is éltek elődeink olyan minőségben, hogy az átlagemberek is ismerték ezt a tudást, mely segítségével felelősen gyakorolhattak hatást jövőjük alakulására.   Most eljött az idő, amikor ideje van annak, hogy a világunk ismétlődő korszakainak és rendező erőinek változása egy más, a lélek és a szellem által irányított, emberi létezést szolgáló létformát teremtsen a földön.   Az emberi faj megkapta azt a képességet e földi létben, hogy szellemisége, tudatossága által képes legyen hatást gyakorolni, s ez által alakítani jövőjét és környezetét.   A jelenlegi helyzetben egy, a tudásától és képességeitől tömegében megfosztott, korlátozottan fel és befogadó képes létforma jellemzi ez emberi létezés jelentős részét.   A világkorszakok változásával a lélek és a szellem ébredésével napról napra egyre több emberre hatóan nyilvánul meg, hogy ébredése során felismeri, a jelenlegi emberi létezés tévúton jár, zsák utcába visz, s ez nem harmonizál az Ő életével, létével.   A kozmikus energiák változásának hatása egyre több emberben jelenik meg, és bizonyos hányadban való megnyilvánulásnál mindenképpen átrendeződést valósít meg.

Az nem mindegy, hogy ez az átrendeződés hogyan valósul meg.

Megvalósulhat úgy hogy az egyének értékrendjük és téves életszemléletük őszinte megvizsgálását követően döntést hoznak, és életükben a szükséges változásokat beillesztve, a tudatosan megtervezett jövőképüket megteremtve élik tovább minőségi életüket, példájukat s mintájukat mások is követve, békés úton, a tudatosodás forradalmát élve, fizikai téren minimális veszteség mellett történik meg az átrendeződés.   A másik út fájdalmasabb, ha embertársaink tudatlanságtól, kényelemtől, vagy mentális leépüléstől vezérelten, rövidtávú és öncélú megtévelyedett életszemléletük mentén élik tovább életüket, s nagyszámú érintett válik áldozattá az átrendeződés során.   Itt fontos megjegyezni, hogy akinek leszületése előtti vállalása kapcsán cselekedni valója, feladata lett volna ezekben az időkben, melyeknek az embertársai, nemzete, vagy az emberiség fejlődése szempontjából jelentősége lett volna, s elmulasztja megcselekedni, érintetté válik áldozati szinten, ugyan úgy, mint akik előidézték ezt az állapotot, és akadályozzák a fejlődést.   Ez szellemi törvény, mely nem kijátszható.

Mindenki eldöntheti melyik út tölti el jobb érzésekkel s melyik folyamatot választja.   Ezen írás tartalma a következőkben azokhoz szól akik az első utat választják.

Joggal merül fel mindenkiben a kérdés Mit tehetek Én?   Sok embertársunkban még munkálkodik az ármány által elültetett kishitűség, mit vagyok Én képes tenni, kicsi vagyok Én, stb. stb.   Rövid a válasz. Teremtő képességgel rendelkezel, tehát MINDENT!!!

A sorrendiséget és az egymásra épülő folyamat teljességét a jelenben megcselekedve, jövőnk megteremtésére hatékonyan hatást tudunk gyakorolni.   Az elmúlt időkben megszerzett tapasztalások tanulságait felismerve, tanításait hasznosítva, tudatosan meg kell tervezni a felelős jövőképeinket.   A létünket, környezetünket minden szinten egy belső rend hatja át, mely egy magasabb szintű rendszer részeként működik.   A magyar nemzet rendelkezik útmutatással és megtapasztalással arra vonatkozóan, hogy hogyan képes megteremteni és fenntartható módon működtetni az emberi társadalom működését az univerzum törvényeivel harmóniában.   Ezen útmutatás a Magyar Szent Korona Működési Rendje.

Hogy megértsd és felismerd a TE személyes életedre megnyilvánuló hatását, mellyel az életedre ható kedvezőtlen állapotok megoldó kulcsává válik, szükséges a következő kibővített kérdő mondat tartalmának értelmezés utáni megvizsgálása.

Ismersz-e olyan az életedre, családtagjaid életére megnyilvánuló kedvezőtlen hatást, amely ha Magyarország jogállamiságát helyre állítva, jogszerűen visszatér a Magyar Szent Korona működési rendjéhez, azonnal nem szűnik meg, vagy rövid időn belül nagyon jelentősen kedvező irányba nem változik?

