Népek Krisztusa az IgazsÁg Harcosa

Ószövetség – Tények – Inkvizíció – Ezek után megérted, hogy miért üldözték, pusztították és nyilvánították őket eretneknek. Emlékezet: Leo összehívta [451], Atilla egyből megindult és ott termett felszabadítóként [452]. Most már Érted? Mert Érted! Kalkedoni Zsinat [451]: Korábbi keresztény tanításokban ekkor történt egy mindent meghatározó változás. Nevezetesen ez a zsinat … tovább olvasom …

Torinói lepel Pártus IgazsÁga

1998-ban tartották Torinóban a III. Nemzetközi Szindológia Konferenciát, ahol magyar kutatók – Dr. Tábori László és Kiss Irén – is részt vettek és felvetették a Lepel és a Pártus Birodalom kapcsolatát. Ezt a kapcsolatot valóban számos tény igazolja: A Lepel Jézus kereszthalálát követő években Edesszában bukkant fel és 944-ig ott … tovább olvasom …

Pártus Hun-magyarok a TURUL NemzetsÉg

Pártus Birodalom [parni-párthosz-pártos] Nagy Arszák/Arsak [Uraság?] vezetésével alapította a daha-hunok vagy szkíták aparna ágából. Al-Biruni az Arszák dinasztiát, a Pártos Birodalom királyait a Chorezm királyi dinasztia családfájából vezeti le. Strabo pedig ezt mondja: …a Pártos Birodalom Arszák dinasztiájának megalapítói azok a dahák voltak, akik a Miótisz-tó [Aral-tó] mögött, az Oxus … tovább olvasom …

Részletek Bagratuni Örmény történész kutatásaiból

Ókor: Az ókori történelem nem a görögökkel és a rómaiakkal kezdődött! Egyiptom:az első fáraók hunok voltak /H/UNI néven. Később a hyksosok=hunok néven vették át a hatalmat B.C. 1600-tól 500 évre /más nézet szerint 200 évre/ Mezopotámia: Az ókori Nagy-Arménia egybe tudta tartani az asszíroktól elmenekült Folyamközből menedéket kereső rokonnépeket. /szabir=sumer, … tovább olvasom …

Atilla király Szent Koronája

A Szent Korona nem csak legszentebb, hanem legbeszédesebb ereklyénk is. Az örmény történeti hagyomány ápolja a Szent Koronán ábrázolt apostolok és szentek emlékét. Szakszerű, interdiszciplináris és előítélet mentes vizsgálata alapján megállapítást nyert, hogy az részleteiben szabályosan harmonizáló egységes egész, amelynek megtervezése és elkészítése több egyidejű feltételtől függött: a jellegzetes koronatípust … tovább olvasom …

MagUs [Magi] Papok: Méd-Meder-Megyer-Magyar

„Magyarság vallási, erkölcsi és tudományos irányítása a mágus papok kezében volt. Ez pedig olyan testület volt már a sumir korban, amelynek az emberi tudás és fejlődés a legnagyobb elismerés mellett csak hálás lehet. Ők rajzolták le először az emberi hangot és gondolatot betű alakjában. Így az írással az emberi haladás, … tovább olvasom …

Atilla – Pártus Arszakida dinasztia – fehér és fekete hunok

„Procopius VI. századi bizánci író természetszerűleg azonosítja a hunokat a régi masszagétákkal, (De Bello Vandalico) és a bizánci-perzsa háborúval kapcsolatban ezt írja: „Massagetae, quos nunc Hunnae apellamus” ; Atilla hunjairól pedig: „Attilam Massagetarum Scytharumque exercitu armatum adversus Aetium processisse” (Kánnai) „A masszagéták királya, Sanesan vala az Arszakidák nemzetségéből, mert tudnunk … tovább olvasom …

Hunok a Keleti Kereszténység védelmezői

Az Edessa-i Krónika leírja, hogy amikor (395) a Római Birodalom kettészakadt úgy, hogy a nyugati fél székvárosa Ravenna lett és a keleti Birodalomé Bizánc lett – a hunok azonnal megszállták a Kelet-római Birodalom nyugat felé eső határait és nem engedték be a római vallás papjait. Megszállták Antiochiát, Szíriát, Mezopotámiát, Cappadociát … tovább olvasom …

MagUra ~ Zarathustra-Nimród-MénRót

Zarathustra évezredeken keresztül sem halványuló bölcsességét bizonyítja, azaz egyszerű törvény, az emberiség legelső erkölcsi „kódexe” [Aveszta], miszerint a boldog és elégedett élet alapfeltételei: „Jó Gondolatok, Jó Szavak és Jó Tettek.”, amely a Természet és a KozmiKus Renddel [„ASA”] való összhangot fogalmazza meg a maga egyszerű tömörségében. „Asem Vohu” – „a … tovább olvasom …

