Volume prostata 45 anni

Böngészés, Év szerint

Histologia physiologica Anatomia pathologica.

Items where Year is - Repository of the Academy's Library

Histologia pathologica. Chemia physiologica et pathologica.

volume prostata 45 anni

Parasitae animales et vegetabiles Pathologia generalis et experimentalis. Diagnosis generalis. Therapia generalis Principia generalia therapiae. Ars medendi non pharmacologica. Collectiones formularum medicarum. Auxilia repentina.

This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website.

Pathologia et therapia applicata Pathologia et therapia specialis interna Obstetricia et gynaekologia. De obstetricibus Morbi venerei.

Medicina publica. Hygiene generalis et specialis. Prophylaxis generalis. Diaetetica Makrobiotica. Medicina forensis Historia medica Orationes memoriales.

Scripta periodica. Scripta periodica regularia. Scripta periodica per occasionem. Referata, expositiones, catalogi, statuta, protocolla, almanach, etc.

volume prostata 45 anni

Medicina veterinaria. A szellemi termékek óriási anyaga hagyatékkép száll a huszadik századra. Lehetetlen dolog, hogy az emberi agyvelő csak egy tudományszakot is teljesen felölelhessen.

volume prostata 45 anni

Szükségkép kellett tehát, s az anyag torlódásával együtt, a methodikának is kifejlődnie, hogy a munkamegosztás oekonomiáját lehetővé téve, megbirkózzék a nagy anyaggal. Ez a mindinkább volume prostata 45 anni methodikus gondolkozás teremtette meg a külföldnek máris terjedelmes bibliographia-irodalmát.

A budapesti tudomány-egyetem orvoskari tanártestülete is, Egy bibliographia medica hungarica kiadásának eszméje a Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulatban már korábban felmerült; a társulat tudomást vévén a kar fennebbi intézkedéséről, megkereste az orvos-tanártestületet, hogy az összegyűjtött czédulakatalogust egy ily bibliographia létesítésére átengedje.

A tanártestület ebbe készséggel bele egyezett s az Orvosi Könyvkiadó Társulat a bibliographia megírásával szintén engem bízott meg. Örömmel és lelkesedéssel volume prostata 45 anni hozzá, a magyar tudományosságot szolgálni hivatott e munka létrehozásához.

volume prostata 45 anni

Régen érzett hiányt óhajt az pótolni; de létrejöttét csak az fogja méltányolni, volume prostata 45 anni ki tudja, hogy mily fáradságos dolog a forrásmunkák felkutatása, egybegyűjtése az ilyetén támasz nélkül; s ha tekintetbevételük olykor-olykor elhanyagoltatott, első sorban hazai irodalmunk vallotta kárát, holott minden okunk s jogunk van rá, büszkeséggel tekinteni hazánk nemcsak uj, de régi orvosi litteraturájára is. Az első lépés természetesen a könyvalakban megjelent munkák czímének összeszedése volt.

A gyüjtéshez fogva, a »hungaricum« fogalmából kiindulólag, összeállítottam: 1. Az első csoportot illetőleg sokszor csak volume prostata 45 anni régi, sajnálatosan ma már elhagyott szokás igazított utba, az t. Nagyszámu idegen hangzásu családnévvel biró szerzőnek külföldön megjelent s idegen nyelvű könyveinek czímét látva a szives utánalapozó, azt a kérdést tehetné fel magában, miért is hungaricumok ezek?

De magamat is sokszor csak a név mellé függesztett születéshely megnevezése volt képes utbaigazítani aziránt, hogy e szerzők munkáit — ha ugyan még más magyar bibliographus előttem oda nem sorozta — a hungaricumok közé felvegyem.

Böngészés, Év szerint

Tekintettel kellett továbbá lennem hazánk mindenkori földrajzi határaira; a mely helyen egyébkor »külföldi« művek láttak napvilágot, ott hazánk szerencsésebb időiben, földrajzi határainak kiszélesbedésével, hungaricumokat nyomtattak. Nemzeti féltékenykedéssel nem vala szabad számolnom.

Diagnosi del Carcinoma Prostatico: Prof. Giulio Nicita

Hiszen Semmelweist annak idején nemcsak hogy ideadták, de egyenesen reánk hárították az osztrák szülész-professorok; ma pedig — tán bécsi assistenskedése nehány éve révén, vagy német neve miatt? Az sem lehetett reám nézve irányadó, valjon érzelmileg magyarnak vallotta-e magát az illető vagy sem?