Mindegy hogy milyen származású, világnézetű, vallású, nemű és korú, családi állapotú, iskolázottságú, élet és szakterületű, képzettségű, és politikai beállítottságú vagy.   Mindegy hogy milyen munkát végzel, diák, dolgozó, munkanélküli, vagy nyugdíjas vagy e, ha nincsenek kilátásaid a jövőre, ha kevesled az éhbért, s kenyér átalakító gépként azért dolgozol, hogy legyen miből munkába járnod, ha sokallod a munkát, s kevesled az emberi méltósággal megélhető valódi életet, ha nincs időd gyermekeidre, ha fáj, hogy mások nevelik őket, s átalakul személyiségük, pedig hozzád születtek és a Te útmutatásaid szolgálnák fejlődését, ha ritkán látod családtagjaidat mert drága a közlekedés, vagy mert csak külföldön látják megteremthetőnek a megélhetéshez szükséges bevételt, ha eleged van, hogy Te dolgozol és mások jogalap nélkül létrehozott szabályokra hivatkozva elveszik értékeidet, vagy gyermekeid értékeit.

Ha nem szeretnél megválni életed munkájának értékeitől, a politikusok és a pénzügyi érdekkörök előre és tudatosan az emberek kifosztását célzó és szolgáló bűncselekményei miatt, mint például a svájci frankos csalás sorozat és hasonló esetek.   Ébredned kell, mert a léted, s jövő nemzedékének léte a tét.

Te Ki félsz a szegénységtől?

Tudd, hogy a Magyar Szent Korona tagjait, tehát minden a Magyar Királyság területén élő, kötelezettségeit teljesítő embertársunkat alanyi jogon illetik meg a tudatos életszemlélettel élhető élethez való alapszükségletek biztosítása, és az élet védelmének joga.   Ennek a tartósan fenntartható módon való megvalósításához szükséges minden eszközével és fedezetével rendelkezik Magyarország.

Te, Ki aggódsz a mesterkélten megtervezett migráció hatásai miatt?

Tudd, hogy amennyiben Magyarország visszatér a Magyar Szent Korona működése alá, azonnal felfüggesztésre vagy megszüntetésre kerül Magyarország Európai uniós tagsága, NATO tagsága és minden olyan szerződés, mely nem harmonizál a Magyar Szent Korona működési rendjével, és hivatkozásul szolgálhat bármilyen a nemzetünk és hazánk érdekeit nem szolgáló érdeknek, folyamatnak.   Amennyiben Országunk visszatér a Szent Korona Működési rendjéhez, sem az erőszakosan bevezetésre szánt telepítési kvóta, sem a Törökországnak vízum mentességet biztosító törekvés hatásai nem érintik országunkat, s ez véd meg bennünket az Európai csendőrség és a NATO jogszerűnek beállított megszállásától is.

Te Ki elégedetlen vagy az Egészségügyi rendszerrel?

Lásd be, hogy a jelenlegi vezetők nagy részének nem érdeke, hogy egészséges és boldog életet éljél Te és családod.   A tényeket és cselekedeteket, a megvalósult folyamatokat vizsgáld meg, ne hagyd magad befolyásolni a megtévesztés által. Az egészséged, életed, és hozzátartozóid élete múlik rajta.

Te Ki elégedetlen vagy az oktatási rendszerrel?

Tudd, hogy a gyermekek fejlődésének ütemével nem harmonizáló, erőltetett és túlhajszolt életmód, és az állandósult feszültségben tartás biztos következményként személyiség és viselkedési zavarokat, valamint későbbi előre programozott betegségeket gerjeszt gyermekeink szervezetében.   Tehetsz érte hogy ez másképpen legyen. Most még van rá lehetőség.

Te Ki elégedetlen vagy a nyugdíjjal, vagy aggódsz, hogy lesz-e még nyugdíjad, mely egy ledolgozott élet után a minimális megélhetést képes biztosítani neked és hozzátartozóidnak?

A felelősök nélkül kifosztott nyugdíj pénztárak, az elvett megtakarítások, s fenn hangon hirdetett kijelentések, miszerint mindenki oldja meg a nyugdíját mert nincs már az általad befizetett, vagy levont összegekből fedezet a nyugdíjakra, nem elég neked   Tehetsz, hogy másként legyen.

Te, Kinek folyamatos munkával telik az életed, s gyermekeid mások által nevelve úgy nőnek fel, hogy alig töltötök időt egymással?

A mesterkélten kialakított függőségi rendszer diktátumának és fokozatos szorításának megfelelően egyre nagyobb feszültségben telik életed, s eddig nem láttad a kiutat.   Nem azért születtünk, hogy mások által kihasználva, kenyér átalakító gépként csak rész életet éljünk, s azért reszkessünk, hogy legyen munkánk, s a megkeresett munkánk méltánytalan elismeréséből munkába tudjunk járni.   Ne ezt örökítsd tovább, mert fájdalmas lesz a felismerés, hogy tehettél volna, hogy más életed legyen neked és gyermekeidnek.