MagUra – Kárpát-medence egyesítése

„Az örmény írásos dokumentumok „Hunfajta Szkítái”, a „Hóri-Horgas” Méd-Pártos Szittya vitézek, kiket a történelem szétszórt, és maradékaikat Atilla nagy királyunk és „Árpád Apánk”, a testvérnépek által évezredek óta lakott Kárpát-medencében tömörítettek egybe: a mi magyari népeink!” – Rev. Dr. Mihály Ferenc –

Szent Koron Át – Bizalmam az Ősi Erényben

ENEA SILVIO PICCOLOMINI (1405-1464) a későbbi II. Pius pápa 1444-ben levélben írja Széchy Dénes esztergomi érsek prímásnak (1440-1465): „Minden joguk megvan a magyaroknak visszakövetelni a koronát, mert a magyar királyság archiregnum.” [Archiregnum Főkirályságot, Őskirályságot jelent] Szent Koronának extraperszonális teljhatalmat kölcsönző, joghagyományunkban rögzített, alkotmányos felfogás egyben a Kárpát-medencét ősidők óta benépesítő … tovább olvasom …

Jézushitű Atilla király származása

Vegyük sorban a Krónikáinkban található adatokat. Anonymus: „a nagyhíríi és igen hatalmas Atilla királyról” beszél. A Képes Krónika (1358) szerint: „a Hunok, Médek, Gótok és Dánoknak királya.” A Budai Krónika (1473) szövege a következő: „ATILLA Isten kegyelméből Bendegúz fia, aki ENGADI-ban született, a nagy NEMROTH unokája, a magyarok, médek és gótok királya, … tovább olvasom …

Jézushitű Árpád vezér származása

Történelmi tény, hogy „utolsó hazajövetelünk” törzsszövetségének egy része, közöttük éppen az „Árpádi törzs” a Kaukázustól délre eső területeiről származott, mely terület Arméniát és Szíriát is magába foglalta, közepén Adiabene tartománnyal és a Van-tó központú tartománnyal. IV. Béla királyunk felesége: Laskarish Mária ide küldte Ottó frátert három társával, hogy keresse fel … tovább olvasom …