Voltak, ha gyér számmal is, kik rövid pár évi távol- és jól-lét után megfeledkeztek szülőhazájukról s többszöri leveleimre, melyekben irodalmi munkásságuk összeállítását e bibliographia részére kértem, egy szóval sem, vagy pedig elutasítólag válaszoltak De ezekkel szemben voltak olyanok, mint a minő pl. Loebisch Vilmos volt, az innsbrucki egyetem ny. Munkám a meglévő könyvészetek vállain, és pedig a Szabó Károly s Petrik Géza-féle általános s főleg a bibliographia-írás magyar nagymesterének: Szinnyei Józsefnek, ig elvezetett mathematikai és természettudományi könyvészetének vállain áll.

A helyenkinti pótlásokat nemcsak a nyilvános könyvtárak tekintélyes anyagából, de a külföldi nagy antiquariátusok halomszámra menő jegyzékeiből is merítettem.

volume prostata 45 anni

Orvostörténeti kutatásaim volume prostata 45 anni is akadtam még elkönyveletlen munkákra. Az után oly életerős formában fellendült orvosi munkásságot sok jóakarattal, de nem bibliographikus terjedelemben és alapossággal írták össze évről-évre megjelent jegyzékek. Ezen negyedszázad termékeinek összeállítását felette nagy gonddal és körültekintéssel kellett végbevinnem. E czélból »kérelmet« intéztem a magyar orvosokhoz és pedig nemcsak hazai szaklapjainkban, de azt a külföldön élő hazánkfiai miatt az ottani tekintélyesebb orvosi lapoknak is megküldöttem, melyek azt csaknem kivétel nélkül közölték is.

Bizonyosság kedvéért azon külföldön élő magyar orvosoknak, kiknek hollétéről sikerült tájékozást szereznem, levélben is megírtam e kérelmet.

Böngészés, Év szerint - SZTE Publicatio Repozitórium

Mind ennek meg is volt a maga eredménye, mert a belföldről úgy, mint a legmesszibb külföldről temérdek számban érkeztek a szives közlések, a melyeknek e munka, feldolgozásakor, nem nélkülözhetett hasznát is látta. Ezen utak és módok alapján jött végül létre e magyar orvosi bibliographia. Minden erőmből azon voltam, volume prostata 45 anni hézagai ne legyenek. Nem a neheztelések elkerülése, de első sorban a munka tökéletessé tétele vezetett benne, midőn az említett »kérelmet« — válasz reménye fejében — mindenfelé publikáltam.

S ha mindezek mellett magam jelentem ki, hogy — bár munkámnak a nyomdábaküldés perczében, de sőt most: kész alakjában is előttem ismert hézaga nincsen — mégis kell, hogy hézagai legyenek, úgy ennek egyedüli oka az, hogy tökéletes bibliographiát még soha senki sem írt; a bibliographia fogalmához szinte hozzátapad a hiányosság jelzője.

De hogy e hiányosság a lehető minimális legyen, azért minden tőlem telőt elkövettem. E helyütt kérem meg t.

Items where Year is 2010

Lesz rá mód, hogy e netáni hiányok pótoltassanak. Ami a könyv beosztását s használatának technikáját illeti, meg kell jegyeznem volume prostata 45 anni következőket: Az egész irodalmi anyag szakok szerint beosztva soroltatott fel. Szerzők szerinti beosztását teljesen pótolja a könyv végén található névmutató. Oly könyvek czíme, melyek egyaránt vágnak két- vagy többféle tudományszakba, itt is, ott is fel van tüntetve; de csak akkor, ha ez mulhatatlanul szükséges volt.

A tudományszakok határai uszó határok s a határkérdések — különösen mostanság — napirenden vannak. Igy a könyvet használni kivánó gyermekgyógyász nem fogja elkerülhetni, hogy az alkalmazott kór- és gyógytan különféle egyéb szakmáinak anyagösszeállítását fel ne üsse. A czímek mindenütt az illető szerző nevét, könyvének czímét, megjelenése helyét és évszámát tüntetik fel.

volume prostata 45 anni

Elégségesnek tünt több s az eredetivel azonos kiadás megjelenése esetén csakis az első és utolsó kiadást jelezni s az utóbbi mellé csak akkor írni ki ujra a nyomás helyét, ha az nem azonos az első kiadáséval. Használhatósági szempontok kivánták meg, hogy egyes szűkkörü szakmák a tágabb keretből, melybe tartoznak, kikapcsoltassanak és önállósíttassanak; így pl.

  1. Csípő gerincízületek ízületi gyulladása
  2. Я думаю, вы сможете сделать что-нибудь для робота, если уж не для этого вот животного.
  3. Они переступили через порог, сделали несколько шагов по короткому коридору и оказались внутри огромной полости, стены которой плавными изгибами смыкались метрах в ста над их головами.

Önálló fejezetet nyitottam a »Különfélék«-nek; egyrészt a tartalmuknál fogva egyébüvé beoszthatlan művek miatt, másrészt azért, mert a munka tökéletesbítésére helyet óhajtottam adni azon orvostudori értekezéseknek is, melyek nem orvosi tárgyuak.

Lásd még