Te Ki áldozatává váltál becstelen vezetők ármánnyal megtervezett, szervezetten végrehajtott bűncselekményeinek, hitelekkel, adókkal, kiszolgáltatva közüzemi rablóknak, s jogalap nélkül létrehozott szabályoknak, mikor mindig egyenlőbb az egyenlőnél a jog előtt a zsarnok érdek.

Te tudod, hogy 1974 évben, 40 évre 2014-ig, előre szerződésben vállaltan, minden érvre garantáltan 8 % feletti árfolyam leértékelést vállaltak vezetőid, a Magyar forintra, a svájci frank értékéhez viszonyítottan, s ráadásul a nem létezett a svájci frank, amit” hiteleztek” neked?   Leírtak neked egy számot, mint számlapénzt állították be, s Te a munkáddal és verejtékeddel teremtetted meg ennek az értékét, fedezetét.   Ne engedd, hogy elvegyék azt ami a tied és csalásukra hivatkozva követelik tőled! Az nem csak a tied, az a családodé, gyermekeidé is.   Ne add!   Nincs jogod utódaid értékeit gyáván oda adni, hagyni, hogy elvegyék!!!   Fogj össze, és szerezz érvényt az igazságnak!

Minden jog alapja, hogy jogtalanság jogot nem alapíthat.   Tehetsz, hogy ez ezután másképpen legyen.   A Magyar Szent Korona működési rendje kizárja, nem teszi lehetővé hasonló cselekmények megvalósulását.

Te Ki dolgozol és termelsz, értéket teremtesz, de a fáradtságon és a kockázaton kívül nem sok eredménye marad, mert az elvonások rendszere megfoszt attól a lehetőségtől, hogy előállított értékeid többnyire téged és családodat szolgálják.

A Magyar Szent Korona működési rendje szerint működő Magyarországon ilyen nem fordulhat elő.

Mikor emeled már fel a fejed, majd ha már nem teheted?

Amennyiben egészséges értékrenddel és életszemlélettel rendelkezel, s nem csak mások rovására, élősködőként, azok megkárosítása árán tudod elképzelni az életed, minden jelenleg az életedre megnyilvánuló kedvezőtlen hatás megszűntetése vagy csökkentése érdekében csak pozitív hatást gyakorol, ha Magyarország jogszerűen visszatér Ősei működési rendjéhez, a Magyar Szent Korona működési rendjéhez.

Ez képes a biztonságot, az igazságot, a kiszámíthatóságot és a tudatos jólétet megteremteni és fenntartani Magyarországon, jogszerű módon.

Ezen folyamat minden Magyarországon élőnek nem csak lehetősége, hanem a jogszerűen soha nem hatálytalanított alkotmányból eredő kötelezettsége is, melyért felelősség terheli.

Mindenki képes tenni a békés úton megvalósuló változásokért, a maga területén és lehetőségeihez mérten.   Ha valaki aktívan az átalakulás feladatainak megvalósításában nem talál személyét megszólító feladatot, terjessze, juttassa el embertársainak a megszűrt információkat, s legyen része a teremtés folyamatának.

Segíts magadon az Isten is megsegít, mondja a mondás.   A teremtő csak ahhoz tudja támogatólag hozzárendelni teremtő és rendező erőit, aminek az energiáit Mi már mozgásba hoztuk.

Első lépésként magunk rendezése, a megtévesztés és a függősség által gerjesztett félelmek alóli kivonása után kerüljünk alkalmas állapotba.

Mutassunk példát életünkkel, és vizsgáljuk meg a környezetünkben, kit milyen feladat, szolgálat ellátására találunk alkalmasnak.

Kik azok akik szakterületenként, eddigi életükben példa mutatásukkal, megvalósított cselekedeteikkel méltóak erre a bizalomra, és ha a változás megtörténik emlékezzünk ezekre a személyekre.

Ezt követően legyünk éberek!

Álljunk készenlétben és közben rendszerességgelteremtsük tudatosan jövőnket.   Gondoljunk rá, beszéljünk róla és cselekedjünk érte.

Mivel az életet és a szellemi törvények rendszerével harmonikusan működő társadalom mintáját nem minden ember képes jelenlegi helyzetében pontosan minden részletében megfogalmazni, készült egy útmutatás, melynek címe:

A Magyar Teremtő Szer

Vizsgáld meg tartalmát, elemezd, érezd szeretnéd-e azt a jövőt melyet az útmutatók abban megfogalmaztak, s körül írtak.

Teremtésünk célját tudatosan megválasztva, részleteit pontosan meghatározva, azt erőinkkel megtöltve, gondolatainkkal, kimondott teremtő igéinkkel, rendszeresen és hittel megvalósított cselekedeteinkkel, az eredmény megvalósulása elkerülhetetlen!!!