Jézus Urunk evangéliuma

 1. Messzi idők ígéretét teszem valóvá most, hogy emberként jöttem ide közétek.
 2. Nem volt ez szükséges addig, míg atyáitok lelkéből a szeretet imádsága törhetetlen hittel érkezett az örökké lett Mindenhatóság Fényvilágába.
 3. Amíg a földi ügyeket az Égi Törvény örök rendje irányította.
 4. Amíg az emberi gonoszság meg nem rontotta bennetek az istenhiúság méltóságát.
 5. Amíg az örök Szeretet teremtőjét – akit ti Istennek neveztek – meg nem gyalázták e gonoszok azzal, hogy más népek legyilkolását ez örökkévaló rendelkezésének és akaratának hirdetik.
 6. Amíg a mindent előre elrendező, és a földi ügyeket is irányító Fényvilág Igazsága helyett – az ember – és állatáldozatokat követelő, gonosz akaratát, hogy az istenfiakat emberi szolgákká tehesse – „Törvénynek” nem nevezte egy parázna nemzetség.
 7. Meglátjátok és halljátok is, miként ostorozom majd őket, mint mérges kígyók fajzatait, kiknek szája gonoszul és hamisul szól, mert csak önszeretet és önérdek lakozik bennük.
 8. Akik nem akarják észrevenni az Idők jeleit, és azokban az Igazságra intés felemelte ujját.
 9. Aki Istennek tisztelik a maguk csinálta írást, azt „Törvénynek” nevezik, hogy a sötétségben járók útját irányítsa.
 10. Engem meg akarnak ölni, mert tudják, hogy én vagyok a Világ Világossága, de az én beszédemet nem értik, mert nincsen bennük Igazság.
 11. Ha majd legyőztem a halált, és visszatérek a Fényvilágba, titeket is üldözni fognak az én nevemért.
 12. De érettetek és mindazokért, akik majd nektek hisznek járom végig emberi utamat, hogy Atyánk Igazsága megszentelődjék, és mindnyájan legyetek az Ő Igazságában.
 13. Így teszek bizonyságot arról, hogy Ő küldött engem e világra, hogy az igazak és hívek megőriztessenek minden gonosztól.
 14. Mert a gonoszok a hazugságot és a bosszút vallják istenüknek. Majd eltitkolják és meghamisítják az én beszédemet is, amit az Igazságról hirdetek, hogy titeket a Fényvilágból a sötétség útvesztőjébe tereljenek.
 15. Azt fogják nektek mondani mindennap, hogy bűnösök vagytok, és bűneitek terhétől csak az Ő feloldozásuk szabadíthat meg titeket.
 16. De ne higgyetek nekik, mert nem születtetek bűnösöknek, hanem sokan meggyengültettek a lélekben.
 17. Tartsátok meg ezért és kövessétek az én tanításaimat, hogy a Lélek által mindig elérjetek engem, és megmaradjatok az én Igazságomban.
 18. Meg kell hát tisztulnod az önmagadba való nézéssel.
 19. Ha saját lelkedbe nézel, már ketten vagytok a megújulásra: jószándékod és az elhatározás, hogy jóváteszed azt, mit gyengeségedben rosszul végeztél. Jóvátevésed, lelked így megtisztulása örömöt ad.
 20. Ilyenkor nézz a Fénybe. Én vagyok ott is veled és új erőt kapsz.
 21. A Lélek Világosságára gyújtott tűz is szent. Általa is tisztulhat lelked, hiszen láthatod hatalmát a gonoszság elégetésére. Ne nézzed hát csak tűznek, mert bizony égi fény az is. Jóra való elhatározásodat örökíti, jóvá tett vétkeidet elégeti Szent fogadalmak születnek a Tűzbe, Fénybe vetett tekintetekkel.
 22. A Fény-tüze és Tűz-fénye adja lelkednek sugarát. Mely segít is, gyógyít is – ha úgy akarod, és kéred a kegyelem erejét hozzá.
 23. Maradj hűséges, és fordulj hozzám, hiszen emberi, apró, igaz dolgaidban is megsegítelek. – De igaz légy útjaidon akkor is, ha a gonoszok közelítenek hozzád.
 24. Nehéz az Igazság útja – de ha a Fényt követed, szembe állsz vele, akkor a sötét árnyék mögötted van. – De bizony, ha hátadat fordítod a Fénynek, csak sötétség vesz körül, melyben legnagyobb teher a saját árnyékod.
 25. Én úgy parancsoltam: „Szeressétek egymást, mint én szeretlek titeket!” – Ez legyen életvizeteknek forrása: a SZERETET.
 26. Szeresd nagyon atyádfiát, családodat, nemzet-testvéreidet, hiszen közéjük születtél. Sorsotok is egy – közös.
 27. A nemzetség, melybe Isten rendelt, földi élted vára, otthona. Hozzá láncol az Igazság. Ha eltéped e láncot, olybá leszel, mint hullott falevél, melyet a szelek visznek magukkal, s egyszer elvész valahol a feledés sarában.
 28. Maradjatok meg nemzetségetek erős hajtásának, mert kötelességetek az Igazság tanítása – az én földi munkám folytatása.
 29. Fogjátok erősen egymás kezét és ne féljetek! Én veletek vagyok, de összefogott erőtök, közös akarattal és törhetetlen hittel végzett munkátok szükséges ahhoz, hogy veletek maradjak.
 30. Kaptok majd jeleket tőlem, amikor az Idők megkövetelik. – Küldök majd vigasztalókat is. Egyszerű Fénylátókat. Nem hatalmasokat.
 31. De maradjatok mindig a FÉNYBEN, mert amint majd erősödik a gonoszok hatalma a Földön, úgy majd az épített, gazdagsággal és pompával berendezett templomok is a sötétség házai lesznek.
 32. De én veletek maradok a világ végzetéig!

Pártus Áldó kéz, nem megfeszített!

Máriát és Jézust ábrázoló Árpád-kori ereklyetartó mellkereszt két része – Tiszaeszlár-Sinkahegy, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye. A korabeli történészek mind leírták, hogy a Hunok körösztények voltak. Így például a Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum írja: „Az evangélium hirdettetik a szkíták és a dákok [pártus nemzetség] között”. (30,2,92-93.) Egy másik így ír: „Az észak-dunai nemzetségek … tovább olvasom …

TUR-UL – A Szent Sólyom

A „Szent Sólyom” utáni nyomozásom azonban azt a következtetést eredményezi, hogy a korai és minden zsidó gyökértől és vonatkozástól mentes kereszténység – Jézus Urunk titkos szimbólumának vallotta „őt” és a Pártus Birodalomban „TUR-UL” (kisebbik fény) volt a neve. Ugyanis 1983-ban, az anatóliai kiállításon, Isztambulban találtam egy hajdani „péteri keresztény” templomból … tovább olvasom …