Ez olyan szintű szellemi törvény, mint amely fenntartja az univerzumot, melyben létezünk.   A teremtésünk fizikai síkon való megvalósulása attól függő, mennyi energiával töltjük meg teremtményünket, milyen pontos annak körül írása és meghatározása, valamint, hogy a teremtések mennyire összehangoltak térben és időben.   A teremtés erői nem összeadódnak hanem megsokszorozódnak amennyiben ezt összehangoltan, egy időben és az erővonalak által érintettebb helyeken cselekedjük.

Azon embertársaink akik egy igazságos, szeretet alapú és tudatos jóléti társadalomban szeretnének élni, ahol alkalmasság és példamutatás alapján kiválasztódott személyek látják el a közösségek létét szolgáló működéshez szükséges szolgálataikat, egészséges értékrend és életszemlélet által vezérelve, már napi rendszerességgel, vagy hetente, szerdánként 21 órakor összehangoltan teremtik jövőnket.   Vizsgáld meg magadban, mit sugall a lelked, milyen jövőt szeretnél, s ha úgy érzed légy a része, mert a rész a közös szellemiség, és erő által lesz újra egész.   Eddig az időpontig embertársaink jelentős része akarata ellenére egy részleges érzékelési és cselekvési képtelenség állapotában, egy részleges hipnózis állapotában létezett.

Most ezen állapot feloldásra került és a Teremtő által Reád ruházott minden képességed, érzékelésed és cselekvő képességed visszatért!   A cselekvő értelem és tudat nyerjen teret minden napi létedben s vezérelje utadat.   A szeretet, megértés és együttérzés irányítsa cselekedeteidet!

Te, ki érzékelési és cselekvési képességed teljes birtokában vagy, a sejtjeid, szerveidet alkotó sokmilliárdnyi részecskéidnek rendezett és pontos, folyamatos működéseként megnyilvánuló csoda vagy hétköznapi létedben is, a teremtő energiájának csodája, és annak működő élő bizonyítékaként létezel.

Te ki érzékelési és cselekvési képességed teljes birtokában vagy, ha tudomásod van róla, ha nincs, a teremtő energia megnyilvánulását hordozod magadban.

Te ki érzékelési és cselekvési képességed teljes birtokában vagy, ki érzed lelked, szellemed hívó szavát, cselekvésed szükségességét és fontosságát.

Te ki érzékelési és cselekvési képességed teljes birtokában vagy, testedben keletkezett jelzéseket azonosítva tudod, hogy ezek lelked, szellemed jelzései, tudod, hogy dolgod van e szellemiséggel, cselekedetek folyamatával és az eredményként megteremtett állapottal.

Te ki érzékelési és cselekvési képességed teljes birtokában vagy, erősítsd az érzést mert megvan a kiút, melyet a folyamatokat betartva, fokozatosan, sorrendiségében teremtve, rendeződve, tudatossági szintűnk emelésével képesek vagyunk békés úton megvalósítani.

Te ki érzékelési és cselekvési képességed teljes birtokában vagy, olvasd el, ismerd meg, és értsd meg!   Olvasd el naponta, meríts erőt belőle, engedd szét áradni testedben, és légy készenlétben!

Te ki érzékelési és cselekvési képességed teljes birtokában vagy, tedd hát a dolgod, amit ezen életed születése előtt vállaltál!

Te ki érzékelési és cselekvési képességed teljes birtokában vagy, légy hálás, hogy ebben az időben Magyarnak születhettél,és hogy lehetőséget kapsz arra, hogy a világot jobbá, tisztábbá változtatva hagyhatod örökül majdan utódainknak.

Fejlettségünk és ennek okán befogadó képességünk lehet különböző szintű, de a Magyar lélekminőséggel és teremtő képességgel, a rendelkezésre álló lehetőségekkel és a Magyar Nemzet egységbe rendeződésével, képesek vagyunk hatékonyan és rövid idő alatt megteremteni a célként meghatározott jövőt.

Úgy gondolkodjatok, mintha minden gondolatotok lángoló betűkkel lenne az égre írva, ahol minden és mindenki láthatja azokat.   És ez valóban így is van.

Úgy beszéljetek, mintha az egész világ egyetlen fül lenne, amely hallani szeretné, mit mondotok.   És ez valóban így is van.

Úgy cselekedjetek, mintha minden cselekedetetek a saját fejetekre szállna vissza.   És ez valóban így is van.

Úgy kívánjatok, mintha ti magatok volnátok a kívánság.   És valóban azok is vagytok.

A teremtő áldjon meg, és most és itt nyissa meg benned a tisztán látás és a bölcsesség képességét.

Áldás, Áldás, Áldás.

csillagkereszt